از حادثه غم بار درگذشت بزرگ مرد تاریخ معاصر افغانستان ببرک کارمل عزیز زمان زیادی نمی گذرد. اما هر چه بیشتر فاصله پیدا میکنیم و با مرور زمان به پيش میرویم، عظمت آن مرد سترگ بیشتر آشکار میگردد و عشق به او در اعماق قلبهای مردم مظلوم و رنج ديده ما بیشتر نفوذ می کند و کمبود وجود شان در ساحهء سپاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور و حزب بیشتر از گذشته احساس میشود.

با تأسف عمیق امروز ببرک کارمل دیگر در میان ما نيست، حزب ما يک رهبر شایسته، يک مبارزِ راستین و وطنپرستِ اصیل و آموزگار توانا و مجرب را از دست داد و اين به درستی ضایعه بزرگِ جبران ناپذیر برای جنبشِ چپِ انقلابی کشور، حزب، مردم و وطن ما است. او ديگر در ميان ما نيست، ولی نام او، کارنامه های او مکتب او، اندیشه های پاک و انسانی او، میهن پرستی و انسان دوستی او، مبارزات و خدمات او صفات نيک و پاکیزه گی او گرامی و فراموش ناشدنی است.

امروز کارمل حیات ندارد اما می بینیم که برای اعاده صلح و ثبات در افغانستان ابر قدرت امریکا با ۲۸ کشور دیگر لشکر پیاده نموده است. با اینکه اوضاع امروز افغانستان با اوضاع دوران کارمل از زمین تا آسمان فرق دارد. در آنوقت علاوه بر مشکلات داخلی حکومت، یعنی خطر کودتا، ۲۵ کشور از طریق پاکستان به افغانستان مداخله مینمودند. کارمل این را نیک میدانست که هر گاه مداخله قطع نشود ثبات افغانستان بر هم میخورد و بدون کمک بیرونی اعاده آن ممکن نیست.

 ببرک کارمل برای ما و نسل های آینده کشور ما الگوی است در مبارزه ما به خاطر سعادت انسان زحمتکش. نام او و خاطرات فراموش ناشدنی او برای همیشه جاودان است. صفات نيک اوست که وی را برای همیشه در قلب های ما زنده نگه میدارد.

زنده یاد ببرک کارمل و ح.د.خ.ا. با هم پیوند ناگسستنی دارد. هرگاه ما از ببرک کارمل یاد میکنیم در ذهن ما ح.د.خ.ا. تداعی میشود، هرگاه از ح.د.خ.ا. یاد میکنیم در ذهن ما ببرک کارمل تداعی میشود.

فهرست مختصری از خدمات ارزشمند زعامت زنده یاد رفیق ببرک کارمل:

حاکمیت به طبقه محروم و ستم دیده تعلق داشت و عملاً زحمتکشان در تعیین سرنوشت شان خود تصمیم میگرفتند و با تاسیس اتحادیه های کارگری و دهقانی از حق و حقوق سیاسی و اجتماعی همه جانبه برخوردار گردیدند. در کشور اتحادیه های صنفی، اتحادیه پیشه وران، اتحادیۀ کوپراتیف ها، سازمان دموکراتیک جوانان، سازمان دموکراتیک زنان، سازمان صلح، همبستگی و دوستی ج.د.ا. اتحادیه های روشنفکران مبتکر، اتحادیه نویسندگان، اتحادیه ژورنالیستان، اتحادیه هنرمندان، شورای علما و روحانیون و غیره تشکیل گردید. نیروی این سازمانها و تاثیرات آنها بر زنده گی اجتماعی دایماً افزایش می یافت. همه این سازمانها در جبهۀ ملی پدر وطن که ممثل اتحاد و وحدت همه نیروهای وطنپرست افغانستان بود، عضویت داشتند. همۀ اینها در مجموع مظهر مشخص مشی حزب در جهت رشد دموکراسی واقعی در شرایط انقلاب ملی- دموکراتیک بود.

