(رحــمت ایـمــاق)

 

تصویر بالا بمباران اتمی هیرو شیما (جاپان)، به تاریخ ۶ اگست ۱۹۴۵، توسط ایالات متحده امریکا

مقدمۀ مختصر:

هری ترومن، سی و سومین رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور دوران جنگ دوم جهانی و فرمانده حادثۀ وحشتناک، و جنایت کارانه، استفاده از بم اتمی، عقیده داشت که: "هیچگاه، هیچ زمان را برای ندامت نباید ضایع نمود، زیرا ندامت ضیاع وقت است."

جنگ و ویرانگری جز سرشت ذاتی نظام سرمایه داری است و از همان ابتدای ظهور آن، بیش از چهار صد سال بدینسو با خون کارگران و چپاول و غارت خلقها و کشورها، خون و آتش بنا یافته، و به همین ترتیب با خون و آتش انباشت اولیۀ خویش را بنا گذاشت تا به مرحلۀ امپریالیسم و به فاشیسم که روی کرد سیاسی آن است،  و از اواخر قرن بیست و یکم به ایدئولوژی نیولیبرالیسم، که نوع جدید فاشیسم امپریالیسم می باشد رسیده است.

نظام سرمایه داری هیچگاهی از براه اندازی جنگ های جهانی ندامت نداشته و آنرا به مثابه فرشتۀ آسمانی برای نجات خویش، و بر گذشتن از بحران های خویش، و در قرن ۲۱ از بحران ساختاری خویش میداند.

و بنا بر همین دلیل ترومن در دوران حیاتش از این جنایت تاریخی و ضد بشری، که امپریالیسم امریکا و نیروهای تجاوزگرش، که در حقیقت در شعله ور ساختن جنگ دوم جهانی همراه با متحد نزدیکش، انگلستان، نقش بنیانی داشت، از مردم جاپان و بشریت معذرت نخواست و اسلافش نیز از آن فاجعۀ بشری تا همین اکنون ندامت نداشته اند.

اکنون دونالد ترامپ نماد فاشیسم قرن ۲۱ به ویرانگری شان از جمله در کشور ما با استراتیژی نظامی جدید استفاده از بم های عظیم (مادر تمام بمب ها)۱ با قوت تخریب بمب اتمی، جنایات ضد بشری میراث گذشته گان شان را که در ماه اپریل ۲۰۱۷ در کشور ما از آن استفاده نمود ادامه میدهند.

مادر بمب (GBU-43/B) که با هوا پیما های کارگو بر فراز ولسوالی آچین تحت نام دروغین مبارزه با داعش؛ پیاده نظام خود شان در ماه اپریل ۲۰۱۵ ریختند. به ادعای خود شان بمب غیر هستوی (؟؟!) ساحه تخریب برابر بمب اتمی را داشت.

نتیجه انفجار و آلوده گی فضای آنجا با مواد مرگ آور مواد کمیاوی،
 تو گویی که مردم افغانستان هیچ ارزش انسانی ندارند.

 

بر مبنای گزارش های محققین امپریالیسم جنایت امریکا در سالهای بعد از اشغال کشور ما، در سالهای ۲۰۰۳، از نوع بمپ های سنگر شکن (Bunker Buster) مدل (۲ (B611-11 حاوی سر گلوله های اتمی، اورانیوم (رقیق شده؟) در شرق کشور استفاده نموده اند.

سلاح نوع سنگر شکن که گفته میشود حاوی سر گلوله های اتمی اورانیوم رقیق شده است و
 در افغانستان و عراق از آن استفاده گردیده است.

امپریالیسم امریکا با ایجاد تیاتر های نظامی (us Centcom)، و یا قوماندانی مرکزی آن در تمام نقاط جهان: در اروپا، آسیا، شرق میانه، افریقا و امریکای لاتین، با خصوصی سازی جنگ افزار های اتمی و هر چه موثر ساختن از طریق کوچکتر نمودن آن، بم های اتمی برابر به توپ فوتبال، که قدرت تخریب آن ۶ برابر بمب های استفاده شده در هیرو شیما، و استفاده از این سلاح های تاکتیکی اتمی برای حملات ”پیش گیری کننده” و اولین حمله هستوی دارند، مقدمات براه اندازی جنگ جهانی سوم و استفاده از بمب اتمی را آماده می سازند.

