مین الله مفکرامینی
از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

 

پیام تسلیت

 باکمال تأسف و اندوه فراوان آگاهی یافتم که محترمه نسیمه غیاثی، همسر رفیق گرامی برهان الدین غیاثی که یکی از جمله بانوان طرفدار نهضت و جنبش مترقی بودند و عمر گرانبهای شانرا وقف آرزوها و آرمانهای ملی و دموکراتیک و جنبش زنان بخاطر آزادی و دموکراسی نمودند بتاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷ عیسوی مطابق به ۲۷ عقرب ۱۳۶۸ داعی اجل را در حال غربت (هجرت) در ایالت متحده امریکا، لبیک گفتند.

 من بنماینده گی از اعضای فامیلم و بنماینده گی از زنان و خواهران مترقی و وطندوست ایالت منی سوتای امریکا و سایر شخصیت های محترم ملی و وطنپرست، این ضایعهء متوفای مذکوره را نه تنها یک ضایعه به بازمانده گانش چون زویا و ویدا غیاثی و خود محترم برهان الدین غیاثی میدانم بلکه آنرا یک ضایعه و کمبود بزرگ در میان زنان با شهامت کشور عزیزم چه در داخل و خارج از آن نیز تلقی میدارم. روح و روانش را شاد و بهشت برین برای متوفی نسیمه غیاثی از خداوند متعال تمنا میدارم.

 

تاریخ ۱۹/۱۱/۲۰۰۷