Thu, March 8, 2007 10:57 pm

 

 

 

 باین روز، مبارک باد مقام اقدس زن

کاین خروش از فیض اوست بدامان زمن

مقام زن والاست چونکه هستی زاوست

توصیفش گویم چون گرامی و نیکوست

انبیا و عارفان را این زن مادر است

که خالق سازنده ای چنین گوهر است

شمع فروزان گردیده زن بر باغ هستی

سزد گر نام نیکش بهتر ز هر که گرفتی

که بی او نبودست آدم بر بهشتش قرار

که بی وجودش از تنهایی گریستی زار

که زن باشد رفیق و همدم و همراز هستی

که بی او منزل مقصود طی هرگز نگشتی

بمیدان کار و زار حیات بینی زنان

برافراشته پرچم نبرد آزاده گان

گسترده هم بساط علم و دانش در جهان

به هر بابی درخشیده چون نیکمردان

علویت گر در جهان بینی پیوند اوست

عارف و عالم و زاهد دلبند اوست

باین اوصاف نبینی دگر موجود با فر

که با دستان پر نوازش آفریند ظفر

مفکر کی تواند وصف زن آنچه سزاست

عفو تقصیرم ز گرامی زنان التجاست

 

******