به محترم انجنیر فضل الرحیم همت مسوول سایت  اصالت و دیگر گردانند گان محترم آن!

خوشوقتم از اینکه به سایت پر محتوای شما از طریق  سایت مشعل راه یافتم . زمانیکه مطالب مفید و دلچسپ انرا ملاحظه کردم باور کنید یک احساس نیک  در قلبم نسبت به سایت شما پدید امد خاصتا ملاحظۀ فوتو های رهبرِ گرامی و عالیقدر رفیق ببرک کارملِ مرحوم با دیگر رهبران و همرزمانش مرا به دوره های رهنمون شد که در تمام خطابه هایش  چون عاشق شیدا با گوش وهوش می نشستم . بهر حال من باالنوبه به مثابه یک عضو سابقه دارِ حزبِ دیموکراتیکِ خلقِ افغانستان موفقیت های هر چه بیشترِ شما را در امرِ پیشبردِ هر چه بهترِ این سایت خواهانم ویادوبود راد مردِ بزرگِ  تاریخ مبارزاتِ ضدِ استعمار و استثمارِ وطنِ محبوبم افغانستان را با دیگر هم رزمانش به نوبه خود گرامی میدارم.

  امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا