و. ای. لنين

جلد کتاب و فهرست

پيشگفتار م. رازی

پيشگفتار لنين

فصل اول: دگماتيسم و «آزادی انتقاد»
الف) «آزادی انتقاد» يعنی چه؟
ب) مدافعين جديد «آزادی انتقاد«
ج) انتقاد در روسيه
د) انگلس درباره ی اهميت مبارزه ی تئوريک

فصل دوم: حرکت خود به خودی توده ها و آگاهی سوسيال دموکراسی
الف) آغاز غلبان جنبش خود به خودی
ب) سر فرود آوردن در مقابل حرکت خود به خودی «رابوچاپا ميسل»
ج) گروه «ساموآسواباژدنيه» («خود آزادی») و «رابوچيه دلو»

فصل سوم: سياست ترديونيونيستی و سياست سوسيال دموکراتيک
الف) تبليغات سياسی و محدود نمودن آن از طرف اکونوميست ها
ب) داستان اين که چگونه مارتينف افکار پلخانف را بسط و تکامل می دهد
ج) افشاگری های سياسی و «پرورش روح فعاليت انقلابی»
د) چه وجه ی مشترکی
بين اکونوميزم و تروريزم وجود دارد؟
ه) طبقه کارگر- مبارز پيش قدم در راه دموکراسی
و) باز هم «مفتريان» باز هم «اغواگران»

فصل چهارم: خرده کاری اکونوميست ها و سازمان انقلابيون
الف) خرده کاری چيست؟
ب) خرده کاری و اکونوميزم
ج) سازمان کارگران و سازمان انقلابيون

د) دامنه فعاليت سازمانی
ه) سازمان «توطئه چينی» و «دموکراتيزم»
و) کار محلی و کار مربوط به سراسر روسيه

فصل پنجم: «نقشه ی» ايجاد يک روزنامه ی سياسی برای سراسر روسيه
الف) چه کسی از مقاله ی «از چه بايد شروع کرد؟» رنجيده است؟
ب) آيا روزنامه می تواند سازمان دهنده ی دسته جمعی باشد؟
ج) چگونه سازمانی برای ما لازم است؟

پايان گفتار
پيوست) کوشش برای متحد ساختن «ايسکرا» با رابوچيه دلو»

اصلاحی در «چه بايد کرد؟»