-  شورای انسجام ملیت هزاره، شوراهای اقوام و قبایل ملیت های گوناگون باهم برادر کشور و سهم دادن همه اقوام و ملیت های ساکن کشور در حاکمیت دولتی و سازمانهای اجتماعی

-  تغییر بنیادی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن کشور و بخصوص مناطق که تحت حاکمیت دولت قرار داشت و حکومت میتوانست به دور از توطئه، دسیسه، سابوتاژ، خیانت و جنایت اجیران وطن فروش کارهای مثمر و ثمر بخشی را به انجام برساند.

-  خدمات ارزشمند در بخش نوسازی، ساختمان، تغییر همه جانبه در شهر سازی، پل و پلچک سازی، راه و سرک سازی، احداث شفاخانه ها، کلینیک ها، مکتب ها، پوهنتون ها، کتابخانه ها، پارکها، سکتورهای خدمات دولتی . . . صورت گرفت.

-  عرضه خدمات صحی رایگان به تمام مردم کشور بدون در نظرداشت قوم، ملیت، زبان، دین و مذهب، در تعداد بستر شفاخانه ها ۸۴ فی صد و در تعداد دکتوران ۴۵ فی صد افزایش بعمل آمده بود.

-  احداث فابریکه های تولیدی، خدمات تقریبا رایگان ترانسپورتی شهری، تاسیس سکتورهای ترانسپورتی حمل و نقل دولتی، احداث بند های آب رسانی، کانالیزسیون های شهری، بند های آب و برق و تمدید کابل های برق آبی، حرارتی و دیزلی در اکثر شهرهای کشور . . .

-  تهیه مواد کوپونی، ایجاد فروشگاه های تعاونی و همه گانی، نصب و به کار اندازی تلفنهای شهری (سکه انداز) به کارگیری بوسهای برقی برای اولین بار در تاریخ کشور، غرفه های عرضه ی نان دولتی بخاطر جلوگیری از قیمتها در تمام نقاط شهر کابل، ایجاد کورس های سوادآموزی همه گانی، تاسیس کتابخانه های شهری در اکثر شهرهای کشور و در ادارات دولتی بخاطر ارتقای سطح معلومات عمومی مردم، به کارگیری مغازه های سیار عرضه مواد زراعتی از طریق کوپراتیف های دهقانی، ارتقای کیفیت مواد تولیدی فابریکه ها . . .

رشد قابل ملاحظه یی در تیراژ روزنامه ها، جراید و مجلات به وجود آمد. تیراژ سالانه روزنامه ها در طی مدت زمان زعامت رفیق ببرک کارمل نزدیک به چهار بار و حجم نشرات رادیو و تلویزیون بیشتر از سه بار افزایش یافته بود. تنها در بخش نشرات تلویزیون هفته بیش از هفتاد ساعت و رادیو هفته سه صد ساعت افزایش به عمل آمد. باید خاطرنشان ساخت که نشرات وسایل اطلاعات جمعی برای نخستین بار در تاریخ کشور ما به زبانهای بسیاری از اقوام و ملیتهای افغانستان صورت میگرفت. رادیو در فرکانسی های مختلف به زبانهای پشتو، دری، ازبیکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی، پشه یی، انگلیسی، اردو و زبانهای دیگر نشرات میکردند.

-  دهقانان روز تا روز از لحاظ خدمات ستیشن های مکانیزه زراعتی، کود کیمیایی، تخم بذری و ادویه ضد آفات نباتی تامین میگردید. در کشور ما مواد اساسی غذائی به حد کافی وجود داشت. حزب و حکومت به رشد اشکال مختلف تعاون متقابل اقتصادی، کوپراتیف های مصرفی تهیه و فروش تولیدی اهمیت زیاد را قائل بود. در سالهای اخیر زعامت رفیق ببرک کارمل ۳۰۸ کوپراتیف زراعتی ۱۳۸ کوپراتیف مصرف و پیشه وری و ۱۴۰ مغازۀ کوپراتیفی ایجاد گردیده بود. برای بهتر زیستن تولید بیشتر ضرورت بود و در این امر نیز عدم موجودیت شرایط صلح آمیز و جنایات ضد انقلاب دشواری های زیاد را به وجود می آورد. با آنهم حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک تحت زعامت زنده یاد رفیق ببرک کارمل همه اقدامات لازم را در حدود توان خویش برای بهبود زندگی مردم انجام داد.

