Wed, May 2, 2007 2:23 am

 

امین الله مفکر امینی

 

هموطن درد و رنج ترا کی باز گو میکند؟

تو در گیری بر جاده ای دو راهی راست و چپ

در میانه راه گم بود ترا هدف

هر یک بشادی و غم خود فسانه سازند

از فتح و شکست سخنهاست

اما تو چون توپی بمیدان کار و زار

ضربه برخسار میخوری

حاصل رنج و دردو خونبهای تو

میزان شود بر ترازوی این وآن

هموطن درد و رنج ترا کی باز گو میکند؟

اینجا سوال دین و مذهب بهانه ایست

کفر و الحاد خود نیز ترانه ایست

بر خیز وراست کن فکر و قامت رسا

بانتخاب هدفی والای پر گهر بشر

راهی که نه ظلم است و نه ظالم را اثر

صلح و صفا و امن

دست و پا کن بر خرد, تا رسی باین منزل مراد

کاین رهی نجات ز پرتگاه نیستی است

 

www.esalat.org