پیام تسلیت بمناست وفات نا بهنگام رفیق محمود بریالی

 

 

 

 

 

 

 

پیام تسلیت از چین

رفیق محمود بریالی شخصیتِ دانشمند،عالم دانا،مبارز صادق، جسور و دلاور به ارمانهای مردمِ سربلندِ افغانستان بود، ایشان به وطنِ خویش عشق میورزید و در این راه تمام توانایی، عقل و خردِ خویش را صرف کرد. درگذشتِ نابهنگامِ رفیقِ بزرگوار زنده یاد محمود بریالی برایم بسیار تکان دهنده و المناک بود، میخواهم مراتبِ تسلیت و تاثراتِ عمیقِ خویش را به فامیلِ محترم شان و همه دوستان و رفقای حزبی و وطنداران ابراز نمایم.

 شاد باد روان پاک رفیق محمود بریالی !

 

عصمت پوپل