29/08/2007

محبوب الله زارع

 

 

 

دوست محترم گردانندهﺀ سایت وزین مشعل !

عرض احترام میکنم و صمیمانه خواهشمندم تا پیام ام را به جناب آغای نیکیار وسیله شوید٠ چون ایشان ازیک جانب عدم علاقه مندی خویش را به ادامهﺀ بحث اعلان کرده اند و از جانب دیگر ازروحیهﺀ نوشتهﺀ شان معلوم میشود که بجای گفتمان سالم در پی پرخاش و جدل اند من نیز ادامهﺀ بحث را با ایشان غیرضروری پنداشته این سلسله را پایان یافته میدانم٠ البته بحث سالم با دیگر دوستان نهضت فراگیر موجب سرفرازی و خورسندی ام خواهد شد و راه آن همیشه باز است٠ سلامتی و پیروزی شمارا تمنا دارم٠      

   زارع

 

کاپی به سایت وزین اصالت


 

   www.esalat.org