monday 26 march 2007 23:19:19

 

 

 

                          

نخستين کشور جهان چه نام داشت ؟

                                             
بين سالهاي 3000 تا 2800 ق.م مينس پادشاه مصر عليا دلتاي نيل را فتح کرد و به کشور مصر يکپارچگي بخشيد و نخستين فرعون سلسله اول شد . به اين ترتيب مصر را بايد نخستين کشور - ملت جهان به شمار آورد . اگر چه ساکنان بين النهرين از بيشتر جهات از مصر پيشرفته تر بودنداما تا پيش از سال 2400 ق.م کشور - شهر هاي جداگانه اي بودند . نميشد آنها را کشور ناميد .

چه کسي کشوري بزرگ را دهکده ناميد ؟
اين شخص کاشفي فرانسوي به نام ژاک کارتيه بود که کانادا را کشف کرد . هر چند که او نخستين فرد اروپايي نبود که به کانادا رفت ولي اولين کسي بود که بيشترين قسمت آن را کشف کرد .از سال 941 ه.ق 1534م - او سه بار به کانادا سفر کرد . کارتيه سعي داشت در يابد که نام بومي اين کشور چيست . بوميان به درستي متوجه منظور او نشدند و گمان کردند که او از آنها درباره محل زندگيشان سوال ميکند . آنان در پاسخ سوال او گفتند کانادا که در زبان محلي آنها به معني دهکده بود .

سلطان محمود و مادر مجدالدوله

                                          
فخرالدين حکمران ديلمي همزمان سلطان محمود غزنوي بود و در شهر ري حکمراني ميکرد .هنگامي که از اين جهان رفت فرزندي کوچک به نام مجد الدوله از او به جا ماند . چون مجدالدوله طفلي کوچک بود مادرش به جاي او به کار حکمراني پرداخت . سلطان محمود ميخواست که ري را تصرف کند رسولي را به ري فرستاد و گفت :بايد به نام من خطبه بخوانيد و سکه بزنيد والا مي آيم و ري را ميگيرم و شما را از ميان بر ميدارم . مادر مجدالدوله در پاسخ گفت : تا زماني که فخرالدوله زنده بود من از سلطان محمود بيم و هراس داشتم که مبادا روزي بيايد و ري را تصرف کند ولي اکنون که او در گذشته است هيچ بيمي در دل ندارم براي آنکه ميدانم که سلطان محمود مردي داناست و به جنگ من نخواهد آمد . اگر هم بيايد به خدا سوگند که پايداري ميکنم و از جنگ هراس ندارم براي اينکه اين جنگ از دو صورت بيرون نيست يا من پيروز ميشوم يا او . اگر من پيروز شوم و او شکست يابد به همه ي عالم مينويسم که سلطان محمود را شکست دادم و اين براي من افتخاري بزرگ به شمار ميرود و از طرف ديگر هيچ ننگي براي او بدتر از اين نيست که از زني شکست بخورد . اگر او مرا شکست بدهد هيچ گونه افتخاري براي او نخواهد بود زيرا از شکست دادن يک زن افتخاري حاصل نميشود .وقتي که اين پيام را به سلطان محمود رسانيده انديشه فتح ري را از سر به در کرد و تا آن شير زن در ري ميزيست به آنجا لشکر نکشيد .

چرا هند را هند شرقي ميخوانند ؟

                                                

کریستف کلمب کاشف ايتاليايي تصور ميکرد که هند در غرب است . از اين رو براي رسيدن به هند در سال 898ه.ق (1492م ( به غرب رفت وبه جزيره باهاما در سواحل امريکاي شمالي رسيد . کلمب ساکنان آنجا را هندي ناميد و به همين خاطر امريکاييها سرخپوستان را هندي ميخوانند . پس از کشف هند تا مدتها امريکا را هند غربي و هند را هند شرقي ميگفتند.

به چه کسي بابوجي ميگويند ؟
مردم هند موهنداس کرمچند گاندي يا مهاتما گاندي را بابوجي يا پدر مينامند . او رهبر اخلاقي و ساسي مردم هند بود و در مبارزه با استعمار انگليس سياست ساتياگ راها يا پافشاري براي راستي و حقيقت را مطرح کرد که آن را مقاومت منفي نيز ناميده اند . بر اساس اين سياست مردم هند از هر گونه همکاري با استعمارگران خود داري کردند و از خريد و مصرف کالاهاي انگليسي سر باز زدند . با مبارزات او سرانجام هند در سال 1326ه.ش 1947م -  استقلال خود را به دست آورد او که سالها دوري از خشونت و مبارزه آرام را تبليغ کرده بود سرانجام قرباني خشونت شد و با گلوله يک هندوي متعصب از پاي در آمد .

کتاب مقدس هندوان چه نام دارد ؟
کتاب مقدس هندوان که کيش هندويي مبني بر آن است ودا نام دارد . اين واژه از ريشه وير به معناي دانش و دانستن است . وداها سرودهايي است به زبان کهن سانسکريت که دو هزار تا هزار سال پيش از ميلاد مسيح نوشته شده است . اين سرودها در چهار دفتر گردآوري شده است که عبارتند از :
 1-
ريگ ودا (سرود ستايش خدايان(
 2-
ياجور ودا (سرودهاي نيليش و دستور نذر و قرباني(
 3-
ساما ودا (آهنگها و نغمه ها )
 4-
آئرو ودا (مخصوص کاهنان قرباني (