هیرو شیما، و ناگا ساکی جنایات تاریخی و نا بخشودنی امپریالیسم امریکا:

مورخ ۶ اگست، دهها هزار تن از سراسر جهان، و از بیش از دهها کشور جهان، در هیرو شیما، به یاد بود قربانیان این جنایت فراموش ناشدنی توسط امپریالیسم ایالات متحده امریکا همه ساله در آن شهر گرد هم می آیند و از کشورهای جهان، بخصوص کشورهای دارندۀ سلاح های هستوی، خواستار میگردند تا به پاس حرمت و احترام قربانیان بمباردمان هستوی هیروشیما و ناگاساکی، از ترویج و گسترش سلاح های اتمی جلوگیری نموده، و سلاح های اتمی شان را نابود نمایند.

شرکت کنندگان بصورت معمول دقیقاً ساعت ۱۵:۸، صبح که مصادف به زمان فروریختن بم توسط امریکا بالای هیروشیما (جاپان) به تاریخ ۶ اگست ۱۹۴۵، که در آن بیش از ۲۰۰ هزار تن جانهای شانرا از دست داده بودند، ناقوسها را به صدا آورده و به رسم ادای احترام قربانیان سکوت می نمایند.

نیروهای نظامی تجاوزگر امریکا به فروریختن بم اتمی اول در هیروشیما اکتفا ننموده و به تعقیب آن به تاریخ ۹ اگست ۱۹۴۵، بم اتمی دوم را بالای "ناگاساکی" فرو ریخت که در اثر آن حدود هفتاد هزار تن جانهای شانرا از دست دادند.

بعد در پارک یاد بود قربانیان هیروشیما- جاپان، شرکت کنندگان به یادبود قربانیان، کبوتران را به مثابه سمبول صلح، و آرزوی به رسیدن صلح آزاد می نمایند.

پارک یادبود قربانیان هیروشیما، جاپان

شرکت کنندگان در سال ۲۰۱۵ گفتند: "برای آنکه بقای بشریت ادامه یابد، پدیدۀ ضد بشری و نابود گر سلاح هستوی باید قدغن اعلام گردیده و نابود گردد."

جاپان همین اکنون در زیر چتر امنیتی اتمی امریکا زیست نموده و به حیث یکی از مهره های بنیادی تشنج زدائی واشنگتن در منطقه فعالیت دارد. در صدد بدست آوردن سلاح هستوی می باشد.

شینزو آبه [Shinzo Abe]، صدراعظم کنونی جاپان که از حزب محافظه کار جدید و شخص به غایت ارتجاعی و مانند همتا های امریکائی و اروپائی خویش، نظامی گر و جنگ افروز است.

علیرغم آنکه اکثریت قاطع مردم جاپان بر ضد ورود و دست یابی جاپان به نظامی گری، دست یافتن به سلاح های اتمی، حتی استفاده از به کارگیری انرژی اتمی می باشند، در صدد آن است تا با تعدیل بند قانون اساسی آن کشور، به سلاح های اتمی دست یافته و در اشغال گری های نظامی هم پیمانش (امپریالیسم امریکا، قاتل خلق جاپان) شرکت نماید.

آقای جونیچی ساتو [Junichi Sato]، رئیس "جنبش صلح سبز" جاپان طی سخنرانی در محضر شرکت کنندگان ۶ اگست ۲۰۱۵ گفت:

"ترور و وحشت آن انفجارات هستوی، باید هشدار باش سلاح های هستوی باشد، مگر دولت جاپان در نظر دارد که کشور را به طرف سلاح هستوی دیگری سوق بدهد. اگر به مقصد نظامی و یا به اهداف غیر نظامی باشد، انرژی هستوی هیچگاه نمی تواند صلح آمیز باشد. فاجعۀ ۲۰۱۱ فوکو شیما برای جهانیان ثابت ساختُ که انرژی اتمی نه تنها مصئون نیست، بلکه برای محیط زیست پاک هم نمی باشد."

