شنبه، ۲۰ جون ۲۰۰۹

ویدیو: در گیری های اخیر در تهران

برای تماشای ویدیو لُطفاً بالای تصویر کلیک نمایید

اصالت مخالفِ هرگونه خشونت و درگیری ها در ایران، افغانستان و جهان میباشد!

منبع:

 http://www.youtube.com/watch?v=rGcSU7FcgQw

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090620_og_tehran_shooting.shtml