فاتح مسلمان اندلس که بود ؟

                                                        persian 1.jpg
اندلس نام منطقه اي است در جنوب اسپانيا که طارق ابن زياد آن را فتح کرد . اين سردار مشهور اسلام از تنگه ميان اسپانيا و مراکش گذشت و بر کوهي که به نام او جبل الطارق ناميده شد مستقر شد . او از آن منطقه به خاک اسپانيا حمله کرد و در سال 92 ه.ق 711م - دولت اسلامي را در جنوب آن کشور تشکيل داد . طارق به نقاط ديگر اسپانيا هم لشکر کشيد و شهرهاي بسياري را فتح کرد . بعدها مورخان و نويسندگان مسلمان تمام اسپانيا را اندلس ناميدند . اندلس تا مدتها قلمرو خلافت اسلامي قرار داشت . نامکهاي امروزين بسياري از مناطق آن تغيير يافته ي نامهاي اسلامي است . مانند قرطبه که امروزه کوردوبو خوانده ميشود . اين سرزمين از دوران حکومت مسلمانان يادگارهاي مهمي را در خود جاي داده است .

درباره بزرگمهر چه ميدانيد ؟
بزرگمهر از وزيران مشهور دوران ساساني است . او وزارت انوشيروان را به عهده داشت و رونق و عظمت پادشاهي انوشيروان مديون کارداني و تدبير او بود . ميگويند کتابي به نام پند نامه بزرگمهر بختگان که به زبان پهلوي نوشته شده اثر بزرگمهر است . وي نماينده خرد و دانايي روزگار ساسانيان است . اين جمله حکيمانه او مشهور است :همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشدند .

صاحب بن عباد که بود ؟

او وزير چند تن از اميران آل بويه بود . پدران او از کاتبان و اديبان ان عصر بودند . خود او در قرن چهارم ه.ق (دهم م )مظهر بلاغت در زبان عربي شناخته ميشد و در ترويج مذهب تشيع تلاش فراوان کرد . او پس از رسيدن به وزارت ري را به مرکز اديبان و شاعران بدل کرد . در اهواز به سختي بيمار شد و وقتي بهبود يافت گفت که فقيران به منزلش بروند و هر چه ميابند ببرند . ميگويند در آن روز نزديک به 50 هزار دينار لباس و پارچه از خانه او بيرون رفت . او وزيري با تدبير - بخشنده -مبتکر و نويسنده اي توانا بود و در سال 385ه.ق  995م-  در گذشت .

سلسله هخامنشی (۵۰۰-۳۳۰ قبل از ميلاد)

                                       persian.JPG

به قدرت رسيدن پارسيها يکی از وقايع مهم تاريخ قديم است . اينان دولتی تاسيس کردند که دنيای قديم را به استثنای دو ثلث يونان تحت سلطه خود در آوردند . وقتی هم منقرض شدند از صحنه تاريخ خارج نشدند بلکه در طول ۲۵ قرن متوالی بلندی ها و پستی ها را پيمودند . پارسيها مردمانی آريايی نژاد بودند که مشخص نيست از چه زمانی به منطقه آمدند . برای نخستين بار در سالنامه آشوری سلمانسر سوم در سال ۸۳۴ ق.م نام کشور پارسوآ در جنوب و جنوب غربی درياچه اروميه برده شده است . بعضی از محققان مانند راولين سن عقيده دارند که مردم پارسوآ همان پارسی ها بوده اند . البته کاملا محقق نيست که اين نظريه درست باشد . تصور می شود اقوام پارسی پيش از اينکه از ميان دره های جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی بروند ؛ در اين ناحيه توقف کوتاهی کردند و در حدود ۷۰۰ سال پيش از ميلاد درناحيه پارسوماش ؛ روی دامنه های کوههای بختياری در جنوب شرقی شوش)يکي ازعلا قه خراسان ) در ناحيه ای که جزو کشور ايلام بود ؛ مستقر شدند . از کتيبه های آشوری چنين استنباط می شود که در زمان ؛؛ شلم نصر ؛؛ ( ۷۳۱-۷۱۳ ق.م) تا زمان سلطنت ؛؛ آسارهادون ؛؛ (۶۲۲ ق.م )‌پادشاهان يا امرای پارسوآ ؛ تابع آشور بوده اند . پس از آن در زمان فرورتيش ( ۶۵۵-۶۳۳ ق.م ) پادشاه ماد به پارس استيلا يافت و اين دولت را تابع دولت ماد نمود . هرودوت می گويد : پارسی ها به شش طايفه شهری و ده نشين و چهار طايفه چادر نشين تقسيم شده اند . شش طايفه اول عبارتند از : پاسارگاديان ؛ مرفيان ؛ ماسپيان ؛ پانتاليان ؛ دژوسيان و گرمانيان . چهار طايفه دوم عبارتند از : داييها ؛ مردها ؛ دروپيک ها و ساگاريتها . از طوايف مذکور سه طايفه اول بر طوايف ديگر برتری داشته اند و ديگران تابع آنها بوده اند  .طبق نوشته های هرودوت ؛ هخامنشيان از طايفه پاسارگاديان بوده اند که در پارس اقامت داشته اند و سر سلسله آنها هخامنش بوده است . پس از انقراض دولت آشور بدست آشور بانی پال ؛ چون مملکت ايلام ناتوان شده بود پارسی ها از اختلافات آشوری ها و مادی ها استفاده کرده و انزان يا انشان را تصرف کردند .در اينجا اين سوال پيش می آيد که در زمان کدام يک از نياکان کورش بزرگ اين واقعخ روی داده است . با توجه به بيانيه های کورش در بابل ؛ می بينيم که نسب خود را به چيش پش دوم می رساند و او را شاه انزان می خواند . به احتمال زياد اين واقعه تاريخی در زمان چيش پش دوم روی داده است . تصور می شود که انزان همان مسجد سليمان کنونی است . پس از مرگ چيش پش ؛ کشورش ميان دو پسرش آريارمنه پادشاه کشور پارس و کورش که بعدا عنوان پادشاه بزرگ پارسوماش ؛ به او داده شد تقسيم گرديد . چون در آن زمان کشور ماد در اوج ترقی بود و کياکسار در آن حکومت می کرد ؛ کشور کوچک جديدالتاسيس ؛ ناچار زير اطاعت فاتح نينوا بودند . کمبوجيه فرزند کورش اول ؛ دو کشور نامبرده را تحت حکومت واحدی در آورد و پايتخت خود را از انزان به پاسارگاد منتقل نمود .موافق نوشته های هرودوت ؛ لوحه نبونيد پادشاه بابل ؛ بيانيه ک.رش بزرگ ( استوانه کورش )‌؛ کتيبه بيستون داريوش اول ؛ و کتيبه های اردشير دوم و اردشير سوم هخامنشی ترتيب شاهان اين سلسله تا داريوش اول چنين بوده است .