-  در دوران زعامت رفیق ببرک کارمل سه مرتبه در مزد کارگران و کارمندان سکتور دولتی افزایش بعمل آمد، دولت جهت سبسایدی برای حفظ سطح ثابت قیم کالاهای مورد ضرورت اولیۀ کارگران و کارمندان و حمل و نقل اهالی در ترانسپورت شهری تخصیصات بزرگ را به مصرف میرساند. قیم خریداری پختۀ خام و لبلبو از دهقانان سه مرتبه افزایش یافت. قیمت کود کیمیایی تنزیل حاصل نمود. این تدابیر به افزایش تولید محصولات زراعتی و درآمد بخش قابل ملاحظۀ دهقانان کمک کرد. توده های مردم از لحاظ کار و مواد غذائی تامین میگردید.

-  امحاء بیسوادی اهالی صورت گرفت. بیشتر از یکنیم ملیون نفر کورس های سواد آموزی را به پایان رسانده و بیش از پنج صد هزار نفر در کورس های مذکور مشغول سوادآموزی بودند.

-  برای نخستین بار یک تعداد پرورشگاه ها، کودکستان ها و استراحت گاه ها برای کودکان، نوجوانان و کارگران در کشور ایجاد شده بود. زنان با حقوق مساوی دوش به دوش مردان در موسسات و فابریکه ها و به خصوص در مبارزه علیه ضد انقلاب مسلح کار و پیکار میکردند و حماسه می آفریدند.

-  برای نخستین بار گام نوینی در جهت جلب هرچه وسیعتر توده های زحمتکش جهت اشتراک در امور ادارۀ دولتی به درجه اول در محلات برداشته شد. قانون ارگانهای محلی قدرت و ادارۀ دولتی ج.د.ا. به تصویب رسید. مطابق به این قانون نماینده گان واقعی مردم در شوراهای ولایات، ولسوالی ها، شهرها، علاقه داری ها و قریه ها از طریق دموکراتیک و آزاد قبل از همه به حیث کاندید های جبهه ملی پدر وطن که همه سازمانهای اجتماعی توده یی کشور و تمام نیروهای وطنپرست و ملی را دربر می گرفت، انتخاب میکردند. شوراهای نماینده گان مردم و کمیته های اجرائیۀ آنها ارگانهای نوین حاکمیت و اداره در محلات بود. در ترکیب آنها وطن پرستان همه ملیتها، اقوام و قبایل شامل می گردیدند.

رشد و ارتقای بی سابقه کمی و کیفی قوای مسلح – در این زمان برای نخستین بار تعداد نیروهای مسلح کشور به پنج صد هزار نفر ارتقا نموده و دارایی احضارات عالی محاربوی بی مانند گردید. قوای مسلح با داشتن سلاح و تجهیزات مدرن و یکی از بهترین قوای نظامی منطقه به حساب میرفت. قوای هوایی با داشتن بیش از یکهزار بال طیّاره های محاربوی بم افکن، شکاری، ترانسپورتی و هلیکوپتر های محاربوی و ترانسپورتی در هرگونه شرایط آماده دفاع از استقلال ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت دولتی بود. قوای راکتی نیروهای مسلح با داشتن انواع راکت های دافع هوا، راکت های سکاد، لونا، اوراگان و پیچور آماده دفاع از میهن دوست داشتنی شان بودند. قوای زرهی با داشتن بیش از هشت هزار چین تانک های تی ۵۵، تی ۶۲، بی ایم پی های محاربوی، زره پوش های مختلف از جمله ۷۰ پی پی و هشتاد پی پی آماده محاربه و حماسه آفرینی بودند. چنین بود که قوای مسلح نیرومند کشور پانزده سال متواتر در مقابل جنایت کاران داخلی، دسیسه، سابوتاژ و مداخلات علنی ارتجاع و امپریالیزم مقاومت ماندگاری از خود بجا گذاشتند و نیروهای پرتوان قوای مسلح کشور در نبردهای ظفرمند جلال آباد، خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر (تنگی واغجان) قندهار، دره سالنگ . . . حماسه های جاودانه آفریدند. در این میان اعضای حزب ما قهرمانانه و شجاعانه در صفوف قوای مسلح بدون کوچکترین امتیاز اضافی مادی و معنوی جان های شیرین شان را بخاطر دفاع از وطن قربانی نمودند که یاد و خاطره این دلیران از جان گذشته گرامی باد.

