دوستان عزیز به سایت ««اصالت»» خوش آمدید !        «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد»           دوستان عزیز به سایت ««اصالت»» خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت ««اصالت»» خوش آمدید !          «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد» اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند

 

پیام تبریکیه

رفقا همرزم سلام و صد سلام،

دلیرمردان و راه پویان شخصیت بزرگ تاریخ معاصر سرزمین ما مرد نیکونام کشورما بانی تفکر عالی انسان پرستانه وطن مان که با اندیشه های والای انسانی ازحق و حقوق مشروع زحمتکشان و ستمدیده گان کشور حمایت نمود و صدای مظلومین ان مرز و بوم را به گوش ناشنوای سلطنت و سلطنتنشینان رسانید

تجلیل از هشتادمین سالروز تولد بانی ح.د.خ.ا حزب محبوب زحمتکشان کشور مان را به همه رففاییکه مهر وطنپرستی و جوهر اصلی مبارزه را تا هنوزبا خویش به همراه دارند به انهایکه واقعا در راه انسان زحمتکش بی ریا و جوانمردانه رزمیده اند و به انهایکه هیچگاه هیجوقت و در هیج سرزمینی تحت تاثیر دیوی زر و سرمایه و زرق و برق جهان هستی زبونی را نپذیرفته اند و تحت تاثیر سخنانی چرب و نرم این و ان خم بر ابرو نیاورده. بیداری و هوشیاری خودرا در ادامه ارمانهای والای حزب محبوب مان و شخصیت با وقار ملی و سیاسی زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر و موسس ح.د.خ.ا.جسورانه ادامه داده و ادامه میدهند با همبستگی و فشرده گی به کهنه دلان مجال تحرک را نمیدهند و صدای وحدت طلبی متعهد و متفق بودن و انسجام سراسری اعضای وفادار به ح.د.خ.ا را بلند نموده و مینمایند و با دل های سرشار از عشق به مردم و وطنپرستی و ایمان خدشه ناپذیر به گفتار و مبارزات خستگی ناپذیر رهبر محبوب القلوب ما زنده یاد ببرک کارمل بزرگ در راه وحدت و یکپارچگی اعضای خانواده بزرگ حزب مان که از مرد نیکو نام حزب ما به میراث مانده هست سعی و تلاش می نمایند و سهم فعال خویش را در راه تحکیم وحدت و عشق به وطن و مردم ادامه میدهند از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم

تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد کارمل عزیز یکبار دیگر پیام روشن به کج اندیشان و همراهان نیمه راه هست که به گفته شاعری:

تا سر ندهم سر نکشم از سر کویت

نامردی و مردی قدمی فاصله دارد

جاویدان باد اندیشه های والای کارمل عزیز

فرخنده باد چهل و چارمین سالگرد ح.د.خ

۳۱.۱۲.۲۰۰۸

امرالله همرزم از جرمنی