هخامنش

چيش پش اول

کمبوجيه اول

کورش اول

چيش پش دوم

آريارمنا

کورش دوم

ارشام

کمبوجيه دوم

ويشتاسب

کورش سوم ( بزرگ (

داريوش اول

کمبوجيه سوم ) فاتح مصر (

اولین های جهان که در آرياناي باستان ساخته شد

                                                persian2.jpg
 

1.   نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند.

2.   سکه را در جهان ضرب کردند.

3.   ذوب فلزات را آغاز کردند (در شهر سیلک).

4.   عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند.

5.   کشتی (زورق) را ساختند.

6.   اولین ارتش سواره نظام در دنیا را ایجاد کردند(توسط سام با 115 سرباز(.

7.   زغال سنگ را کشف کردند.

8.   مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند.

9.   به کرویت زمین پی بردند.پ

10.   قاره ی امریکا را کشف کردند سپس کریستف کلمب و واسکودوگومابراثر خواندن کتابهای پارسي که در کتابخانه ی واتیکان بود به فکر قاره پیمایی افتادند.

11.  شیشه را کشف کردند وبرای استفاده در منازل به کار بردند.

12.  حروف الفبا را ساختند(در 7000 سال پیش .(

13.  آتش را کشف کردند.

14.   مس را کشف کردند.

در ضمن دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش در سال 544 قبل از میلاد برای جلوگیری از تهاجم اقوام شمالی بنا کرد ساخته شد.
تقویم کنونی(ماه 30 روزی) به دستور داریوش پایه گذاری شد.او هیاتی را برای اصلاح تقویم به ریاست دانشمند بابلی بنام دنی تون بسیج کرده بود  . برطبق این تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای پنج عید مذهبی و سی و یک روز تعطیل رسمی بوده است که یکی از آنهانوروز ودیگری  سوگ سیاوش بوده است.

تقسيم بندي دورانهاي تاريخي

                                                      socrat.JPG

اين تقسيم بندي دورانها مشتمل بر فهرستي با بيش از دو هزار سال قدمت است که راهب اعظم شهر هليوپوليس به نام مانتهو ( Manetho) در سال 280 قبل از ميلاد مسيح براي شاه بطلميوس دوم 282 تا 246 قبل از ميلاد  گرد آوري کرد او بر اساس سنگ نوشته ها و گزارشهاي تاريخي و سنن قديم تاريخ سرزمين خود را بر حسب نسل حکمرانان نظم و ترتيب داد و از اين راه تاريخ مصر باستان تا زمان خود را در  30 سلسله تنظيم کرد  . بعدها تاريخنگاران سلسله سي و يکم را نيز به اين فهرست افزودند . علاوه بر آن آنها اين فهرست تاريخي گسترده و جزء به جزء تصحيح شده و گزارش شده ي مانتهو را به 9 دوران بزرگ تقسيم کردند .که به صورت زير ميباشد :
دوران تاريخي سلسله تاریخ مدت
دوران ثينيتها 1تا 2- 2635 تا 3000 قبل از ميلاد- 365سال
حکومت کهن 3 تا 6 -2154 تا 2635- 481سال
حکومت واسطه اول 7 تا 10 - 2040 تا 2154- 114 سال
حکومت ميانه 11 تا 12 - 1785 تا 2040- 255سال
دوره واسطه دوم 13 تا 17 - 1551 تا 1783 -232سال
حکومت جديد 18 تا 20 -1080 تا 1551 -471 سال
دوره واسطه سوم 21 تا 24 - 714 تا 1080- 366سال
دوره پاياني 25 تا 31-332 تا 713 -381سال
دوره بطالسه اسکندر کبير و سلاطين بعد از او -30 تا 332 -302 سال.

کدام آيين نوشيدن چاي را به جاي مشروبات الکلي رواج دادند ؟

                                                       

پيروان آيين بودا در چين به خاطر تعاليم مذهب خود به جاي نوشيدنيهاي الکلي نوشيدن چاي را رواج دادند . سيدارتا گوتاما شاهزاده هندي بود که در 29 سالگي - همسر - فرزند و زندگي اشرافي خود را رها کرد واز تجملات زندگي مادي گريخت  .وي پس از شش سال در زير درختي به نام بو يا بودي ) حقيقت - روشنايي ) حقيقت را درک کرد و به بودا ( آگاه - روشن شده ) شهرت يافت . بودا معتقد بود زندگي رنج است و رنج از هوس پديد مي آيد .امروز غير از چين در جاپان و هند و کشور هاي آسياي جنوب شرقي حدود 50 ميليون بودايي زندگي ميکنند .

