چهارشنبه‏، ۲۲ اپریل ۲۰۱۵

 

دوستان گرانقدر! گرداننده گان سايت پرمحتواى «اصالت»، سلام ها و احترامات قلبى خويش را خدمت هر يك شما تقديم داشته به اميد سعادت هميشگى شما، ميخواهم يكبار ديگر از شما قلباً اظهار سپاس نمايم كه همواره در نشر مضامين بنده همكارى نموده ايد اين بار از تقويم سال ١٣٩٤هجرى شمسى انگيزه ی بمن دست داد كه نتوانستم خاموش بمانم.

در ماه ثور جنترى امسال نوشته شده است: ٧ ثور١٣٥٧ كودتاى كمونیستى و ٨ ثور ١٣٧١ جهاد مقدس افغانستان. خواستم در اين رابطه بطور مختصر چند سطر بنويسم. آرزومندم در نشر آن همكارى نموده و آنچه عكس هاى مستند مانند عكس ملاقات رونالد ريگن و ربانى، احمدشاه مسعود با آى اس آى پاكستان و گلبدين و ديگران و همچنان از رهبر محبوبم رفيق كارمل عزيز درميان مردم كه در آرشيف شما موجود است يكجا با نوشته بنده نشر نموده ممنون میشوم.

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

 

يادداشت:

 ٣ بليون دالر در كتاب بازى شيطانی نوشته شده كه از جانب امريكا به اشرار كمك شده - طيارات مسافربرى بم افگن: اين طياره هاى مسافر برى به ابتكار پيلوت هاى قهرمان افغانستان طيارات بم افگن ساخته شده بود كه از ٧٢ تا ٧٤ بم ميگرفت و به فرق دشمنان مردم افغانستان ميريخت و در حقيقت وظيفه ٣٦ تا ٣٧ جت بم افگن را اجرا ميكرد كه در جنگ جلال آباد فوق العاده تاثير گذار بود.

 

انقلاب هفتم ثور ١٣٥٧ فراموش ناشدنى است،

هفتم ثور ١٣٥٧ روز سعادت و خوشبختى مردم افغانستان

هشت ثور ١٣٧١ روز نحس وآغاز بدبختى مردم افغانستان

در آغاز سى و هفتمين سالروز انقلاب هفتم ثور را بتمام فرزندان راستين حزب دموكراتيك خلق افغانستان و بتمام مردم كشور عزيزم افغانستان چه در داخل كشور و چه خارج آن تبريك عرض نموده به روان پاك شهداى گلگون كفن حزب دموكراتيك خلق افغانستان درود ميفرستم.


 يكى از روزها تقويم سال ١٣٩٤ هجرى شمسى را مشاهده نمودم که در آن نوشته است ٧ ثور١٣٥٧ كودتاى كمونیستى و ٨ ثور١٣٧١ پيروزى جهاد مقدس افغانستان.

بعد از يك مكث كوتاه در فكر آن شدم كه تا چه وقت دروغ، جعليات و تزوير اين عوام فريبان را به گوش مردم رسانيد حالا ارايه ارقام در مورد جعليات آنها بسنده نيست و به قول رياضى دانها دروغ، جعليات، جنايت و خيانت اين جهادگران به اصطلاح مقدس لايتناهى است نوشتن كودتاى كمونیستى در تقويم سال جزء از اين دروغ و جعليات آنها براى فريب دادن مردم بحساب ميرود در حاليكه در هيچ يك از اسناد رسمى دولتى و حزبى و اسناد غيررسمى كلمه كمونيست و يا كمونيستى قطعاً وجود ندارد هر جا كه نام از دولت تذكر يافته بنام جمهورى دموكراتيك افغانستان و حزب دموكراتيك خلق افغانستان ياد گرديده است.

زنده ياد ببرك كارمل عزيز رهبر بى بديل زحمتكشان افغانستان و بنياد گذار جنبش چپ انقلابى كه بتاريخ ٥/١١/١٣٥٨ بيانيه شان را از طريق راديو و تلويزيون جمهورى دموكراتيك افغانستان ايراد نمودند چنين فرمودند.

