ادا زیبا، مسوولیت بزرگ در آشفته بازار

 نویسنده: ر. ح. ا.

نامۀ یکتن از اعضای نهضت فراگیر به ادارۀ «اصالت» در رابطه به نبشتۀ تحت عنوان "آشفته بازار "برخورد تاریخی" از نام فهیم ادا .

(همکاران «اصالت» به پاس حُرمت و احترام به آزادی بیان، ابراز عقیده و اظهار نظر اعضای حزب این نامه را به نشر میسپارند.)

اظهار نظر نویسندگان منعکس کنندۀ دیدگاه «اصالت» نمیباشد!

 

جالب این است امروز در سازمان بزرگی . . . که تجربه، فهم و پشت کار کادر های ناب آن گوش فلک را کر کرده چنان برخورد غیر مسوولانه صورت میگیرد و به قول معروف در "آشفته بازار" هرکی هرچه گفت هرچه کرد دل "ارباب" را مقصد خوش کند دست و زبان اش دراز است بدون مرزی از نام همه با این برخورد توهین و تحقیر را برای جمع بزرگی از رفقای عزیزی که نیک مبارزه کردند پاک زیستند و دیروز برای فردای اصل در سازمان موقت "نهضت فراگیر . . . " زیر یک سقف جمع شدند روا داشت تا خاطر چند . . . خوش شود. انتقاد، نظر، نقد در هر مورد با حفظ حرمت قلم و شخصیت حق هر انسان است ودر رابطه به ح. د. خ. ا. و تاریخ آن حق هر عضو حزب است. فرد، گروه و سازمانی که مورد آن قرار میگیرد حق دفاع را دارد. مگر میشود وقتی مخاطب قرار گرفتیم قهر و غضب شده با نا راحتی عصبی و روحی هر چه به معده آمد از نام جمعی "نهضت" بر باد هوا داد بدون عواقب مسوولیت بزرگ مگر آیا در "نهضت ما" (نهضت فراگیر . . .) تا هنوز شخص مسوول یعنی نطاق "نهضت" وجود ندارد که چنین ناروا صورت میگیرد؟ در حالیکه دهها نوشتۀ علمی انتقادی رهنمودی رفقا که با خون دل نوشته میشود بدون نشر زندانی آرشیف شده و بعد آن آن رفیق مورد بمبارد . . . توطئه ها قرار میگیرد به جرم صداقت دلسوزی مسوولیت . . . ولی این چنین "نوشته ها" و "هژیر ها" بدون . . . حق نشر میابند حال زمانی است که باید مسوولین مورد سوال قرار گیرند.

۱-هر عمل عاملی دارد مگر میشود تصادفی باشد من مطمئن هستم که مسوولین "نهضت فراگیر . . ." به درستی دلیل یادداشت کوتاه «اصالت» را که خود هستند میدانند، بنا بر معلومات من از رفقای "نهضت ما" و تماس من با رفیق «همت» به همین دلیل است که "هژیر"ی جور کردند و "ادا"ی را مجبور . . . تا خود را فریب و نهضت را حقیر و مواجه سازند. در حالیکه اول نباید چنین ضعف را داشت تا هویت ما چنان . . . بخاطر چند فرد زیر سوال قرار گیرد گیرم اگر از بخت بد ما چنان هم است باید تجمع میکرد برسی میکرد بعد برای رفع سوء تفاهم و سوء استفاده تصمیم به تماس و جواب صورت میگرفت. نه اینکه نیات شوم چند فرد مریض و . . . را تائید کردند و به جای حل سولات دهها سوال دیگر را دادند . . .