رفیق ببرک کارمل در یکی از بیانیه های شان چنین خردمندانه می فرمایند:

 ((تا زمانیکه باند های مزدور و اجیران آدمکش صادر شده از خارج در سرزمین ما وجود دارد، تا هنگامیکه مادران و کودکان ما می گیریند، یتیمان و زنان و پیر مردان ما ناچار به وحشت و دهشت مواجه اند هیچ عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مثابه یک وطنپرست نمیتواند احساس خوشبختی کند و یا خوشبخت باشد. بگذار هر کس بگوید که امروز در صفوف آنانی قرار دارد که در سال های دشوار از وطن از انقلاب در برابر کشتار و ویرانی دفاع می نمایند، در وظیفه مقدس آزادی انسان زحمتکش افغان، فداکارانه و قهرمانانه شرکت مینمایند و خانواده نوین اجتماعی دموکراتیک و ملی خلق افغان را بنیاد می نهند. همه بخاطر کار و پیکار انقلابی دست بدست هم دهیم !

افغانها قلب واحد یعنی وطن واحد دارند!

رفقای گرامی وهمرزمان عزیز!

بیائید به پاس خون هزاران شهید به خاک خفته حزب ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از کج راهی و کج اندیشی به دور شده تحت یک درفش واحد به همه ثابت بسازیم که اختلافات و شکر رنجی ما در حدودی نیست که بر منافع وطن، بر رنج بیکران زحمتکشان، بر آه و ناله یتیمان و بیوه زنان، بر داد و ویلای گرسنگان غالب گردد و ما مردان سیاست، ترقی، نجات و خدمت به میهن و هم میهنان خویش هستیم و ما بزرگترین کادرهای سیاسی، نظامی و علمی را در صفوف رزمندۀ خویش داریم که میتوانند وطن را از فلاکت و سیه روزی نجات بدهند.

((کارمل گرامی می فرمودند:

حزب دموکراتیک خلق افغانستان طی مبارزات خویش از مراحل گوناگونی گذشته و تجارب فراوانی در عرصه های مختلف مبارزات اجتماعی و سیاسی، سازمانی و ایدیولوژیک کسب کرده است.

اهمیت حیاتی حزب ما در آنست که منافع طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور و تمام طبقات و اقشار دموکراتیک ملی را به نحو دقیق و عمیق منعکس میسازد و در یک جبهه وسیع ملی راه ترقی اجتماعی را هموار میکند و امکانات آنرا به وجود می آورد که به تمامی مسایل حاد و بغرنج اجتماعی مرحله کنونی تکامل جامعه ما پاسخ مثبت داده شود و پروبلم های زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور یکی پی دیگر حل و فصل گردد و هرچه زودتر شرایط کار صلح آمیز امنیت و آزادی واقعی و دموکراسی آماده گردد.

جامعه ما به سر کرده گی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در راهی پیش خواهد رفت که تجربه درخشان کشورهای پیشرو عصر ما نشان داده است.))

بیائید با صداقت و راستی کارنامه ها و مبارزات بیشتر از نیم قرن گذشته را که بحیث فرزندان صالح وطن و رهروان صدیق زنده یاد ببرک کارمل و رفیق واقعی زحمتکشان افغانستان بشمار میرفتیم و میرویم،  برای تامین صلح همان شعارهای انسانی دیروز را که آوردن صلح سراسری در وطن ترقی و دموکراسی، عدالت اجتماعی،  رفاه همگانی و خدمت به مردم افغانستان بود دوباره سر دهیم.

یاد و خاطره های جاویدانه رهبر بزرگ حزب ما رفیق ببرک کارمل گرامی باد!

اصالت»)

 

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org