طفلکان بی پناه

 

 

 

امین الله مفکر امینی

Tue, January 9, 2007 3:35 pm

 د لم می گیرید امشب ز دردی

لختانی جگرو نور دیده گانی

که در گیرند در امواج طوفانی

به بحر خروشان تفکران فرشتگان پاک

غرق اند در تفکر زهم پاشیده گی میهن

که بودست شان به  ان

خیروصلاح ورستگاری

ولیکن سیاه بختان تیره دل ازهمش پاشید

پرو بال ان فرشتگان بتار کینه وحسرت ببند

بر ریا اب خورد بن نوگلان نو خاسته

نمیدانند کدامین ساحل که باید

تا بیارند زورق شکسته ارزو

برکناری ارام وسکوت

نمیدانم خدایا دراین بحرطوفانی

چسان راه یابم برنجات طفلکانی

که هستند یاد گاروسرمایه یی مادروطن

تو پیش اررهی وبحرطوفانی بکن ارام

به ساحل رسان زورق شکسته یی طفلکان بی پناه