گردانند گان محترم سایت وزین اصالت!

 

با ابراز درود های بی پایان به شما دست اندرکاران سایت وزین اصالت؛ پیدایش این صفحه جدید انترنتی را که ناشر اندیشه های خلاق آرمانهای روشنگرا بوده و خاطرات جاودانی مبارزان واقعی و اصیل راه اصولیت را در برگه های زرین خویش متبارز و منعکس میسازد؛ بشما تبریک و تهنیت میگوئیم.

 

 ما یقین کامل داریم که ایجاد وگشایش همچو روزنه های نوید بخش از یکطرف تنویر اذهان عامه را ممد گردیده و از جانبی حلقه خوب اتصال نیرو های همسوگرای جنبش مترقی خواهد بود.

  

به امید پیروزی های بیشتر شما

 

مسوولین سایت میهن

 

گوتنبرگ

 سویدن

 

2006/11/6