جلد کتاب و فهرست

پيش گفتار

1- برای اهميت بين المللی انقلاب روس چه مفهومی می توان قائل شد؟

2- يکی از شرايط اساسی موفقيت بلشویک ها

3- مراحل عمده تاريخ بلشويزم

4- بلشويزم در مبارزه ی با کدام دشمنان داخلی جنبش کارگری رشد يافت، تحکيم پذيرفت و آبديده شد؟

5- کمونيزم «چپ» در آلمان.  پيشوايان- حزب- طبقه- توده

6- آيا انقلابيون بايد در اتحاديه های ارتجاعی فعاليت کنند؟

7- آيا بايد در پارلمان های بورژوازی شرکت جست؟

8- آيا هيچ مصالحه ای مجاز نيست؟

9- کمونيزم «چپ» در انگلستان

10- نتايجی چند

اضافه ها