۲- مگر آیا یک تعداد افرادی که دیروز در جریان حاکمیت و در کودتای ثور ۱۳۶۵ در سقوط حاکمیت مهره های . . . و برای اکثریت رفقا انسان های نامطلوب بودند با تغییر جامه و صد ها تعهد . . . ندامت از گذشته در "نهضت فراگیر . . ." عضویت حاصل نکرده اند؟ و امروز همانها در تملق و دست بوسی اربابانی از قماش خودشان، برخلاف داشتن آرزو های نیک پیوند به اصل، "نهضت" را از منزل مقصود خانه مشترک به بیراهه تا نیستی میکشانند. آنها دیروز هر عمل . . . خود را با چهره های . . . از نام زنده یاد رفیق کارمل و امروز هر آن توطئهء خود را به نام زنده یاد بریالی جا میزنند تا نیت های شوم خود را که همانا ایجاد هر نوع موانع برای وحدت سراسری حزب است این خط های فاصله را آنها بین دو برادر مبارز تبلیغ میکنند نه «اصالت»، بلکه «اصالت» با یادداشت کوتاه خود این زنگ خطر را به صدا در آورد و به اعضای معتقد حزب این نیرنگ شیاطین را افشاء کرد. امروز اکثر رفقا با درک این موضوع در تپ و تلاش خنثی این توطئه دست به دست هم داده اند.

۳- مگر همین اکنون تعداد رفقای ما در نهضت نیستند که بنابر دسیسه ها جعلیات . . . مسوول سقوط حاکمیت معرفی نشده اند چرا به این رفقا وظیفه داده نشد تا داشته های واقعیت آنزمان را بیان کنند تا آن ناجی های در ظاهر بنده های شهید نجیب در اصل دشمنان او آن مدافعان حاکمیت رستم های "حزب وطن" که از شجاعت و اعتماد به حاکمیت فامیل های خود و اکثرا خودشان ماه ها قبل به "شرق" و "غرب" جابجا شده بودند و به نام مصالحه . . . دستان بوسی "احزاب اسلامی" را میکردند و برای سرعت بخشیدن فنای حاکمیت و حزب توطئه های سمتی زبانی و توطئۀ شمال را در تبانی با سازمان های استخباراتی "شرق" و "غرب" سازمان دادند و تا آخرین مهره های شان- توخی و جفسر- در آغوش "حزب اسلامی" و "آی ایس آی" بعد از ختم وظیفه به هند رسیدند. و آنهمه یخن چاکی که گویا رفیق نجیب ما در آن نیمه شب به میدان هوایی جانب طیارۀ "بینین سیوان" نه، بلکه به میدان جنگ به طرف "خوست" روان بودند. وقتی به شهادت رسیدند پناهنده در مقر ملل متحد نه، بلکه در مقر شورای مرکزی "حزب وطن" در دفاع از توده های میلیونی کشور و ۲۰۰۰۰۰ عضو حزب بودند تا به دریای آمو غرق نشوند. در آنروزی که بیروی اجرائیوی حزب بیخبر به انتظار ایشان برای جلسه بیروی اجرائیوی به شورای مرکزی تشریف آورده بودند پس شما حالت را در سایر امور بدانید و تعداد کادرها و اعضای حزب که به آن شرایط . . . در آنزمان هر عضو حزب که با هر ابتکار خود تعدای از اعضای حزب و مردم را نجات میدادند کودتاچی و . . . بودند؟. نه، بلکه هرکدام شان قهرمانان آنزمان بودند که تعداد شان در این راه به جاویدانگی پیوستند چون شهید جنرال عبدالحق علومی، روح پاک شان شاد . . . .

۴- آیا تا امروز کسی سندی ارائه کرده میتواند که رفیق کارمل گفته باشد حزب و حاکمیت دولتی را باید از بین برد . . .؟ آیا تا امروز سندی وجود دارد که محمود بریالی گفته باشد که دیگر حزب به تاریخ پیوسته است که هرگز نه، چون ما صدها عضو حزب شاهد این همه هستیم، بلکه تا آخر مرحوم بریالی دقیقه شماری میکرد تا به هدف اصلی حزب ما که خانهء مشترک همه ما حزبی ها بود و است برسد و به بازی های "نه هنوز این است آنست" خاتمه بدهد که در آنزمان هم همین فتنه ها بودند که به بهانه های "شرایط اینست آنست" موانع را ایجاد کرده بودند درست امروز هم همین ها اند که همان وظیفۀ شیطانی را به پیش میبرند و با گذشت هر روز که صدای وحدت را رساتر و فاصله ها را کوتاه تر میبینند به جان شان آتش می افتد دست به دسایس و توطئه ها می زنند. شما شاید فهیم جان ادا به عقیدۀ تان متزلزل شده باشید و یا دستور ارباب اجرا کنید. تمام حزبی های معتقد که به دور "نهضت فراگیر . . ." جمع شده اند برای همه ی شان نهضت وسیله بود و است. آنها همان حزبی هستند و همان رفیق و شما حق ندارید چنان تعهد و اعلام را به دستور چند . . . از نام ما نمایید.