کدام فيلسوف يوناني به نوشيدن زهر محکوم شد؟

                                                       

سقراط فيلسوف يوناني در سال 399ق.م به مرگ با اين شيوه غير معمول محکوم شد. او سعي داشت تا حقيقت را با سوال کردن از عقايد مردم و نشان دادن اشتباه آنان بيابد .او قصد داشت نظر خود را با دليل و بهان ثابت کند ولي اين شيوه براي او دشمنان زيادي پديد آورد و سرانجام به مرگ محکوم شد. وقتي زندانبان جام زهر را به او داد سقراط آن را به آرامي نوشيد. در حاليکه دوستداران سقراط زمينه فرار او را از زندان فراهم کرده بودند او نپذيرفت و تن به مرگ داد .

برمکيان که بودند؟
خاندان بودند که نخستين وزيران خلفاي عباسي از ميان آنان برخاستند. نخستين فرد مهم اين خاندان يحيي بود که در دربار عباسيان حکومت و وزارت داشت . پسران او فضل و جعفر نيز در حکومت دست داشتند .

با افزايش نفوذ و قدرت برمکيان خلفا از آنها ترسيدند و جعفر در ماه صفر سال 187 ه.ق به دستور خليفه کشته شد . کمي بعد يحيي و ديگر پسرانش نيز دستگير شدند و اموالشان مصادره شد.  وزيران  آنان دردستگاه عباسيان خدمات بسياري انجام دادند و مدير و گرداننده اصلي کارها بودند .

کمانداران چه کساني بودند؟

                                                     

شاهان هخامنشي با دادن وعده کمک مالي و فرستادن پول به دشمني و در گيري ميان دولت- شهر هاي يوناني (به ويژه آتن و اسپارت) دامن مي زدند . بدين ترتيب بدون آنکه سريازي به يونان اعزام شود و يا قطره اي خون بر زمين ريخته شود پيروزيهاي درخشاني نصيب ميشد. ادامه اين درگيريها يونانيان را از اتحاد باز ميداشت و شاهان هخامنشي نيز در پي همين بودند. جاي شگفتي نيست که مي گفت بهترين سربازان او کمانداران اويند البته نه کمانداران نگهبان او بلکه کمانداران روي سکه هاي طلايش.

پادشاه پهلوان که بود؟

                                                          
گيلگمش پادشاه اوروک (شهري در جنوب بابل) در سال 2000 ق.م ميزيست . او ديواري به گرد شهر کشيد که سطحي به وسعت 450 هکتار را در بر ميگرفت. از شاه پهلوان نقشي باقي است که او را در حال کشتن دو گاو وحشي نشان ميدهد . حماسه منظوم گيلگمش به نام اوست. اين منظومه روي 12 لوح به خط ميخي نوشته شده است که به خاطر گلي بودن قطعه قطعه شده اند . اين لوحها در موزه بريتانيا نگهداري ميشوند . در اين حماسه از مضاميني چون عشق - تربيت- سيل- طوفان و راز تولد و مرگ صحبت شده است.

در خليج خوکها چه روي داد ؟

                                                       
پس از انقلاب کوبا و استقلال اين کشور گروهي از مخالفان رژيم جديد به آمريکا گريختند و يا تبعيد شدند. چندي بعد آنان با حمايت آمريکا وبا حمايت 20 هزار تفنگدار آمريکايي براي سرنگوني رژيم انقلابي دست به اقدامي ناموفق زدند. کوبايي ها با آگاهي قبلي از حمله آنان همه ي مهاجمان و تفنگداران آمريکايي را اسير کردند . کوبا اعلام کرد که هر آمريکايي را با گرفتن يک خوک ازاد خواهد کرد . امريکاييها با تلاش بسيار موفق شدند که کوبا را راضي کنند که در برابر هر اسير امريکايي يک تراکتور بگيرد و اسيران را آزاد کند . خليجي که مهاجمان در آن به اسارت کوباييها در آمدند خليج خوکها ناميده ميشود .

عهدين چيست ؟

به مجموعه تورات و انجيل عهدين گفته ميشود . عهد عتيق يا پيمان کهن يا تورات کتاب ديني يهوديان است و عهد جديد يا پيمان نو يا انجيل کتاب ديني مسيحيان است  . به مجموعه تورات و انجيل ها کتاب مقدس گفته ميشود  . در سال 27 قبل از ميلاد گروهي 72 نفري از مترجمان عهد عتيق را به يوناني ترجمه کردند . کتاب مقدس در سال 1020 ه.ق 1611 م ) به دستور جيمز اول پادشاه انگلستان به انگليسي ترجمه شد و به تصويب او خواندن آن نسخه در کليسا ها معمول شد .

بردياي دروغين که بود؟

او يک روحاني به نام گئومات بود که ادعا ميکرد بردياست. برديا دومين پسر کوروش يزرگ بود . هنگامي که کمبوجيه ( سومين پادشاه هخامنشي ) به سفر جنگي مصر رفته بود اين روحاني بر ضد او قيام کرد و هفت ماه حکومت را در اختيار گرفت . کمبوجيه بردياي اصلي را کشته بود ولي مرگش را پنهان کرده بودند . گئومات در حکومت هفت ماهه خود به اصطلاحات اجتماعي و اقتصادي زيادي دست زد و قدرت اشراف را محدود کرد و مردم به او علاقه پيدا کردند . او سرانجام در سال 522 ق.م به دست داريوش اول کشته شد .

