Thursday, March 7, 2013 9:52:21

آموزه ها و اندوخته هایی از هشتم مارچ

 

بی نیاز از اثبات است که قشر زن از بدو پیدایش خویش تا اکنون در اکثر نقاط جهان با ظلم ها و اشکال گوناگون ستم هایی که بالای آن تحمیل گردیده است دست و پنجه نرم کرده و برای رهایی از ستم سالاری و دستیابی به حقوق خویش مبارزه میکند. در درازنای تاریخ دهها، صدها و هزاران زن قهرمان نامدار و گمنام کشور ما در راه آزادی و رهایی زنان از ستم قرون حماسه آفریده اند که تفصیل و ذکر نام آنها درین نگارهء مختصر نمی گنجد.

این یک وا قعیت است که هشتم مارچ بمثابه روز فرخنده و تاریخی بوده و تجلیل از آن یاد آور روزهای مبارزه و قربانی دهها و صدها زن بخاطر آزادی و رهایی از اسارت میباشد، هشتم مارچ روز پیکار زنان علیه ستم سرمایه، بی حقوقی و بیعدالتی، روز عقد پیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق، روز ندای برابری حقوق زنان با مردان، روز مبارزه بخاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی، روز شناسایی هویت و شخصیت زنان، همچنان هشتم مارچ یعنی ندای صلح و آزادی و پیروزی بر جنگ و انواع ستم و خشونت علیه زنان و بالاخره هشتم مارچ درس های عظیم جنبش و مبارزه برای آزادی و بدست آوردن حقوق زنان.

بدون شک این روز فرخنده و تاریخی هم از نظر قدامت و هم بدلیل مرحله آغازین جنبش زنان، بیانگر ارزشها و افتخارات عظیم در تاریخ مبارزات زنان محسوب میگردد.

یقینا در آستانهء این روز خجسته عدهء زیادی از قلم بدستان آزاده عمدتا مردها پیرامون هشتم مارچ که بنام روز بین المللی زنان یاد میشود مقالات ارزشمند، مضامین پرمحتوا و اشعار زیبای شان نگارهء کاغذ گردیده و صفحات سایت ها مزین به آن. و این روز فرخنده را زنان و مردان با برپایی مجالس، محافل و میتنگ ها به تجلیل میگیرند.

و در پای مراسم با صدور قطعنامه ها، اعلامیه ها، و ابراز تعهدات و تجدید پیمان بخاطر ادامهء مبارزهء دستجمعی و مشترک تا رهایی کامل زنان از اسارت قرون وظایف جدید را در مقابل خود قرار داده و به اجرای آن متعهد میشوند.

تا اینجا یک آغاز خوب آنهم در آستانهء هشتم مارچ. برای تجلیل و برپایی، برای قدر دانی و تقدیر از قشر رنجدیدهء زن، و بالاخره برای ابراز همبستگی و اظهار همدردی با زنان بخاطر رهایی آنها از رنجهای بیکران و تاریخیء شان. اما طوری که دیده میشود پس از چند روزی، نوشت و خوان ها، تعهدات و رسالت ها، و درسهای عظیم هشتم مارچ اکثرا به باد فراموشی سپرده و به طاق نسیان گذاشته میشود. گویا که وظایف همه و همه ختم شده پنداشته میشود. پس سوال اینجاست که آیا درسها و ارزشهای تاریخی هشتم مارچ فقط منحصر بیک است که آنهم بصورت تکراری و در روز نشانی شدهء تاریخ در هرسال یکبار برپا میشود. پس از آن منتظر فرارسی سال دیگر همانند اعیاد و روز های نو روز.

 در حالیکه ظلمها و ستمگری هایی را که به این قشر ستمکش و محروم روا داشته اند و در طول تاریخ بالای زنان تحمیل گردیده است همچنان با خشونت بی پایان ادامه دارد و این زن است که علاوه بر محرومیت ها از حقوق حقهء شان و کمترین دسترسی به شرایط ابتدایی زندگی متئاسفانه دستخوش حوادث جانکاه گردیده که در اثر آن گاهی کشته میشود و گاهی مجبور به خود کشی.

پس نتایج جنبش زن، آموزه ها و اندوخته های آن چیست ؟

درسهای آزادی خواهانهء هشتم مارچ بکجا رسیده است؟

سهم دستجمعی و مشترک زنان در مبارزه بخاطر آرمانهای والای زنان کشور چگونه ایفا میشود؟ آیا همه زنان، نیمی از زنان و یا فقط چند تا فرهیخته زن متعهد و مسئول؟

کار پر ثمر قلم ها، سایت ها و محافل در رابطه به مبارزات حق خواهانهء زنان به چه منوال است؟

تامین و تداوم خدمات فرهنگی در میان زنان چگونه صورت میپذیرد؟

ایجاد روابط زنان مهاجر افغانستان در خارج، با زنان رنجدیدهء داخل کشور چه گونه تامین میگردد.