(دين مقدس اسلام، رسوم و عنعنات ملى ما از اجداد و نياكان ما بحيث ميراث گرانمايه براى مردم ما بجا مانده و هيچكس حق ندارد عليه آنها قرار گيرد و از آنها رو بگرداند، دين مقدس اسلام رسوم و عنعنات پسنديده اقوام و مليت ها و خلق هاى كشور ما اصول جدا ناپذير نظام ملى و كلتور ملى و گنجينه هاى گرانبهاى معنوى وطن عزيز ما هستند همچنان اضافه نمود يكى از شعارها و هدف هاى انقلاب ثور را احترام و ايمان خدشه ناپذير نسبت به دين مقدس اسلام و رهائي رسوم و عنعنات ملى مردم ما از تحت تبعيض و هرگونه قيد و بند تشكيل ميداد)

ميتوان گفت كاربرد واژه كمونيست و يا كمونيستى در تمام وسايل اطلاعات جمعى دروغ پراگنى غرب بخصوص راديو و تلويزيون بى بى سى و در تمام پروگرامها و برنامه هاى جهادگران مقدس بدستور ايالات متحده امريكا صورت گرفته تا باشد حساسيت هاى مذهبى مردم افغانستان را برانگيزد و تنور جنگ و خونريزى را هرچه بيشتر داغتر سازند اين تنها مسله كمونيست يا كمونيستى نيست كه در اذهان مردم ما آنرا رايج ساخته اند مسله شيعه و سنى، تاجك و پشتون، ازبك و هزاره، هزاره و پشتون، قزلباش و پشه ئى و ده هاى ديگر را بخاطر قتل عام مردم بيگناه كشور و كشور را به ويرانه مبدل كردن در دستور كار سياست هاى تفرقه بيانداز و حكومت كن خويش قرار داده اند چنانچه همچو تفرقه در حكومت به اصطلاح وحدت ملى جريان دارد.

سبكسران و كور ذهن هاى سياه دل سران تنظيم هاى جهاد مقدس كه در برابر سه بليون دالر امريكا تعهد سپرده بودند از شرق تاغرب و از شمال تا جنوب افغانستان را به بهانه كمونيسم و دولت كمونيستى به ويرانه مبدل ساختند و آنرا بنام جهاد مقدس افغانستان افتخار هميشگى خود ميدانند در حاليكه يكى از دسايس و توطئه هاى ننگين و شرم آور ايالات متحده امريكا بود كه توسط همچو سبك سران جهاد مقدس عملى گرديد.

ضرور است كه هر هموطن عزيز ما يكبار ماهيت جهاد مقدس سران تنظيم ها را در كتاب (تلك خرس) نوشته دگروال يوسف كارمند ارشد آى اس آى پاكستان و رییس سران تنظيم هاى مجاهدين افغانستان مطالعه نمايد، هر چند در كتاب (تلك خرس) از گاو مو از جنايات سران امريكا، عربستان سعودى، اسرائيل، انگلستان، پاكستان و . . . و سران تنظيم هاى جهاد مقدس پرده برداشته شده و در آن صراحت يافته كه چگونه خون مليونها افغان بيگناه و خوش باور را ريختند پس چگونه ميتوان حكم كرد كه اين جهاد امريكائى در حكم جهاد مقدس شمرده شود؟ 

هيچ عقل سليم، هيچ وجدان آگاه بر چنين جهاد ويرانگر و تباه كن باورمند نيست كه آنرا جهاد مقدس بپندارد گويند كاسه ی چينى كه صدا ميكند—خود صفت خويش ادا ميكند.

جنايتى كه امروز توسط طالب و داعش صورت ميگيرد همچو جنايت از جانب جهادگران مقدس قبل از ٨ ثور١٣٧١ و بعد از ٨ ثور ١٣٧١ تا كنون ادامه دارد بخاطر همچو جناياتى كه انجام دادند از جانب جامعه جهانى در راس ايالات متحده امريكا پاداش بدست آوردند لقب فاسد ترين كشورهاى جهان را بدست آوردند، جهاد مقدس سران تنظيم هاى افغانستان هم مانند سازمان بنام اتحاد مقدس ميباشد كه پس از سقوط ناپليون در ماه سپتامبر ۱۸۱۵ ترسائى توسط امپراطوران و سلاطين آن وقت اروپا ايجاد شد و هدفش سركوب نهضت هاى انقلابى و آزاديبخش در اروپا بود.