جنگ صليبي خوردسالان چه بود ؟

                                                     

چهارمين جنگ صليبي که در سال 609 ه.ق (1212م) آغاز شد و آغاز گر ان کودکان بودند جنگ صليبي خورد سالان ناميده شد .اين کودکان براي جنگ اماده شده بودند تا پادشاه اروپا و شواليه ها را به ميدان بکشند . جنگهاي صليبي نبردهايي ميان جهان مسيحي و جهان مسلمان و در واقع ميان غرب و شرق بود .هر چند که بهانه اين جنگها مذهبي بود ولي نبايد دلايلي چون کسب ثروت و دست يافتن به جويهاي شير و عسل شرق را که در غرب شهرتي افسانه اي يافته بود از نظر دور داشت . غربيان در اين جنگها با شرق و تمدن اسلامي اشنا شدند و نخستين تمدن جديد غرب بر همين آشنايي ها نهاده شد . در جنگ چهارم صليبي بچه هاي فرانسوي که مجوز عبور بيت المقدس را گرفته بودند به عنوان برده در بازارهاي شمال آفريقا فروخته شدند .

به چه دوراني روزگارگل لاله گفته ميشود ؟

                                                   

دوره دوازده ساله از تاريخ عثماني را که از به قدرت رسيدن ابراهيم پاشا در سال 1131ه.ق (1718م) آغاز شد وتا مرگ وي به طول انجاميد روزگار گل لاله نام داده اند . در اين دوره دولتمردان عثماني گرايش زيادي به کاشت گل لاله داشتند . در واقع اين کار نشانه اي از گرايش زياد به تجمل - آرايش و خوش گذراني بود .در اين دوره بدترين شکل غرب گرايي بروز کرد . چوکي هاي کهنه جاي خود را به موبل هاي اروپايي داد و مردم در پوشيدن لباس اروپايي افراط کردند . همچنين نقاشان اروپايي به عثماني دعوت شدند تا روي ديوارها نقاشي کنند . يکي از شاعران ترک به نام نديم در شعري درباره اين دوره چنين سرود :
بياييد بخنديم و بازي کنيم و از جهان لذت ببريم .

مقتدر ترين ملکه جهان که بود ؟

                                                 

در تاريخ روسيه چهار زن به مدت 70 سال حکومت کردند که مشهورترين آنان کاترين دوم مشهور به کاترين کبير بود . او در سال 1176 ه.ق (1762م) در سن 33 سالگي به قدرت رسيد و 33 سال بر روسيه فرمان راند . او هوشي سرشار - جسارت و عزمي قوي و جاه طلبي بسيار داشت .
اين زن آلماني از همه ملکه هاي روسيه روسي تر شد . او به ادبيات فرانسه و نويسندگان آن کشور علاقه داشت . کاترين در لياقت و حکمراني از هيچ يک از معاصران خود عقب نماند . تنها نقطه ضعف مقتدر ترين ملکه جهان جنبه هاي اخلاقي زندگي او بود که نويسندگان زيادي از آن انتقاد کرده اند .

درباره ريف ها چه ميدانيد ؟

ريف ها قبايلي سلحشور و استقلال طلب بودند که در ناحيه کوهستاني به نام ريف در مراکش زندگي مي کردند . آنان در برابر حرکتهاي استعماري مخصوصا تجاوز هاي اسپانيا مقاومت کردند . در سال 1300 ه.ش 1921م يک ارتش اسپانيايي با 24 هزار مرد جنگي به بخشهاي داخلي کوهستان ريف حمله ور شد . در نبردي بزرگ که پنج روز طول کشيد اسپانياييها شکست سختي خوردند و تجهيزات زيدي را از دست دادند . ريف ها اعلام جمهوري کردند و بارها با اسپانياييها و فرانسويها درگير شدند . سرانجام نيروهاي فرانسوي به فرماندهي مارشال پتن مقاومت دليرانه ريف ها را در سال 1305 ه.ش (1926م) در هم شکستند . مقاومت ريفها تاثير زيادي برمردم شمال افريقا گذاشت و الهام بخش مبارزات آزاديخواهانه آنان شد .

اولين کسي که به تدريس رياضي توجه کرد چه نام داشت ؟

طالس )تالس) از فيلسوفان يونان باستان نخستين کسي بود که به آموزش حساب و هندسه در مدارس زمان خود توجه کرد . او نخستين کسي بود که به تدريس نجوم - هندسه و رياضي در مدارس زمان خود علاقه نشان داد .او کوشيد براي حوادث طبيعي در پي علتهاي عقلي و طبيعي باشد . از زندگي او اطلاعات زيادي در دست نيست . طالس چندي به عنوان مهندس نظامي در خدمت کرزوس پادشاه ليدي بود و در اواخر عمر به مصر رفت . او نخستين فرد از حکيمان هفت گانه يونان و پدر نجوم هندسه و حساب يونان است .

گاو نشسته که بود ؟

گاو نشسته نام رهبر جنگجوي سرخپوستان قبيله سو در امريکا بود که بين سالهاي 1250 ه.ق (1834م9 تا 1308 ه.ق (1890م) مي زيست . او براي حفظ سرزمينش افراد قبيله خود را ترغيب کرد تا با سفيد پوستان مهاجر بجنگد و آنها را از بين ببرند . اين مقاومت به نبرد معروف ليتل بيگ هورن در سال 1293 ه.ق (1876م) منجر شد که در آن کلنل جورج کارتر و افرادش کشته شدند . اين پيروزي مهمترين پيروزي سرخپوستان بود . رهبرسرخپوستان از نبرد جان سالم به در برد ولي به کانادا رانده شد .پس از مدتي او دوباره به امريکا بازگشت وبه مبارزه مشغول شد و سرانجام هنگام دستگيري براثر مقاومت از پاي در آمد .

