حقیقت انقلاب ثور، چارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۵۸ دوره دوم شماره (۱۳) - صفحه دوم