اکثریت شرکت کنندگان بر همین عقیده در هیروشیما دور هم جمع شده و می گویند که ایالات متحده امریکا اولین کشور در جهان است که سلاح های اتمی را بالای اتباع غیر نظامی به کار گرفته است.

بر اساس گــزارش آخـــرین یـــافته هـــای موسسه بین المللی تـحـقـیـقـات صـلـــح اســتـکهلــم [Stockholm International Peace Research Institute] که در ماه جون ۲۰۱۵ منتشر گردید، ایالات متحده امریکا در مجموع (۷۲۶۰) نوع سلاح های با کلاه گک های هستوی را دارا می باشد، پس از آن بیشترین تعداد سلاح های هستوی را: چین، روسیه، انگلستان، هند، پاکستان، اسرائیل، فرانسه و کوریای شمالی دارا می باشند.

موسسۀ مذکور می افزاید که ایالات متحده امریکا و روسیه در زمرۀ کشورهای اند که بیشترین هزینه ها را برای نو سازی سلاح های هستوی، سیستم حمل و نقل آن و برنامه های دراز مدت را دارند.

گزارشات حاکیست که ایالات متحده امریکا برای این هد ف یک تریلیون دالر را برای مصرف هزینۀ این گونه سلاح ها تخصیص داده است.

بلی رفقای عزیز! تاریخ امپراتوری امریکا این طور آغاز گردیده و از زمان جنگ دوم جهانی به صورت متداوم جنگ های نیابتی و مستقیم را بر علیه ملت های جهان از جمله از دهه هشتاد عیسوی قرن گذشته با براه انداختن جنگ های نیابتی و اعلام نا شده از طریق پاکستان، و ایران و تربیت گروه های تروریست اخوان المسلمین، سنی سلفی، و شعیه هفت تنظیم و هشت تنظیم در آنکشور ها به راه انداخته و با همه این روی کردهای فاشیستی و ضد بشری خویش، باز هم داد از دموکراسی و بشر دوستی زده، با مداخلات نظامی "بشر دوستانه؟؟!"، با استفاده از سلاح های تاکتیکی هستوی و بم های "سنگر شکن"، دولت های مشروع و عضو سازمان ملل متحد از جمله کشور ما را، با تخلف از قوانین بین المللی با تجاوز مستقیم، و یا از طریق نیرو های نیابتی و مداخله نظامی مستقیم کشور های همجوار افغانستان پاکستان، و تحت نظر و حمایت مستقیم مالی و نظامی ایالات متحده در افغانستان را یکی پی دیگر برانداخته و بشریت و از جمله مردم ما را به به طرف تباهی کامل سوق می دهد.

گزارشات منتشر شدۀ محققین در سال ۲۰۱۵ می رساند که در اثر تجاوزات امریکا و متحدانش، تنها در عراق، افغانستان و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم حدود یک ملیون تن بم ریخته شده است (در عراق دوصد و بیست هزار نفر، در افغانستان بیش از ۲۰۰ هزار نفر از زمان اشغال کشور ما به قتل رسیده اند.

گزارش علاوه می دارد، که تلفات شامل تیاترهای دیگر جنگی مانند: یمن، لیبیا و جاهای دیگر نمی باشد. محققین و دانشمندان، این جنگ جهانی را که تحت نام دروغین "مبارزه علیه تروریزم" اعلام نموده اند، یک جنگ بی پایان امپریالیسم علیه بشریت به هدف اصلی تسلط کامل و بلا منازعه امریکا بر جهان می دانند.