چه کسي بيماري کرم ابريشم را کشف کرد ؟

لويي پاستور فيزيکدان - شيميدان و پزشک فرانسوي که در قرن نوزدهم ميلادي زندگي ميکرد کاشف بيماري کرم ابريشم بود . او در آغاز نقاشي ميکردو تابلو هاي زيبايي ميکشيد . پاستور علاوه بر کشف اين بيماري واکسن بيماري هاري را يافت وبا اين کار نه تنها پسر نه ساله خود را از اين بيماري نجات داد بلکه هزاران بيمار ديگر را هم از خطر مرگ رهانيد . پاستور براي بسياري از بيماريها واکسن تهيه کرد .او هميشه ميگفت : من معتقدم که علم و صلح بر جهل و جنگ غلبه خواهد کرد .

عصر پريکلس چه دوراني بود ؟

دوران درخشان حکومت پريکلس سياستمدار خطيب و جنگاور بزرگ آتني را عصر پريکلس مينامند . او در سال 443ق.م به بالاترين مقام شهر آتن دست يافت و اتحاديه اي از شهرهاي يوناني به رهبري آتن پديد آورد . او علاوه بر تقويت نظامي آتن گروهي از مردم سرشناس شهر را گرد خود جمع کرد و کوشيد که آتن را به مرکز هنر و ادبيات واز نظر معماري به زيباترين شهر جهان بدل کند . او براي به کار گماشتن بيکاران آتن به ساختن بناهايي چون پارتنون - آدئون و معبد الوزيس پرداخت . معبد پارتنون را که به نام آتناپارتنوس بر پا شد بي گمان بايد شاهکار معماري يوناني دانست . در دوران حکومت پريکلس فرهنگ يوناني به اوج خود رسيد . او گفت :آتن درسي است براي يونان و درسي براي همه دورانها .

عصر مترنيخ چه دوراني است ؟
دوران حکومت استبدادي پرنس مترنيخ سياستمدار اتريشي را عصر متر نيخ خوانده اند .اودر سال 1224ه.ق1953م-  به صدر اعظمي اتريش رسيد و امپراتور را مجبور کرد که وارد اتحاديه عمومي بر ضد ناپلئون شود . مترنيخ از سال 1231ه.ق 1815م-  به مدت هشت سال با استفاده از اتحاد مقدس در اروپا روش استبدادي را پيش گرفت . او از اين اتحاد به نفع حکومت استبدادي استفاده و آن را وسيله سرکوبي آزاديخواهان کرد . او تمام پادشاهان را واداشت تا در کشورهاي خود با افکار نو و انقلابي مبارزه کنند . متر نيخ در سال 1265ه.ق  1848م-  از مقام خود کناره گيري کرد .

سكه نقره‌اي متعلق به دو هزار سال پيش

                                                 

براساس مطالعاتي كه باستان‌شناسان بر روي يك سكه نقره‌اي 2000 ساله به عمل آورده‌اند كلوئوپاترا و همسرش آنتوني آنچنان كه در سينما يا در كتب تاريخي به تصوير درآمده‌اند زيبارو و استثنايي نبوده‌اند . به گزارش CNN ، اين سكه نقره‌اي متعلق به دو هزار سال پيش نشان مي‌دهد كه كلوئوپاترا و همسرش آنتوني كه تاريخ از آنها به عنوان دو دلداده نام برده و افسانه‌ها درباره آنها ساخته شده آنچنان زيبا نبوده‌اند . نقش اين دو شخصيت تاريخي را در سينما اليزابت تيلور هنرپيشه نام‌آور زن هاليوود و ريچارد برتون بازي كرده‌اند كه از قضا آن دو نيز در آن زمان با يكديگر زن و شوهر رسمي بوده‌اند . اين سكه نشان مي‌دهد كه كلوئوپاترا ملكه مصر داراي يك پيشاني كوتاه، چانه‌اي باريك و دماغي نوك تيز بوده است و دلداده رمي او يعني آنتوني چشم‌هايي درشت و از حدقه درآمده، گردني كلفت و دماغي قلاب مانند داشته است. به جز كارگردانان سينما، مورخين نيز در كتاب‌هاي خود از كلوئوپاترا به عنوان ملكه زيبايي ياد كرده‌اند كه ابتدا از ژوليوس سزار و سپس از رقيب او مارك آنتوني دلبري كرد و آنها را شيفته خود ساخت . اما سكه‌اي كه در دانشگاه نيوكاسل به نمايش درآمد به همگان نشان داد كه آنها آنگونه كه تاريخ و هاليوود مجسم كرده‌اند زيبارو نبوده‌اند.

جسد يک مرده به چه سرعتي متلاشي ميشود؟

                                               

