چهارشنبه، ۸ اگست ۲۰۱۸


       
      
امین الله مفکر امینی

            

۱۳ اگست ۲۰۱۸

از همه اولتر دوازدهمین سالروز نشراتی سایت پر محتوای «اصالت» را به اصالتداران و بانی سایت انجنیر فضل الرحیم همت، و مسئول سایت رفیق محترم و با استقامــت و پایدار به آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان رفیق قدیر فضلـی و به هیئـــــت محترم رهبری سایت و به یک عبارت خلص به همه ای قلم بدستان سایت، شعـــــــرا و نویسنده گان آن و دوستداران سایت در داخل میهن و خارج از آن از صمیم قلب تبریک عرض میدارم.

من اگر اشتباه نکنم، یکسال بعد از سالروز ایجاد این سایت که با فوتوی رهبر گرامی رفیق ببرک کارمل مزین بوده و سایت پر محتوای «اصالت» به آن فرزند صدیق حزب و مردم نیز اهداء شده، همکاری های قلمی ام را در حد توان تقریباً در اکثر بخــش هـــــای این سایت شروع کرده و تا ایندم با امکانات وضع صحی نه تنها همکاری داشته ام بلکه خرسندم و میبالم که با این سایت از لحاظ معنی در عمل و نظر هم گره خورده ام. به هر حال، از آغاز این سایت اگر عمیقاً با مطالب سایت هر قبیلی که باشد با حسن نیت نظر اندازی شود، سایت از لحاظ کمیت و کیفت، سیر صعودی را پیموده است و بـه همین طور به پیش میرود.

بخش بندی سایت به ارتباط مطالب، جوابگوی نیاز علاقمندان و همکاران ســــایت را بشمول دیگر هواخوان سایت در داخل و خارج میهن جوابگو می باشد و تعداد بازدیــد کننده گان سایت از شروع فعالیت سایت که به چند هزار بیننده می رســـید تا ایندم به بیشتر از یک میلیون و دوصد و هفت هزار و یکصد و سی و پنج (1207135) بیننده شاهد عینی پیشرفت سایت را بیانگر اســت. از نــــظر من خاصتاً بخش کتابخانه ای سایت خیلی پر ارزش بوده و یک رفرنس خوبی بـــرای آنهاییکه می خواهند به بسط و گسترش معلومات علمی و انقلابی شان و یا ازدیاد معلومات شان در دیگر بخش های مورد نظر بافزایند، منبع خوب و مثمری میتواند تلقی شود.

و باید خاطر نشان کرد که از لحاظ کمی و کیفی در بخش کتابخانه ای سایت افزایــش قابل ملاحظه ای بعمل آمده است که قابل تقدیر می باشد.

البته باید گفت که کار و پیکار انقلابی و صادقانه ای رفیق گرامی و صدیق و پُر تلاش سایت رفیق قدیر فضلی و هیئت رهبری سایت  قابل ملاحظه بوده و به همین ترتیب نمیتوان نقش عمده ای همکاران قلمی سایت را در هر بخش از نظر انداخت. همکاران سایت با تلاش زیاد و علاقمندی ایکه به سایت دارند با ارائه ای مضامیـــن و اشعار و طنز ها، کارتونها و دیگر موارد، نقش ارزنده داشته اند که همکاری هـای شان و علاقمندی صادقانه ای شان در این سایت قابل تقدیر و تمجید بوده و می باشد که البته چهره های انقلابی و با هویت انقلابی مشخص چه در عرصه ای همکاران آن و چه هیئت رهبری سایت، ارزش سایت را از لحاظ کمی و کیفی به حد اعلا رسانیده است.

باید گفت که قدردانی سایت از همکاران قلمی در همه بخش ها، و احساس مسئولیت نسبت به ادای حق آنها، با ایجاد تماس ها هر طوری که صورت گرفته، نمودی از ارج گزاری هیئت رهبری سایت و خصوصاً رفیق قدیر فضلی بوده است. البته من بــــــه شخصیت رفیق قدیر فضلی و چهره ای انقلابی مذکور عقیده ای راسخ داشتم ولــی در سفر کوتاه که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ به اروپا داشته بودم، و در آن دیدار از عده ای رفقای رزمنده ای محیط وظیفه داری قبلی ام و یا شناخت در ساحه حزبی از سالهای قبل مورد نظر بود، و در آن دیدار، از رفیق گرامی فضلی عزیز نیز دیدن کردم شنـــاخت مرا از وی و فامیل محترمش نه تنها در عرصه مهمان نوازی ایکه از من و پســـــرم انجنیر احمد مرید جان بعمل آوردند صحه گذاشت، بلکه با مختصر صحبت از این طرف و آن طرف، چهره انقلابی رفیق فضلی را بیشتر از پیشتر برجسته کرد و به همین طور از سایر رفقای انقلابی دیگر که از ایشان و فامیل محترم شان دیدن کردم.

در خاتمه یکبار دیگر، موفقیت های این سایت پر محتوا را با همان استقامت و پایداری در راه بسط و گسترش آرمانهای حزب محبوبم یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر خدمت گزاری صادقانه برای مردم شرافتمند میهنم و آبادی یک افغانســـتـــان مستقل و سر بلند و متکی به خود، آرزو میبرم.

 فرخنده باد دوازدهمین سالروز نشرات «اصالت»،
ارگان نشراتی ح.د.خ.ا.!

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org