جهاد مقدس مزد بگيران سى آى اى و آى اس آى را مردم كشورم به گوشت و پوست خود لمس كرده اند و ميدانند كه اين جهاد تقدسش را از كجا بدست آورده بود؟ و چه مصيبت هائى را بر سر مردم مظلوم و بى دفاع كشورم آوردند كه قلم از نوشتن آن عاجز است.

هر هموطن عزيز ما ميداند كه جنايت اين تيكه داران اسلام مافوق داعش است، هرچند به قاموس ادبيات درى مراجعه كردم تا واژه ی را به ارتباط روز نحس ٨ ثور ١٣٧١ بيابم اما موفق به دريافت آن نشدم اگر ٨ ثور ١٣٧١ را فاجعه بگويم مبادا اشتباه كرده باشم چون ابعاد جنايات اين آدمكشان و مزدوران آى اس آى پاكستان به حدى است كه واژه فاجعه به آن نمى خواند بايد در صدد پيدا كردن واژه ی بود كه بالاتر از كلمه فاجعه معرف جنايات جهادگران مقدس و معرف اين روز سياه و ننگين باشد.

هفتم ثور ١٣٥٧ را كور دلان و دوكانداران دين كودتاى كمونيستى مينامند، شمارى قيام مسلحانه ميگويند و بعضى ها خيزش نظاميان تعريف ميكنند اگر واقعبينانه و بدون جانبدارى يك تصوير روشن و مختصر از هفتم ثور ١٣٥٧  ارايه نمائيم هفتم ثور ١٣٥٧ در واقع يك انقلاب مردمى بود، يك تحول بزرگ در حيات سياسى، اجتماعى، و اقتصادى مردم كشورم بود، انقلاب هفتم ثور ١٣٥٧ انقلاب ملى و دموكراتيك براى خلق هاى ستمديده كشور عزيزم افغانستان بود در نتيجه پيروزى انقلاب ثور حاكميت استبدادى و جبار نيم قرن خاندان آل يحي براى هميش به زباله دان تاريخ سپرده شد و قدرت بنماينده گان دهقانان، كارگران، زحمتكشان و ساير اقشار جامعه تحت رهبرى حزب دموكراتيك خلق افغانستان انتقال يافت انقلاب هفتم ثور به انحصار قدرت مورثى خاندان عياش و استثمار گر پايان بخشيد، انقلاب ثور سكوت مرگبار را شكستاند، انقلاب ثور دژ مستحكم استبداد و بيعدالتى را از بنياد ويران كرد و بتمام آرزوهاى شوم و ناپاك خاندان نادرى نقطه پايان گذاشت، در حكومت نادرى تمام پُست هاى بزرگ و كليدى دولت بشكل مستمرى تا سقوط اين سلاطين جبار بخاندان شاهى اختصاص يافته بود و فقط مرگ و گاهى پيرى زياد ميتوانست به ابديت آن خاتمه دهد چنانچه محمد هاشم خان تقريباً هفده سال صدر اعظم كشور ماند و شاه محمود خان بيست و سه سال وزير دفاع و صدر اعظم بود، سردار محمد داوود خان نيز سى و چهار سال قوماندان نظامى، وزير و صدر اعظم افغانستان و پنج سال رییس جمهور بود و نيم قرن اين امتياز و مطلق العنانى خاندان نادرى دوام نمود. جنايت،خيانت، ظلم و ستم آنها آنقدر بالاى توده هاى مليونى كشور ما افزايش يافته بود كه در بين مردم، سردار محمد نادر خان را بنام نادر قصاب، سردار محمد هاشم خان را بنام هاشم جلاد و سردار محمد داوود خان را بنام داوود ديوانه ميشناختند. انقلاب هفتم ثور ١٣٥٧ به چنين حكمرانان شياد و عوام فريب درس تاريخى داد، بعد از پيروزى انقلاب ثور بخصوص مرحله نوين و تكاملى آن با وجودي كه بيش از چهل كشور جهان تحت رهبرى ايالات متحده امريكا به عنوان دشمنان مردم افغانستان از هيچ نوع دهشت و وحشت در كشورما دريغ نورزيدند با آنهم كارهاى بزرگ و فراموش ناشدنى در تمام عرصه هاى زنده گى هموطنانم صورت گرفت كه در اكثر نوشته ها، مقالات و كتابها به آن اشاره شده است من فقط كوتاه و مختصر بيكى از دست آوردهاى انقلاب هفتم ثور آنهم قواى مسلح جمهورى دموكراتيك افغانستان