پیام تسلیت بمناست وفات نا بهنگام محترم محمود بریالی

امین الله  مفک

ر  امینی

از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

 

 

پیام تسلیت

با اندوه فراوان و عمیق خبر حاصل کردیم، که محترم محمود "بریالی" از اثرِ بیماری که عاید حالش بود به تاریخ ۵ دسامبر سال ۲۰۰۶ در یکی از بیمارستانهای کشورِ آلمان، در دیارِ غربت، مهاجرت و دوری از میهن، مردم و زادگاهش، که یک عمر را به خاطرِ رفاه، آسایش، ترقی، شگوفایی، آزادی، برابری، برادری، تامین صلح، تساوی حقوق زنان با مردان در کشور به عقب نگهداشته شده اش مانند افغانستان و تأمین عدالتِ اجتماعی در آن در کنارِ دیگر همرزمانش در حزبِ دموکراتیکِ خلقِ افغانستان و در رأس آن رفیق ببرک کارمل، رزمید، چشم از جهان پوشید و اعضای خانواده، دوستان و همرزمان دیروز و امروزش را در غم، اندوه و ماتم بزرگ نشاند.

تمام دست اندر کاران و همکارانِ قلمی سایتِ اصالت، که در هر گوشه و کنار از کشورهای مختلف دنیا در دیارِ غربت، مهاجرت و دوری از کشور شب و روز خود را سپری میکنند، به مناسبتِ درگذشت محترم محمود "بریالی" ، شخصیتِ شناخته شدۀ سیاسی و اجتماعی کشور، تأثرات عمیقِ قلبی خود را به خانوادۀ محترم شان، داکتر صاحب راتب زاد، مادر بزرگوار ما محبوبه کارمل و متباقی تمام بازمانده های مرحومی، رفقا، دوستان وآشنایان ابراز نموده و در این غم خود را شریک میدانند و یکبار دیگر برای شما ابراز تسلیت مینمایند.

 

خاطره اش گرامی و نامش جاودان باد !

 

اصالت