دردِ زنانِ افغانستان دردِ مشترکِ همه زنانِ ستمديده است!

(اتحاد زنان آزادیخواه)

 

 تاریخ ارسال به «اصالت»:

Wed, September 1, 2010 05:19

 

زنان دردمند افغانستان همچون زنان ایران سالهاست که در چنگال دژخیمان حاکم بر کشورشان اسیرند. زمانی که تاریخ بر آن چه بر زنان افغانستان گذشته و میگذرد به قضاوت بنشيند، شاید بسختی در تصور آیندگان بگنجد که جنایاتی که امروز در افغانستان جریان دارد، در قرن بیست و یکم بوقوع پیوسته اند. اما همه این جنایت ها و مصیبت های ناشی از آن ها، جلوه های اجتناب ناپذیر تداوم حاکمیت نظام امپریالیستی و مزدوران رنگارنگش در کشورهای تحت سلطه می باشند. زندگی و سرنوشت عایشه دختر ۱۸ ساله افغان یکی از نمونه هائی است که گوشه ای از واقعیت های دردناکی که در افغانستان می گذرد را بر ملا می سازد.

بی بی عایشه از یک خانواده پشتون در ناحیه اروزگان، در سن ۱۲ سالگی به یک "طالب" به عنوان "ادای قرض" داده شده بود. چند سال بعد، وی از دست شوهرش فرار میکند. در سال ۲۰۰۹ وقتی شوهر بی بی عایشه وی را پیدا میکند، جهت تنبيه وی، نوک دماغ و یک گوش او را با چاقو می برد و به قصد مرگ او را رها میکند.

بی بی عایشه اکنون ۱۸ سال دارد.  

به این ترتیب، عایشه، که به جرم رهایی از شرایط تحمل ناپذیری که خانواده شوهرش برایش بوجود آورده بودند فرار کرده بود، بطرز فجیعی توسط شوهرش مثله شد.  شوهر عایشه به کمک برادرانش، گوش و دماغ عایشه نوجوان را برید تا دیگر او هوای گریز از شرایط جهنمی زندگی اش را حتی در رویا هایش هم نکند.

بدون شک خبر و تصویر مثله شدن صورت عایشه برای هر انسان آزادیخواه و با وجدانی بسیار متاثر کننده می باشد، اما مساله نفرت انگیز تر فریبکاری امپریالیست هایی ست که با آن که سلطه نظام ارتجاعی شان عامل اصلی چنین جنایاتیست، می کوشند این جنایات را دست مایه توجیه تداوم اشغال نظامی خود در افغانستان بنمایند.  مجله تایم با چاپ عکسی از چهره بی بی عایشه بر روی جلد مجله خود که هر بیننده ای را شدیدا متاثر می سازد، عوام فریبانه بر روی این تصویر چنین می نویسد: "اگر ما از افغانستان خارج شویم چه خواهد شد"

 

 

بالا گرفتن نارضايتی مردم از سال ها جنگ تجاوزگرانه در افغانستان و فشار افکار عمومی باعث شده است که کشور های ناتو بتدریج طرح خارج کردن بخش هایی از نیرو های نظامی خود از افغانستان را در دستور برنامه خود قرار دهند. هلند اولین کشوری است که حضور نظامی خود در افغانستان را خاتمه داده و بدنبال آن کانادا و فرانسه و آلمان، تحت فشار افکار عمومی مردم کشور های خود، صحبت از پایان دادن به حضور نظامی شان در افغانستان می کنند.

فشار افکار عمومی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان باعث شده تا مجله تایم بی شرمانه با چاپ این عکس بسیار تکان دهنده بر روی جلد مجله، سياست های جنگ طلبانه آمریکا را تائيد و تبليغ کرده و مصیبت عایشه را دستاویزی جهت ادامه جنگ در افغانستان و تداوم سیاست های دولت اشغالگر آمریکا در این کشور قرار دهد. براستی رذالت تا چه حد؟ آیا این جنایت درست در حضور نیروی نظامی آمریکا و در سایه بمباران های شبانه روزی مردم افغانستان نیست که صورت گرفته است؟  آیا هزاران تن از مرتجعینی که قبلا با "طالبان" همکاری می کردند همین امروز در زیر چتر حمایت ارتش آمریکا و ناتو نیست که در کابینه دست نشانده دولت کرزی بر مسند قدرت نشسته اند؟  آیا سردبیر مجله تایم فراموش کرده که دار و دسته "طالبان" خود، ساخته و پرداخته امپریالیسم آمریکا بوده اند!

سال ها بر زنان دردمند افغانستان در زیر سلطه رژیم "طالبان" چنان ستم هایی روا شد که بشریت در طول تاریخ کمتر شاهد آن بوده است و رسانه های حافظ منافع امپریالیست ها که همواره در خط ترویج سیاست های جنگ طلبانه دولت های امپریالیستی حرکت کرده اند در مقابل آن همه جنایات سکوت کردند و دم بر نیاوردند و امروز چنین رذیلانه می خواهند ضرورت حضور نظامی اشغالگران را با مصیبت هایی که بر زنان افغانستان اعمال میشود توجیه کنند. روشن است که چاپ چنین عکسی با آن متن تحریک آمیز، تنها در جهت تحمیق افکار عمومی برای جا انداختن ايده ضرورت تداوم حضور نظامی اشغالگران در اين کشور صورت می پذیرد.