هنگامي که انسان ميميردو آن گونه که در آلمان واروپا ( والبته مسلمانان )بر طبق آداب و سنن به خاک سپرده ميشود .در دين مسيحيت پدر روحاني اين کلمات قديمي و هميشگي را ادا ميکند : پس از انکه خداي قادر متعال اراده کرده است روح اين بنده خدمتکار خود را بگيرد ما جسم او را به عناصر واگذار ميکنيم. از خاک به خاک - از خاکستر به خاکستر - از غبار به غبار .با اين جمله مقرون به واقعيت وحقيقت کليسا ميخواهد يک حقيقت بسيار ساده و در عين حال تلخ را به ياد حاضران اندازد.حقيقتي که ما همه بسيار مشتاقيم آن را طرد کنيم .اين که در حقيقت زندگي ما پاياني دارد و بدن ما در پايان زندگي تجزيه خواهد شدو به مدار بزرگ چرخه طبيعت باز خواهد گشت .اين تجزيه طبيعي بشر بازگشتش به خاک - خاکستر - غبار جرياني تدريجي ومداوم است که در طول سال ها انجام ميشود.طي اين جريان ابتدا قسمتهاي نرم بدن از ميان ميروند :جگر - کليه ها- ششها- - روده ها- مغز و ماهيچه ها .پس از آن نوبت نسوج شکل پذير فرا ميرسد : غضروفها - رگها - پي ها و مفصلها . ودر نهايت مقاومترين قسمت بدن اسکلت نيز از هم ميپاشد و تجزيه ميشود .
زماني که براي طي اين مراحل لازم است از سرزميني تا سرزمين ديگر از مناطق جوي تا مناطق جوي ديگر و از نوع زمين تا نوع زمين ديگر متفاوت است .در واقع اين زمان ميتواند در هر محل و حتي در هر گورستاني و گوري متفاوت باشد . ميانگين زمان مراحل تجزيه جسد براي اروپايي مرکزي به شرح زير است :
قسمتهاي نرم .........3 تا 4 سال
نسوج اتصالي .......5 تا 7 سال
اسکلت ..........دهها سال
همانطور که قبلا گفته شد در اين ميانگين زمانها تفاوتها و استثنا هاي زيادي وجود دارد . مثلا اسکلت ها ميتوانند ميليونها سال دوام آورند اکتشافات استخوان هاي جنجال بر انگيز مربوط به انسانهاي ما قبل تاريخ در آفريقا و آسيا اين مطلب را ثابت کرده است و در موارد استثنايي نيز گاهي جسدي به طور کامل سالم باقي ميماند که به آن موميايي طبيعي ميگويند .

موميايي هاي يخي در چه مناطقي پيدا ميشوند ؟

                                                  

منطقه پراکندگي اصلي موميايي هاي يخي مناطقي در قطب شمال زمين است . در اين مناطق ناخوشايند و غير فابل زندگي که انسانها در همجواري و همسايگي بلافصل يخهاي دائمي زندگي سختي را به سر مي آورند آب و هوا نه تنها سرد بلکه به طرز عجيب و نادري خشک است .
زيرا واضح است که در دماي بسيار پايين قطب فقط مقدار بسيار کمي آب بخار ميشود . اين به معناي آن است که مومياييهاي يخي که در اين مناطق در آرامگاه هاي سردخانه مانند به سر ميبرند در هواي فاقد بخار آب خيلي سريع خشک ميشوند . فرايندي که ايستايي آنها را در طول تابستان کوتاه قطبي باز هم بيشتر افزايش ميدهد . نمونه هاي مشهوري از موميايي هاي يخي که در کشور گرينلند بدست آمده نشان ميدهد که چنين موميايي هايي چه مدت زمان را ميتوانند دوام آورند . افراد بومي در اين کشور در ماه اکتبر سال 1972 هنگامي که در خرابه هاي منطقه متروکه و قديمي محل زندگي اسکيموهاي محلي به نام کيلا کيتسوک )به معناي سقف آسمان کوتاه است ) مشغول جستجو و زير و رو کردن خرابه ها بودند دو قبر سنگي متعلق به شش زن اسکيمو و دو بچه را يافتند . ارزيابي ها وسنجش هاي راديو شيميايي بعدا نشان داد که آنها ميان سال هاي 1425 و 1525 ميلادي مرده و در اين مکان دفن شده اند . مردگان براي سفر به دنياي ابديت - که اسکيموها آن را سفري طولاني و پر مشقت در ميان يخ و برف ميپنداشتند - با کت و شلوار هاي ضخيم و چکمه هاي تويي دار از پوست سگ دريايي پوشانيده ودفن شده بودند .هنگامي که کارشناسان باستانشناسي و انسان شناسي به محل فرا خوانده شده عمليات حفاري خود را آغاز کردند جسد يک بچه اسکيموي شش ماهه رانيز از دل خاک بيرون آوردند . اين جسد آنقدر خوب حفظ شده بود که در ابتدا پژوهشگران آن را يک عروسک پنداشتند . معاينه دقيقتر مردگان در موزه ملي کپنهاگ ) پايتخت دانمارک که کشور گرينلند مستعمره آن است ) آگاهي ها و بينش هاي جالبي را درباره زندگي روزمره گرينلندي هاي حدود 500 سال قبل - مواد غذايي آنها - بيماري هاي آنها - دستاورد ها و پيشرفتهاي تکنيکي آنها و بسياري چيزهاي ديگر به دست داد .امروز موميايي هاي يخي کيلا کيتسوک به دقت نگهداري ميشوند و در ويترينهاي موزيم دولتي انسان شناسي - باستان شناسي و هنر اسکيمو در شهر گودتاب پايتخت گرينلند آرميده اند .

کدام نخست وزير جايزه ادبي نوبل را برد ؟

                                                       
سر وينستون چرچيل نويسنده و ساستمدار نامدار انگليسي در سال 1332ه.ش (1953م) موفق به دريافت جايزه ادبي نوبل شد . او در کوبا - هند - سودان - مصر و ترانسوال خدمت کرد . چرچيل در سال 1278ه.ش (1899م) به اسارت بوئرها در آمد اما گريخت . او دو دوره و در مجموع نه سال نخست وزير انگلستان بود . او نيروي جنگي انگليس را تقويت کرد و از عوامل پيروزي متفقين ( انگليس- فرانسه- روسيه ) بر دول محور در جنگ جهاني دوم بود . او به عنوان خبرنگار و نويسنده آثار زيادي از خود به جاي گذاشت .

