پنجشنبه، ۱۵  می  ۲۰۰۸

آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد

یادداشتِ اصالت

 

 به خاطر جلوگیری از سوء تفاهم، یکبار دیگر با استفاده از فُرصت به صراحت اعلام میگردد که سایت اصالت یک سایت کاملاً مستقل سیاسی بوده که به جز از ح.د.خ.ا. به هیچ سازمان سیاسی، احزاب، گروه ها، نهضت ها، فرکسیونها، جبهه ها، کمیته ها و منجمله کمیتهء فعالین ح.د.خ.ا. دنمارک (محترم فیضی) وابسته نبوده و یگانه تریبیون رسمی و علنی ح.د.خ.ا. میباشد که به مناسبت دهمین سالگرد وفات رهبر زحمتکشان افغانستان رفیق ببرک کارمل بزرگ، به شخص ایشان و تمام شهدای گلگون کفن راه آزادی اهداء گردیده و در خدمت تمام اعضای صادق و معتقد به آرمانهای ح.د.خ.ا.، روشنفکران و نیروهای مترقی و انقلابی است.

 

 

 

 

*****

در تماس تیلیفونی اصالت با رفیق محمد طاهر نسیم در مورد نوشته ی سپیده دم ((حقانيت با کيست؟!))، پاسخ ایشان چنین بود:

 نظرِ مختصری درباره نوشتهء سپیده دم ((حقانيت با کيست؟!)):

تلاش همیشگی اینست که خوانندگان و دانشمندان دوست و ذیعلاقه به صحبتها و مناقشات حاشیوی بیهوده کشانده نشوند، بلکه مناظره باید در چوکات علمی بمنظور رسیدن به نتیجهء ثمربخش و هدف سالم قرار گیرد. بزرگترین افتخار است که نویسندهء (پروسهء احيای ح.د.خ.ا.، پُف کردن بالون سرخ نيست!) از یک حزب مترقی کشور عراق به اساس نورمهای اصولی تشکیلاتی در احزاب مترقی و برادر و مطابق با پرنسیپهای مناسبات انترناسیونالیستی فی مابین چنین احزاب رسماً با "معرفی نامه" شامل سوانح سیاسی و فعالیتهای سازمانی به حیث کادر معرفی شده، که در اسناد حزبی ح.د.خ.ا. سابقه کار و عضویت حزبی درج و ثبت گردیده است. ابراز نظرها در مورد فعالیتهای حزبی مؤکل به مدت و سابقه حزبی نیست و قطعاً نبوده است. هر عضو ح.د.خ.ا. دارای هر سابقه ی که باشد حق کامل دارد که در امور زندگی حزبی ابراز نظر نماید، انتقادات و پیشنهادات خودرا مطرح و خواستار توضیحات گردد.

همانا برخی رهبران سابقه دار کار و عضویت ح.د.خ.ا. بودند که بلاخره افغانستان و حزب را در بازار سوداگری سیاسی و فروش عرضه و قربانی منافع خود و دشمنان کردند! نویسنده با (عادت، خصوصیت و کرکتری) همیشگی ضد امپریالیستی ارتجاع و عقب ماندگی و ستم و مطابق با خواست های خلق های رنجدیده افغانستان در راه رهایی از اسارت اشغالگران مداخلات و دهشت افگنی ها و نیل به استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی صلح و ثبات و پیشرفت و ترقی اجتماعی مبارزه خودرا زیر پرچم شادروان ببرک کارمل مجهز با اندیشه های مترقی و جهانبینی علمی ادامه خواهد داد و دربرابر هرگونه تخطی از اصول، پرنسیپها و نورمهای حزبی ح.د.خ.ا. موضعگیری سالم خودرا خواهد داشت.  با تکیه بر گفتار هوشی مین به پاسخ خاتمه بخشیده میشود: "اشتباهی که مرتکب میشویم آنست که جنبش رهایی بخش ملی خویش را از انترناسیونالیستی جدا کنیم، و این امر محال است زیرا جنبش ما جزو جنبش آزادیبخش دیگر ملت وابسته به رابطه انترناسیونالیستی برادری تمام خلقهاست!)

 

  

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org