رفقا، دوستان، خواهران و برادران عزیز هموطن!

 

چندی قبل در شهر کابل، تعدادی از سرانِ سازمانهای جدا شده از بدنه ح.د.خ.ا. در نشستها و نمایش های ناهمگون، نامتجانس، مصلحتی، مقطعی و ناپایدار، با اخوانیزم و افراطگرایی اتحاد سیاسی تشکیل دادند و باری دیگری به ائتلافهای معامله گرانهء گذشته ها مُهرِ تائید زدند.

ما با صراحت اعلام میداریم که اینگونه ایتلاف ها، نشستها، تعهد ها و همکاری ها نمایشی بوده و هیچ دردی را دوا نمیکند و بدون ضیاع وقت و نمایش بی مورد چیزی دیگری نخواهد بود.

 

آنانیکه امروز از گریبان مرتجع ترین اخوانیان و بنیادگرایان افراطی و مذهبی سر بیرون می آورند، برای صفوف سازمانی خود و ملتِ ستمدیدۀ وطن و به پیشگاه تاریخی ترقیخواهانۀ وطن و لشکرِ بی پایانِ ستمدیده گان و درد رسیده گان چه جواب خواهند داد؟

آیا اندیشه های پیشرو و مترقی اینان را با این معامله ها خواهند بخشید؟.

اندیشه های انسانی و تعهد به پیشگاه زحمتکشان افغانستان را چگونه توجیه مینمایند؟.

آیا با این عملکرد های غیرهدفمندانه و معامله گرانه، تفکر و اندیشه های مترقی، دردها و رنجهای بیکران خلقهای زحمت کش را به دامان چهره های مردود و سیاه فرو نه ریخته اند؟.

آنانیکه امروز به خاطر منفعت مادی و معنوی خود و حامیان خارجی خود با اخوانیزم و افراطگرایی در یک زد و بند سیاه قرار میگرند فردا به پیشگاه تاریخ وطن چه پاسخ خواهند داد؟.

آیا مبارزۀ ترقیخواهانه و انسانی همین است که سر انجام در زیر فرمان و حکمروایی دست نشانده گان و پرورش یافته گان ارتجاع و امپریالیزم چهار نعل بدویم و جان و قربان بگوئیم؟

ما اگر درد و رنج مردم، تعهد به ارزشهای انسانی و مترقی و پابندی به اندیشه های پرولتری را با خود میداشتیم هرگز تن به چنین معامله ها، ایتلاف ها و زد و بندها نمیدادیم، بلکه برعکس، در یک فضای رفیقانه و صمیمانه همه با قلبهای آگنده از رهنمودهای ارزشمند مترقی دَورهم گرد می آمدیم و دست وحدت و همدلی را بطرف هم دیگر خود دراز نموده و از خودخواهی و خود بزرگ بینی صرف نظر نموده همدیگر را به آغوش میکشیدیم، زیرا ما خود سپاه هستیم عظیم و لشکری هستیم صادق و وفادار به آرمانهای زحمت کشان!

ما نمیدانیم به این عملکردی که میتوانیم با افراطگرایان مذهبی و ارتجاعی دَور یک میز متحد گردیم اما در مقابل رفقای خویش عقده مندانه و کینه توزانه برخورد می نماییم، چه نامی بگذاریم؟

ما صمیمانه و رفیقانه از تمام صفوف رزمنده و مبارز حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقاضا مینمائیم تا بدون در نظرداشت عقده مندی ها، خودخواهی و خودبزرگی، من منم ها و کج اندیشی ها دَورِهم جمع شده و به آنانیکه امروز تن به معامله و ایتلاف و معاملگری میدهند تفهیم نمائیم و ایشانرا در مسیر اندیشه های مترقی فرا بخوانیم و همه با هم بسوی مبارزۀ هدفمند و انسانی ره بگشائیم و تعهد خویشرا نسبت به انسانهای زحمتکش به انجام برسانیم. ما باز هم تأکید مینمائیم، تنها و تنها پیروزی و بهروزی ما در وحدت و همبستگی صادقانه، خالصانه و رفیقانه ما نهفته است. اگر ما متحد و متشکل به پیش برویم به یقین بسر منزل مقصود که همانا بهروزی انسان زحمتکش و اعمار جامعه نوین فارغ از استثمار فرد از فرد میباشد میرسیم.

به پیش بسوی مبارزۀ هدفمند و انسانی.

پیروزی ما در وحدت رفیقانه ما نهفته است.

بیایید به خاطر نجات وطن از چنگال افراطیون مذهبی و ارتجاعی دست همدیگر را به گرمی بفشاریم.

زنده باد زحمتکشان افغانستان.

پاینده باد اندیشۀ انسانی و مترقی.

پیش بسوی تدویر موفقانۀ  دومین کنفرانس سراسری ح.د.خ.ا.!

بادرودهای گرم و صمیمانه،

کادرها و فعالان ح.د.خ.ا. از شهر کابل

شنبه، ۱۲ حمل ۱۳۹۱، کابل- افغانستان 

 

   

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org