لوتر که بود ؟

مارتين لوتر يک روحاني مسيحي بود که نهضت اصلاح ديني را در آلمان پديد آوورد .اودر برابر مسيحيان کاتوليک سر به اعتراض برداشت و پرو تستانيزم را ايجاد کرد . لوتر در سال 888ه.ق 1483م-  در آلمان به دنيا آمد . در سال 914 ه.ق 1508م-  فيزيک و الهيات تدريس ميکرد و دو سال بعد به عنوان کشيش براي ماموريتي به رم رفت . در رم تحت تاثير شرايط بد کليسا قرار گرفت . در آن زمان سران کليسا و روحانيان بلند پايه مسيحي به جمع آوري املاک و ثروت و خريد و فروش بهشت سرگرم بودند . لوتر به اين شرايط نامطلوب حمله کرد و پاپ نيز او را مرتد خواند . او حکم تکفير پاپ را سوزاند کليسا را سرزنش کرد و گريخت و پنهاني عهد جديد را به زبان آلماني ترجمه کرد .

صدر اعظم آهنين که بود ؟
شاهزاده اتوفون بيسمارک که آلملن را بنا نهاد صدر اعظم آهنين خوانده ميشود . بيسمارک در سال 1231 ه.ق 1815م-  متولد شد يعني زماني که آلمان هنوز يک کشور نبود بلکه اتحاديه اي از ايالتهاي مجزا بود . پس از يک رشته جنگ در سال 1288ه.ق ( 1871م-  او تمام ايالتها را به صورت کشور واحد آلمان در آورد و خود صدر اعظم (نخست وزير ) آن شد . بيسمارک معتقد بود که مشکلات را بايد به وسيله خون و آهن حل کرد به همين دليل به او لقب صدر اعظم آهنين داده اند . او تا سال 1308ه.ق1890م - رهبري آلمان را بر عهده داشت .

شهر قاهره به دست چه کسي ساخته شد؟

                                                       

شهر قاهره را منصور خليفه فاطمي در سال 347 ه.ش ساخت. اين شهر پايتخت جديد خلافت فاطمي شد فاطميان نخستين حکومت علوي را در سال 291ه.ش در تونس پديد آوردند و به تدريج حکومت خود را تا مصر توسعه دادند . فاطميان و حکومتهاي بعد آنان با بنا نهادن مدرسه ها و قلعه ها و بناهاي ديگر در آبادي قاهره کوشيدند . امروز اين شهر يکي از مراکز مهم تمدن غربي به شمار ميرود.

باکسرها چه کساني بودند؟
يکي از قيامهايي که در فاصله دو جنگ جهاني در چين روي داد جنبش باکسرها بود. گروهي از روشنفکران چيني که بر خود نام فرقه ادبي ميهن پرستانه مشتهاي هماهنگ را گذاشته بودند در سال 1279 ه.ش بر ضد سلطه خارجيان قيام کردند . غربيان براي تمسخر و وحشي خواندن اين گروه آنها را باکسر يعني مشتزن ناميدند. دولتهاي اروپايي با همدستي جاپان و آمريکا نيرويي براي در هم کوبيدن جنبش به چين فرستادند و شعله قيام را خاموش کردند و از دولت چين مبلغي  زيادي پول گرفتند .

اصحاب دائره المعارف که بودند؟
اصحاب دائره المعارف به کساني گفته ميشود که دريکي از مهمترين رويدادهاي فکري - فرهنگي عصر خود يعني نوشتن دائره المعارف 28 جلدي فرانسه شرکت داشتند. اين دائره المعارف که در بر گيرنده افکار فلسفي- مذهبي و سياسي آن زمان - يعني اروپاي قرن نوزدهم ميلادي- بود در هدايت انديشمندان پيشرو و نوگرا نقش اساسي داشت و تدوين آن بيست سال طول کشيد . سرپرستي تهيه اين اثر عظيم علمي با ديدرو فيلسوف فرانسوي بود و انديشمنداني چون دالامبر و ولتر و مونتيسکيو و بوفون و دهها تن ديگر در نوشتن آن سهيم بودند.

سال شيرين استقلال اقريقا چه سالي بود؟

سال 1339 ه.ش يعني سالي که 17 مستعمره در افريقا به استقلال رسيدند سال شيرين استقلال افريقا نام گرفته است . پس از جنگ جهاني دوم واکنشي در برابر استعمار پديد آمد و روند استقلال کشورهاي افريقايي آغاز شد . اين روند در دهه 50 شتاب گرفت و در دهه 60 به اوج خود رسيد . سال 1960 ميلادي اوج اين آزاديها بود و افريقاي غربي و مرکزي به مجموعه اي از کشورهاي مستقل بدل شد و چندي بعد افريقاي شرقي نيز همين راه را پشت سر گذاشت .

عصر درخشان تاريخ جاپان دوران زمامداري چه کسي است؟
در تاريخ جاپان ماتسو هتو را شهريار روشنگر و دوران حکومت او را عصر درخشان يا دوران ميجي نام نهاده اند. او در همان سالي به دنيا آمد. او توانست با نوگرايي و اصلاحات بنيادي خود جاپان را دگرگون کند . او جاپان را به يک قدرت صنعتي و دريايي جهاني تبديل کرد . نظام فئودالي را از ميان برد . مدارس دولتي ايجاد کرد و به کشيدن راه آهن و خطوط تلگراف پرداخت. او همچنين در عقايد و سنتها- هنرها و روشهاي تجاري دست به نو آموزي زد . برقراري رژيم پارلماني از مهمترين اصلاحات ماتسو هتو به شمار ميرود.

رويکردها : انسان و تاريخ ، درقبل از ميلاد چه واقع شد؟، با تاريخ بايد زندگي کرد، تالارصالحي، تاريخ تمدن، ايران دردوران هخامنشيان، تاريخ و جغرافيه خراسان بزرگ ، تاريخ  جهان و يونان  باستان .

 

 

 

www.esalat.org