پشتیبانی و همکاری جنبش زنان افغانستان در اروپا از زنان رنجدیدهء کشور به چه شکل ادامه دارد؟

مسئله آموزش کلتور و فرهنگ وطنی و بخصوص موضوع زبان مادری در میان کودکان فامیل های مهاجر چگونه راه حل خود را پیدا میکند.

مسئله تبلیغات در میان دختران جوان بخاطر جلب و جذب این نسل بالنده در صفوف سازمان یا شورای زنان چقدر اثرمند است؟

در طول دهها سال یعنی نزدیک به بیست سال فعالیت های برونمرزی شورا های زنان چند تا دختر جوان در صفوف شورای شان تنظیم و تشکل یافته است

آیا دختران جوان یعنی فرزندان رفقای حزبی، روشنفکر و رسالتمند همه در صفوف سازمان های زنان متشکل گردیده اند ؟

میزان کمک های مالی و اقتصادی شورای زنان افغانستان مقیم اروپا به زنان فقیر و مستمند داخل کشور بکدام اندازه رشد یافته است.

همصدایی زنان رنجدیده ء کشور با جنبش های سرآسری زنان جهان در چه سطح قرار دارد ؟

صدا و ندای زنان کشور ما تا چه حد تو جه جامعهء جهانی یا نهاد های بین المللی را به خود جلب کرده است؟

البته این وظایفی است که بشکل سوالگونه مطرح گردیده و در تمام سال به اجرای آن مکلف خواهیم بود.

بدون شک هستند فرهیخته زنان اندیشمند، دانا و متعهد که رسالت داد خواهانهء شان را هم بصورت دسته جمعی و هم بصورت فردی در برابر تاریخ و مردم خویش بشکل هدفمندانه و دلسوزانه انجام میدهند که پاسخ مثبتی بر سوالات ارایه شدهء فوق میباشد. که بعضا در گزارشات شورای زنان واضح گردیده و در مجله ها و سایت ها نیز به نشر میرسد که قابل افتخار است.

ولی بیایید با یک دید گاه وسیعتر و برخورد جدی تر باید به این مسئله نگاه کرد که آیا تمام فعالیتهای انجام شده در شورا های ما که نیمی بیشتر این فعالیت ها با همکاری مستقیم مردان که همکاری و مواظبت ایشان قابل قدر و ستایش است  صورت میگیرد پاسخگوی نیاز مندی زمان ما در امر مبارزه بخاطر رهایی زن از زنجیره های پیچیدهء تاریخ است؟ که نه

پس چرا همه تلاش ها و تپش ها، تجلیل ها و تعهد ها فقط در آستانهء هشتم مارچ و پس از آن این گونه فعالیتها همانند ایام عید و نوروز تا سال دیگر یا الله و یا نصیب به حاشیه میرود.

پس بیایید دوستانه و دلسوزانه برای دریافت پاسخ عملی برای این سوالها و صدها سوال تاریخیء دیگر وضعیت زن در افغانستان را بیشتر از پیش مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و راههای عملی رهایی زنان را در مبارزهء قانونمند و هدفمند، منظم و متشکل، یکپارچه و پیگیر جستجو کنیم. و تا رسیدن زنان به آزادی عام و تام و تامین کامل حقوق زنان رنجدیدهء، پرچم مبارزه را برافراشته نگهداشته و تا پای جان به مبارزه دستجمعی و مشترک بدور سازمان پرافتخار زنان و شوراهای سرتاسری آن مبارزهء هدفمند دادخواهانهء را ادامه دهیم تا صلح بر جنگ، صمیمیت بر خشونت، عدالت بر شرارت پیروز گردد.

درین صورت ما خواهیم توانست از هشتم مارچ بطور شایسته تجلیل بعمل آوریم.

در حالیکه هشتم مارچ را به پیشگاه فرهیخته زنان مبارز، آگاه و پیشرو در راس آن مادر معنوی مردم شریف و آزادهء افغانستان و بنیانگذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، دکتورس اناهیتا راتب زاد، مادر گرامی محترمه محبوبه کارمل و بانوی فرهیخته جمیله جان ناهید و سایر زنان مبارز و روشنگر، ترقی خواه و عدالت گستر تبریک و تهنیت گفته و برای زنان رنجدیده ء کشور ما آرامی، سعادت و موفقیت آرزو میکنم.

نادیه کوچی

 

 

 

   

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org