پیام تسلیت بمناست وفات نا بهنگام رفیق محمود بریالی

 

یزدانعلی ظفری آسترایا

 

 

 

 

پیام تسلیت

به تأسفِ فراوان خبرِ وفاتِ نا بهنگامِ رفیقِ مبارز و کم نظیر و یکی از چهره های معروف و شخصیتِ چپِ انقلابی رفیق محمود بریالی عزیز قلبهای ما را غمگین و سوگوار ساخت.

وفاتِ محمود بریالی عزیز به مثابۀ یک مبارزِ شجاع دلیر و نمونه مانند درگذشتِ رهبرِ عزیزِ ما زنده یاد ببرک کارمل ضایعۀ بزرگ و جبران نا پذیر برای نسلِ مبارز در راه تامینِ صلح ترقی و دموکراسی در کشور است.

ما مطمین هستیم که کارنامه های رفیق محمود بریالی در همه دورانِ مبارزه اش به حیثِ یک شخصیتِ مبارز انقلابی و صادق در خاطرات ما به مثابه یادگارِ فراموش نا شدنی ثبت و قابلِ احترام خواهد بود.

بدینوسیله مراتبِ تسلیتِ خود و خانواده خویش را به تمام رفقای عزیز و دوستداران رفیق بریالی و بخصوص به فامیلِ نجیب بریالی عزیز تقدیم می داریم. و آرزومندیم که من و همۀ اعضای فامیل ام را به مثابۀ رفیق و دوستداران زنده یاد بریالی عزیز نیز در این سوگواری سهیم نمایید.

 

یزدانعلی ظفری آسترایا

08.12.2006