جمعیت وطن بتاریخ ۱۶ جدی ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) در شهر کابل توسط میر غلام محمد غبار، میر محمد صدیق فرهنگ، سرور جویا، میر فتح محمد فرقه مشر، براتعلی تاج، عبدالحی عزیز و نورالحق هیرمند بنیاد گذاشته شد.  حزب وطن در انتخابات برای بلدیه شهر کابل سهم فعال گرفت و چهار عضو آن هریک میر محمد صدیق فرهنگ، سرور جویا، براتعلی تاج و محمد حسین نهضت توانستند با رای مستقیم، سری و آزاد شهروندان کابل، عضویت شورای بلدیه را حاصل کنند.

به ادامۀ پیروزی در انتخابات بلدیه شهر کابل، حزب وطن توانست در دورۀ هفتم شورای ملی هفت کرسی را بدست آورد و میر غلام محمد غبار، سید محمد دهقان بدخشی، محمد کبیر غوربندی، محمد انور بره کی، میر علم مظلومیار، سخی امین و عبدالاول قریشی به حیث نمایندگان مردم نقشی تأثیرگذار در کار پارلمان داشتند.

در اثر توطئه و دسیسۀ عمال دولت در سال ۱۳۳۱ (۱۹۵۲) حزب وطن از طرف حکومت ممنوع و در سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶) رسماً منحل اعلان شد.

جمعیت وطن بعد از تنفیذ اصولنامۀ مطبوعات، امتیاز نشر جریدۀ وطن را بدست آورد و نخستین شمارۀ آن  در حمل ۱۳۳۰ نشر شد. مؤسس و صاحب امتیاز جریدۀ وطن میر غلام محمد غبار بود و نخست به مدیریت مسئول علی محمد خروش و سپس  به مدیریت میر محمد صدیق فرهنگ در چهار صفحه نشر میشد. جریدۀ وطن نیز در  زمستان سال ۱۳۳۰  (فبروی ۱۹۵۲) مصادره شد.

برای گرامی داشت نام و کارنامه های خادمان وطن و آشنا کردن بیشتر نسل آینده وطن در مورد افکار و کارنامه های آنها،  خواستیم با نشر چند شماره معدودی از جریدۀ وطن در دنیای بیکران انترنیت قدمی کوچکی را دراین راه بگذاریم. امید است هموطنانی که شماره های جریدۀ وطن و سایر نشرات  همانند آنرا در اختیار دارند با همگانی کردن آن نام و کارنامه های وطن دوستان را جاودانی کنند.

 (اصالت)