عایشه اولین و آخرین زن قربانی سیستم ظالمانه موجود در افغانستان نیست. مردم جهان هر روز خبر قتل و تجاوز به زنان بی گناه افغانستان را می شنوند و می دانند که شرایط زنان افغانستان امروز بسیار وحشتناک و درد آور و از زوایایی وخیم تر از هر زمان دیگریست. امروز مزدوران امپرياليسم که در زیر حمایت سربازان ناتو بر افغانستان حکومت می کنند از هر زمان دیگری بیشتر بر حقوق زنان افغانستان تجاوز می کنند و شرایط بس نا امنی را بر زندگی میلیون ها زن در افغانستان تحمیل کرده اند. جنایتی که در حق عایشه روا شد در واقعیت بار دیگر از  شرایط وحشتناک زنان افغانستان در حضور نیروهای نظامی قدرت های امپریالیستی پرده برداشت و به جهانیان نشان داد که شرایط زنان افغانستان با وجود هزاران سرباز و نیروهای متجاوز امپریالیستی اسفناک تر از هر زمانی است.

واقعيت اين است که زنان افغانستان نه تنها در مناطق زير نفوذ "طالبان" بلکه در قلمرو دولت دست نشانده کرزی هم شديداً زير فشار قرار دارند. "طالبان" زنان را مورد وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میدهند تا بتوانند فضای رعب و وحشت را تشدید کنند و با بریدن گوش و دماغ و شلاق و اعدام زنان، قصد زهر چشم گرفتن از زنان شجاع افغانستان را در سر می پرورانند و قدرت های امپریالیستی و در رأس آنها آمریکا به کمک رژیم دست نشانده خود، کرزی جهت غارت هر چه بیشتر منابع طبیعی و دسترنج زحمتکشان افغانستان، جنایات اعمال شده در حق زنان این کشور را دستمایه ای برای موجه جلوه دادن حضور ننگین ارتش اشغالگر خود نموده اند تا بدینوسیله تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان را ضروری جلوه دهند.

مجله تایم منافع اش حکم می کند به خواننده خود نگويد که همین نیروهای ارتش اشغالگر چگونه هر روزه تحت بهانه مبارزه با "تروریسم" با حملات هوایی، مردم بی گناه افغانستان را بمباران می کنند و درست در حضور همین نیروهای نظامی اشغالگر آمریکا روزانه هزاران هزار انسان دردمند در افغانستان طعمه این جنگ خانمانسوز شده اند. مجله تایم نمی گوید که چگونه تحت بهانه مبارزه با "طالبان" مردم بی گناه هر روزه به خاک وخون کشیده میشوند، چگونه هزاران کودک  در اثر مواد شیمایی استفاده شده جان می بازند و یا ناقص بدنیا می آیند. چگونه پسران جوان طعمه هوس بازی های مزدوران جنگ سالار، این چکمه لیسان ارتش متجاوز قرار می گیرند. مجله تایم، بمباران جشن عروسی مردم بی گناه را توسط بمب افکن های امپریالیستی فراموش می کند و فراموش میکند بگوید در ولسوالی، سید آباد چه تعداد انسان بی گناه را همین ارتش متجاوز به کام مرگ فرستاد! و فراموش میکند بنویسد که روزانه چند زن و دختر جوان مورد تجاوز سربازان ارتش های اشغالگر قرار میگیرند!

زنان شجاع و مبارز افغانستان به خوبی بر این امر آگاه هستند که دشمن اصلی آن ها امپریالیسم و ارتجاع داخلی در افغانستان می باشد و بخوبی میدانند که برای رسیدن به آزادی و برابری باید پوزه بنیادگرایان، این فرزندان خلف امپریالیسم را همراه با خود امپریالیسم به خاک بمالند و برای همیشه سایه نکبت بار امپریالیست ها و رژیم های دست نشانده شان را از خاک افغانستان محو نمایند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که واقعییات زندگی دردناک  امروز زنان افغانستان بار دیگر ماهیت نیروهای امپریالیستی و دروغین بودن ادعای آن ها مبنی بر بوجود آوردن جامعه ای دمکراتیک نشان داد و بار ديگر روشن نمود که این قدرت ها هیچوقت ارمغانی جز فقر و بدبختی برای خلق های تحت ستم نداشته و نخواهند داشت.

شرایط امروز افغانستان با گذشت ۹ سال از اشغال این کشور توسط نیروهای متجاوز بار دیگر اجتناب ناپذیری مبارزه ای قطعی بر علیه متجاوزین و برای نابودی سلطه امپریالیسم و همه دار و دسته های مرتجع را در پیش روی زنان و مردان مبارز افغانستان نهاد. چنين هدفی با اهدافی که مجله تایم با درج عکس بی بی عايشه روی مجله خود پيش می برد در تعارض آشکار است. جيره خواران مبلغ سیاست های امپرياليسم، مسئله شان نه نشان دادن چهره دردمند زنان افغانستان بلکه آفریدن توجیهات و دلائلی دروغین برای ادامه تجاوز امپریالیسم به حریم خلق های تحت ستم افغانستان می باشد. آزادی زنان ستمديده افغانستان قبل از هر چير وابسته است به قطع نفوذ و سلطه امپرياليسم و نابودی آن مناسبات گنديده ای که امپرياليسم و دست نشاندگانش و همه مرتجعين رنگارنگ در جهت حفظ آن می کوشند.

 

اتحاد زنان آزادیخواه

۱۴ اگوست ۲۰۱۰

etehadezan@gmail.com

 

 توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat