ما نمیدانیم به این عملکردی که میتوانیم با افراطگرایان مذهبی و ارتجاعی دور یک میز متحد گردیم اما در مقابل رفقای خویش عقده مندانه و کینه توزانه برخورد می نماییم، چه نامی بگذاریم؟

 

تعدادی از سران سازمانهای جدا شده از بدنه ح.د.خ.ا. در نشستها و نمایش های ناهمگون، نامتجانس، مصلحتی، مقطعی و ناپایدار، با اخوانیزم و افراطگرایی اتحاد سیاسی تشکیل میدهند و باری دیگری به ائتلافهای معامله گرانهء گذشته ها مهر تائید میزنند.

ما با صراحت اعلام میداریم که اینگونه نشستها، تعهد ها و همکاری ها نمایشی بوده و هیچ دردی را دوا نمیکند و بدون ضیاع وقت و نمایش بی مورد چیزی دیگری نخواهد بود.

آنانیکه امروز از گریبان مرتجع ترین اخوانیان و بنیادگرایان افراطی و مذهبی سر بیرون می آورند برای صفوف سازمانی خود و ملت ستمدیده وطن و به پیشگاه تاریخی ترقیخواهانه وطن و لشکر بی پایان ستم دیده گان و درد رسیده گان چه جواب خواهند داد؟

آنانیکه امروز بخاطر منفعت مادی و معنوی خود با اخوانیزم و افراطگرایی در یک زد و بند سیاه قرار میگرند فردا به پیشگاه تاریخ وطن چه جواب خواهند داد؟.

مبارزه ترقیخواهانه و انسانی همین است که سر انجام در زیر فرمان و حکمروایی دست نشانده گان و پرورش یافته گان ارتجاع و امپریالیزم چهار نعل بدویم و جان و قربان بگوئیم.

ما نمیدانیم به این عملکردی که میتوانیم با افراطگرایان مذهبی و ارتجاعی دور یک میز متحد گردیم اما در مقابل رفقای خویش عقده مندانه و کینه توزانه برخورد می نماییم، چه نامی بگذاریم؟

دولت جهادی- طالبی کابل، قوای ثلاثه و دیگر نهادهای وابسته به آن کاملاً ماهیت ارتجاعی و غیر دموکراتیک داشته و بر تمام عرصه های زندگی مردم کشور ما جبراً تحمیل گردیده است. عدهء از احزاب و سازمانهای به اصطلاح دموکراتیک که از جانب اعضای سابق ح.د.خ.ا ایجاد و در داخل کشور (و هم در خارج) فعالیت مینمایند نه تنها قادر به تحریک و انسجام "مبارزات سیاسی و اجتماعی" نشده اند بل آنانیکه خود را "چپ" می خوانند و در کرسی های پارلمان از نام مردم افغانستان تکیه زده اند، نخواسته اند و نتوانسته اند حتی ابتدایی ترین خواست ها و نیازمندیهای مردم کشور را به گوش ها برسانند. آنها صرف طرف چپ حاکمیت ارتجاعی کنونی را تشکیل میدهند.

جای تعجب است؛ آنانیکه تا گلو در معامله گری های بی شرمانه با نیروهای ارتجاعی ضد پیشرفت و ترقی غرق اند و مبانی فکری سیاسی و اقتصادی شانرا طرح های محافظه کارانه و اصلاح طلبانه و از لحاظ تاریخی فرتوت تشکیل میدهد که دیگر ارزش و ربط تاریخی خود را از دست داده و به جبر و زور بر سرنوشت بشریت تحمیل میباشد، از "تداوم مبارزه هدفمند و موثر برای انجام تحولات عمیق و [؟] اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در غایت [تأمین] سعادت مادی و معنوی انسان..." سخن می رانند این دیگر صاف و پاک خاک پاشیدن در چشمان صفوف انقلابی است.

احزاب یادشده با در نظرداشت "مقتضیات زمان و واقعبینی سیاسی" در ائتلاف های بیشرمانه با ارتجاع معلوم الحال داخل شده و بدین ترتیب به "آرمانها و خواست های دیرینه و بر حق" مردم افغانستان جفا نموده اند. این احزاب شریک "ائتلاف های نا مقدس" با "نیروهای شکست خورده، عقبگرا و ضد ترقی" شده و در آخرین تحلیل جانب ارتجاع را اختیار نموده اند. به هیچگونه چه فعالیت مستقل این احزاب و چه در چارچوب ائتلاف ها با ارتجاع داخلی بمثابه "مبارزات سیاسی و اجتماعی" به نفع انسان زحمتکش جامعه افغانی نبوده است.

اصالت»)

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org