۵- در رابطه به "اسناد" باید گفت، این "اسناد ها" تنها در آرشیف «اصالت» نه، بلکه در پیش هر رفیق است، در آرشیف های شان، در روح و روان شان، در قلب شان که اکنون مطمئن هستم تمام معیار ها به پایان رسیده و رفقای معتقد حزب دیگر این تاون های فرسوده را از سر راه خود به دور انداخته و خود مسیر و تعهد تاریخی خود به مردم و سرزمین راه هزاران شهید و رفته گان خود را با تجدید پیمان شجاعانه ادامه خواهند داد.

۶- آنچه شما فهیم جان ادا از دید فرانسه و چند ارباب واجب الاحترام همه کاره بدون مسوولیت میبینید همه چنان نیستند که در آن آیینه است . . . در اینجا (اصالت) رفقا با مسوولیت کاری و . . . همه کوشای آن هستند تا چگونه مفید واقع شوند تا چگونه پیوند دهنده باشند و خدمت گذار به همین اهداف نیک صدها رفیق، حق با شماست که این رفقا را دشمن و . . . حساب کنید. و آنچه مربوط میشود به "مستعار نویسی" همین نوشتۀ "آشفته بازار برخورد تاریخی" نویسنده فهیم ادا یک نوشتۀ مستعار است. تا جایی که ما رفقا در داخل "نهضت" کم و بیش با فهیم ادا آشنایی داریم به جز همان قسمتی که بالای نهضت آینده نایبی را تحت پوشش "زارع" بخاطر موضوع شخصی "بمبارد" کرد از ادا است دیگر همه آن معلوم است که از ایشان نه یعنی مستعار است. ما مجبور هستیم الی زمان پاک سازی بدنهء حزب و جلو گرفتن توطئه های بیشتر شیاطین در داخل نهضت مصلحتاً از نام مستعار استفاده کنیم آنهم در دیگر سایت ها چون در سایت "مشعل" و "پیام نهضت" که از حق العضویت خود ما تغذیه میشود نه به "نام اصلی" نه به "نام مستعار"، حقیقت و انتقاد ما نشر نمی شود. و آنچه دیگران را خطاب و متهم به "مستعار" میکنید حق خود آنها است تا از خود دفاع کنند، ولی کسی را که شما نه شناختید و یا ارزش شناخت با او را ندارید بدون داشتن سند غیر اخلاقی و جرم است هویت اصلی یک شخص را بخاطر تخریب شخصیت آن متهم کرد. و . . . دهها گفته و نا گفتهء دیگر.

 *   *   *

رفقای عزیز، مسوول و دست اندر کاران «اصالت»!

اجازه بدهید به صفت یک عضو معتقد حزب که روی همین اعتقادم بخاطر ضرورت زمان عضویت "نهضت فراگیر . . ." را کسب نموده ام از شما خواهش نمایم تا شما رفقای عزیز اصالتمند و رسالتمند از صبر و شکیبایی کار گرفته بدانید که این توطئۀ دیگری است که توطئه گران حرفوی جیره خوار و . . . از نام "نهضت فراگیر . . ." در چنین مقطع تاریخی ۴۵ مین سالگرد حزب و خواست سراسری وحدت در داخل و خارج از کشور به راه انداخته اند تا بار دیگر فضا را مخشوش سازند و خواست های نیک همه رفقا را برباد دهند. رفقای شما که بیشترین شان در نهضت است بصورت جمعی با سایری سازمانهای دوست و رفیق در تماس هستند تا همه این شیاطین سیاسی را شناسایی و افشاء نموده از سر راه مقدس ما که همانا وحدت سراسری در خانهء مشترک ما (ح.د.خ.ا.) با برنامه و اساسنامهء مشترک ما با تصامیم و فیصله های مشترک با انتخابات روشن بار دیگر در خدمت مردم و کشور ما قرار گرفته پرچم مبارزه را که به قیمت خون و فداکاری های نیاکان ما نسل به نسل امانت سپرده شده به نسل دیگر بسپاریم. ختم

 

 

 

Tue, December 22, 2009 20:44

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org