آیا همه این جنایات فاشیزم قرن ۲۱ این عین فاشیزم، شنیع تر و ویرانگر تر از فاشیسم نازی قرن ۲۰ نیست؟

هیلتر کی بود؟ کدام کشورها او را به وجود آوردند؟ چرا بوجود آوردند؟ چطور تمویل، تسلیح، و بعد از یک حملۀ برق آسا وارد شوروی آنزمان شد؟ چه هدف داشت؟

آیا توانست به مقاصد خویش برسد؟ کی در برابر فاشیسم قرن ۲۰ هیتلری ایستاده در مقابل آن مقاومت نموده و آنرا شکست تاریخی داد؟

پاسخ به این سوالات و آنچه را که می بینیم به تاریخ جنگ دوم جهانی و نقش بنیانی انگلستان و ایالات محتده امریکا باید محک زد.

قریب به اتفاق مورخین به این نظر هستند که فاشیزم نازی را امریکا و بریتانیه برای بر گذشتن از بحران بزرگ ۳۳-۱۲۲۹ نظام سرمایه داری جهانی بوجود آورده و هیتلر را تمویل نمودند و هدف بنیادی آن نابودی اتحاد شوروی سوسیالیستی بود، و به همین منظور در عملیات تحت نام مستعار (برباروسا) در ۲۲ جون ۱۹۴۱ با هفتصد هزار نیروی نظامی و تجهیزات . . .، با تخلف از معاهدات میان شوروی آن زمان و آلمان حمله نمود.

دانشمندان پژوهشی قریب به اتفاق نظر می گویند، که بیش از ۹۰ درصد خلق شوروی در همکاری نزدیک میهن پرستانه، و تحت رهبری خردمندانه حزب کمونیست شوروی، و به رهبری و قوماندانی عمومی رفیق استالین به تنهایی شان هیتلر و نیرو های او را به شکست تاریخی و تسلیمی او در برلین وادار نمود.

در شرایط کنونی نیرو های عظیم ضد امپریالیستی و ضد جنگ در مراکز همین کشور های شامل مثلث سه گانه (امریکا، اتحادیه اروپا، و جاپان)، و از جمله کشور های تحت اشغال از جمله کشور ما و جنوب در حرکت است، کارگران و زحمتکشان خود شانرا بسیج می نمایند.

امپریالیست ها تا چه مدت زمان میتوانند به کشتار جهانی و سرکوب در کشورهای خودی ادامه دهند؟

بنا بر همین دلایل است که می گویند که بشریت در یک چهار راهی تاریخی و دوران ساز قرار گرفته، یا بربریت با روی کرد سیاسی فاشیستی، و یا اینکه انتخاب نظام عادلانه و سوسیالیسم.

و به باور کامل خلق های جهان از جمله کشور ما خواهان بر پایی یک حاکمیت مردمی مترقی سیکولار و رفتن به طرف یک جامعه عادلانه و در نهایت سوسیالیسم است، می باشند.

یادبود قربانیان هیروشیما و ناگاساکی، و قربانیان جنگ امپریالیستی ایالات متحده در افغانستان و کشور های دیگری را که تحت تجاوز جنایتکارانه آن قرار دارند، گرامی میداریم.

مرگ بر امپریالیسم!

زنده باد سوسیالیسم!

۷ اگست ۲۰۱۷

 

B611-11 Tactical Nuclear Weapon  2

http://www.globalresearch.ca/breaking-us-used-nukes-on-iraq-afghanistan-atomic-bomb-dropped-on-tora-bora-expert/27972

لینک بالا گزارش از مرکز مطالعات پیرامون (جهانی شدن) و در مورد استفاده از سلاح با سر گلوله های با اورانیوم رقیق شده در افغانستان و عراق می باشد.

۲- فایل (پی دی اف).

 

از قلم همین نویسنده:

* اخوان المسلمین و روابط تاریخی اش با استعمار و امپریالیسم

* ﻭﺳﺎﻳﻞ اطلاعات جمعی ﻭ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ آﻥ ﺗﻮﺳﻄ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎنی، ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺪﻳﺎی ﺑﺪﻳﻞ در برابر آن

*  چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟

*  برژنسکی طراح اصلی ایجاد گروههای جهادی آدم کش و تروریستان

*  انتخابات در ونزوئلا و (دموکراسی مشارکتی) در آن کشور 

* امپراتوری رو به افول امریکا جنگ را در افغانستان باخته است

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org