از شمایم

 

 

 

امین الله مفکر امینی

Sat, January 13, 2007 8:41 pm

بدان همسنگر کز دوستان شمایم

دعا گوی به ظاهرو پنهان شمایم

اگر با من هستید ویا زمن بدورید

به هرحالت مدیون احسان شمایم

که باشد به خاطر لطف و احسان شما

هست وبودم راهم  گروگان شمایم

برنیازم نوازش کردید جان و تن

بادای ان نمک دیده بان شمایم

نباشم در جمع نمک خواران حرام

بادایش سربکف به قربان شمایم

بخاطر باشد سخن های نغز پیشین

چنین کوه پایدار از ان شمایم

بمیزان خرد چو سنجیدم خوب و بد

به پاس همه خوبی بفرمان شما یم

مرا باشد ز جان و دل باورو یقین

که تا دم مرگ ازمبارزان شمایم

مفکر ابدیده راهییان حق باشد

از اینرو از سر باختگان شمایم