شیراحمد از آلمان

همه با هم در راه تدویر کنگرۀ وحدت، تفاهم و احیای ح.د.خ.ا (حزب وطن)

2007‏/05‏/11

 

 

 قبل از همه در کنار همه رفقای عزیز از رفیق محترم غلام محمد از احساسات نیک و همت بزرگ شان در رابطه به احیا و تدویر کنگره حزب اظهار امتنان و سپاس نموده، اُمیدوارم مساعی رفیقانهء شان گام بزرگ عملی برای رهبری، کادرها، فعالین و اعضای شرافتمند حزب ما باشد.

همانطوریکه قبلاً هم یادآور شدیم که در پهلوی احساسات پاک وطنپرستی و مردم دوستی، اعضای حزب ما از رهبری الی عضو عادی حزب جوهر بزرگ اعتماد به نفس را داشتند که نتنها سوء استفاده، بلکه همه هستی خودرا نیز در راه خدمت به وطن و مردم فدا کردند. خود و خانواده هایشان با قبول هزاران درد و رنج مهاجرتهای اجباری و یا هم در داخل وطن زنده گی کردند و با همت بزرگ شان جوهر شرافت، پاکی و صداقت خودرا حفظ کردند که امروز از طفل وطن تا به سالمندان وطن و در دنیا به این واقعیت باور و احترام دارند که این خود ضامن و اصل عمده و اساسی است که مردم و وطن ما را با اعتماد بزرگ می پذیرند و هرآن لحظه چشم اُمید به روزی دارند که در میدان مبارزه بخاطر رنجهای بیکران شان که دیگر از گوشت، پوست و استخوان شان گذشته داخل مبارزه شده، سپر مطمئن دفاع از منافع ملی و مردمی با تجارب علمی و عملی شان با جهانبینی وسیع در اتحاد با تمام روشنفکران، سازمانها و نهادهای سیاسی و اجتماعی وطنپرست مصدر خدمت شوند.

رفقای عزیز !

بیائید با مغز سرد، قلب گرم و دستان پاک همه با هم با صداقت و اعتماد کامل، با درک واقعیتهای عینی کشور ما و جهان در تفاهم و دوستی صمیمانه و دلسوزانه وحدت عملی نموده برای وطن، مردم، جهان و تاریخ نشان بدهیم که در پهلوی همه غرور افغانیت ما، همت وحدت و تفاهم را برای نجات وطن و مردم عزیز ما داریم. زنجیرهای سیاه ارتجاع و جبر زمان با هیچ وسیلهء اجباری مانع سیر و حرکت و همت ما شده نمیتواند که ما را پارچه پارچه نماید.

رفقای عزیز، اعضا و مسوولین نهضت فراگیر، متحد ملی، نهضت آینده و سایر احزاب و انجمنهاییکه از بدنهء حزب جدا و به شکل های جداگانه فعالیت می نمائید و هر کدام افتخارات خودرا وابسته به حزب می دانید و از مبارزه آن مستقیم و غیر مستقیم قاطعانه دفاع می نمائید. بطور مثال نهضت فراگیر افتخار تاریخ ثبت و راجستر خودرا 11 جدی مصادف با روز تاسیس ح.د.خ.ا می داند و صدها مثال دیگر.

پس بر همهء ما و شما رفقای عزیز دین بزرگ حزبی، مردمی و وطنپرستانه است که باید روشنگرانه عمل نموده با ابتکار عمل صادقانه، خالصانه و سخاوتمندانه حزب ملی هیواد را که پیشگام شده اند پیوسته و با از خودگذری کامل عمل نمائید و رفیقانه و احترامانه تقاضا می نمایم که با صراحت کامل رفیقانه دراین رابطه طرح و عمل خودرا اعلام نمائید. و هم چنان هرکدام طرح های خودرا در باره چگونگی تدویر کنگره، تأمین مصارف مالی و محل تدویر آن از طریق همکاریهای گروهی و انفرادی، نظر به توانمندی رفقا، دوستان و هواداران حزب، مطرح نمائید.

رفقای محترم بیروی سیاسی و رهبری حزب !

در هر کجا و در هر شرایط که هستید از شما احترامانه و رفیقانه خواهش می نمایم که با تجارب عالی خود جسورانه بار دیگر علنی پرچم مبارزه را در احتزاز آورده به صدای هزاران عضو حزب و مردم سرزمین ما لبیک گفته مسوولیت تاریخی خودرا در مقابل حزب و مردم ادا نمایید.

روح پاک هزاران شهید ما را آرام ساخته با شهامت عملاً نشان دهید که همرزمان زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز، رفیق شهید نورمحمد تره کی، رفیق شهید میر اکبر خیبر و رفیق شهید نجیب الله که دیروز در شرایط اختناق و دشوار مبارزه کوه پایه ها بودید، امروز با شرایط مساعد و با امکانات بیشتر و از همه بزرگتر با تجارب بیشتر بزرگترین خانواده چپ مبارزین مردم دوست و وطنپرست را احیا نموده و به نسل آینده تقدیم نمایید. مطمئن هستم که قلب هرکدام شما برای چنین خدمت بزرگ می تپد و هر کدام مسوولیت بزرگ تاریخی خودرا در مقابل حزب، مردم، وطن و بخصوص نسل آینده درک نموده انتظار همین روز را دارید که فرارسیده است.

موفقیت شمارا در تطبیق این امر خطیر تاریخی آرزو دارم.

 

با درودهای رفیقانه

 

شیر احمد

 

یادداشت : از تمام رفقای عزیز احترامانه خواهش می نمایم که لطف نموده به شکل سمیناری و از طریق پیام ها و نامه های مشخص انفرادی و جمعی در رابطه به تدویر کنگره حزب سهم رفیقانه خودرا گرفته هرکدام به نوبه خود دراین مقطع اساس همکاری نمایید .

 

 * کاپی به سایت وزین آریایی