بخصوص اردوى قهرمان آنوقت اشاره ميكنم. جمهورى دموكراتيك افغانستان تحت زعامت رهبر خردمند آن زنده يادببرك (كارمل) از چنان قواى مسلح نيرومند و عظيم برخوردار بود كه در منطقه نظير نداشت با ايقان كامل ميتوان گفت كه قواى مسلح جمهورى دموكراتيك افغانستان نه تنها حافظ منافع خلق هاى كشور ما بود بل دشمن شكن و آى اس آى ستيز بود در تمام فعاليت هاى محاربوى در سراسر كشور فاتح و قهرمان بود دشمنان قسم خورده مردم كشور ما در برابرش يارائى مقاومت را نداشتند شكست و تسليمى به دشمن را براى خود ننگ و عار ميدانست در آن زمان رهبر نستوه حزب دموكراتيك خلق افغانستان رفيق كارمل عزيز به عنوان سرقوماندان اعلى قواى مسلح كشور بتمام افسران و سربازان قواى مسلح كشور تعريف روشن و مشخص از دشمن ارايه كرده بود او هيچگاه دشمنان آشتى ناپذير مردم كشورم را برادر خطاب نكرده بود و هميش بنام اشرار ياد ميكردند در يكى از بيانات شان فرمودند (بگذار زمين زير پاى اشرار به آتش مبدل گردد) همين قواى مسلح جمهورى دموكراتيك افغانستان بخصوص اردوى نيرومند آن بود كه در زمان شهيد دكتورنجيب الله در جنگ جلال آباد به مصاف آى اس آى پاكستان شتافت. آى اس آى و سران تنظيم هاى وطنفروش طورى محاسبه كرده بودند كه ولايت شرقى افغانستان (جلال آباد) را سقوط داده مارش كنان بسوى كابل مى شتابند اما بى خبر از آنكه چنان تلفات مرگبار را متقبل شدند كه تاريخ بياد ندارد گرچه در اسناد رسمى آى اس آى پاكستان تلفات پاكستانى ها و تنظيم هاى جهادى وطنفروش هفده هزار نفر عنوان شده بود اما تلفات آنها بيشتر از آنچه بود كه وانمود كردند. من هم يكى از شاهدان عينى در جنگ جلال آباد بودم و ميديدم كه افسران و سربازان آى اس آى، جنگجويان كشور هاى عربى و جهادى هاى وطنفروش افغانستان چگونه در آتش پرقدرت سكاد، لونا، اوراگان، توپ هاى مختلف النوع، تانگ، ماشين محاربوى، بى ام چهل، ألوانداز، هاوان، آرپى جى، هيليكوپتر هاى جنگى، طيارات جت بم افگن، طيارات مسافر برى بم افگن ميسوختند و رهسپار ديار عدم ميگرديدند واقعاً زمين زير پاى اشرار به آتش مبدل شده بود زيرا از زمين و هوا ضربات كوبنده و مرگبار بر فرق آنها وارد ميگرديد و به همين دليل بود كه سران تنظيم هاى جهادى وطنفروش بدستورآى اس آى پاكستان و نواز شريف بعد از ٨ ثور ١٣٧١ قويترين و نيرومند ترين قواى مسلح كشور را متلاشى ساختند تاريخ همچو جنايت نابخشودنى را هرگز فراموش نخواهد كرد. 

در پايان به اميد روزي كه صاحب يك افغانستان آزاد، مستقل و سربلند باشيم و داراى يك قواى مسلح نيرومند كه در انقلاب ثور داشتيم.

- زنده باد رادمردان و قهرمانان انقلاب ثور

- درود به روان پاك شهداى انقلاب ثور

- زنده باد حزب دموكراتيك خلق افغانستان مدافع راستين خلق هاى زحمتكش كشور

استفاده شده از:

١- بيانات ببرك (كارمل) رهبر حزب دموكراتيك خلق افغانستان

٢- افغانستان در مسيرتاريخ مولف ميرغلام محمد(غبار)

٣- سايت «اصالت»

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

18/4/2015

جنايت در وطن معمول گشته

دروغ و جعليات قانون گشته

به هر جا بنگرى چور و چپاول

غريب و بى نوا پامال گشته

 

 

ماهیت اصلی "جهاد" در افغانستان

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org