امین الله مفکر امینی

 

به ارتباط هفتمین سالروز نشرات سایت پر محتوای «اصالت»:

 هفت سال قبل از امروز بتاریخ ۱۳ اگست ۲۰۰۶ سایت «اصالت»،  به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور اهداء و به کار و فعالیت های نشراتی اش آغاز کرد.

اهدای این سایت و مزین ساختن آن با تصویر آن مرد با خرد تاریخ، یک تصمیم و یک حرکت جسورانه و طبیعی بود که بر پایه ای اندیشه های علمی و تحلیل گرانه ای مسوولین با خرد و آگاه سایت پرمحتوای «اصالت» انجنیر فضل الرحیــــم همت صاحب امتیاز آن، با تدبیر خردمندانه و پشت کار صادقانه و استوارانه رفیق ع . ق . فضلی و سایر مسوولین آن سایت، بنا نهاده شد و رهبری گردید و با همکاری همکاران محترم سایت اعم از نویسنده گان، شعرا و تحلیل گران با خرد، به پیـــــــش برده شد که این پروسه با ازدیاد تعداد همکارانش، خط السیر صعودی پیموده و مــــی پیماید که تا حال در این مدت تقریبا نه چندان زیاد به اساس ارقام ثبت خود سایت بیشتر از یک ملیون و شصت هزار بار بازدید شده است که یک رقم قابل ملاحظه مــی باشد.

 البته در خلال این مدت، تا این دم که ما در آستانهء تجلیل از هفتمین سالروز تأسیس و نشرات ایــن سایت پر محتوای و مردمی قرار داریم، سایت از جاده های پر خم و پیچ مبارزه بخاطر ثبات سایت از یکطرف و عمدتا از طرف دیگر، بر جسته ساختن خدمات و کار و پیکار رهبر گرانقدر حزب محبوب ما - حزب دموکراتیک خلق افغانستان- رفـیق ببرک کارمل عزیز گذشته اســت.

که البته کار آسان نبوده است. حضور عملی سایت در صحنهء صفحات اینترنتی بعضا با مخالفت های جنایی چپ و راست مواجه بوده است. گذر از این موانع هم کار ساده و آسان نبوده است. شکایت ها و گله های رفیقانه تا عرصه های ضدیت با اهداف و همچنان بعضی موضوعات، به ارتباط اداره خود سایت و اعضای رهبری کننـــده ای آن و حتی نسبت به نویسنده گان و همکاران قلمی آن نیز وجود داشته است. پاسخ دادن به چنین اعتراضات و پیشنهادات و حتی انتقادات هم در خور اهمیت بوده است که تــا حد توان به آن رسیده گی شده است .

 مرز بندی و یا صفحه بندی سایت به بخش های عمده و مهمی که بتواند بیانگر اهداف سایت بخاطر رفع نیاز همکاران، و علاقمندان سایت چه در داخل میهن و چه خارج از آن باشد، تا حد توان تقسیم بندی عالی از لحاظ تخنیکی و ماهیتی صورت گرفته است که به حد اعلی جوابگوی رفع ضرورت خواننده گان و علاقمندان سایت را مینماید. و این از چشم دید و مراجعه به آن همه بخش ها، موید حقایق میباشند.

بخشی از سایت که در مورد زنده گی نامه ای، مرحوم رفیق ببرک کارمل یک تن از بنیان گذاران با خرد و صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان، منشی عمومی کمیتــــه مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تخصیص داده شده، منبع خوبی معلومات در باره این شخصیت ملی-سیاسی- اجتماعی و رهبر با خرد زحمتکشان و خلق های ستمدیده میهن ما میباشد که ضروری هم بوده و درست به نگارش گرفته شده است.

بخش بیانیه ها و سخنرانی های رفیق ببرک کارمل گرامی، با بخش تزسهای دهگانـــه آن رفیق با خرد و با بخش دیگرش یعنی بخش فیلم مستند درباره مذکور در خور غـــور و تعمق بوده و قابل تحسین و تمجید اند. زیرا با مــــراجعه بآنها خواننده گان و همــکاران قلمی و سایر وطنپرستانی که چندان آگاهی کامل، درباره اندیشه ها و عملکرد هــــای زنده یاد رفیق ببرک کارمل گرامی نداشته اند، سود مندی خاص خود ها را دارند. زیرا این بخش ها، به خصلت های انقلابی و وطنپرستانهء رفیق ببرک کارمل عزیز و زحمات که ایشان پیش از ایجاد ح.دخ.ا.، یعنی در زمان دوره محصلی شان که به حیث مسئوول اتحادیه محصلین پوهنتون کابل وظیفه داشتند، و پرچم مبارزه را بخاطر نجات خلق های زیر ستم در میهن عزیز ما یعنی افغانستان و بالاثر بخاطر شکست دژ مستحکم اهـــــل نادری با دیگر هم قطاران صدیق شان برداشته بودند و آنرا پیگیر با مبارزات خستگی نا پذیر شان از شرایط مخفی تا شرایط ایجاد ح.د.خ.ا. و آخرالامر تا پیروزی انقلاب ثور ۱۳۵۷ همانطور به اهتزاز نگه داشته بودند، از اهمیت خاصی برخوردار اند زیرا زمانی یک رهبر میتواند محبوب القلوب مردم باشد و در حزبش هم محبوب باشد که حقایقی زنده گی شخصی، تا سیاسی و حیات اجتماعی آن رهبر مهیا باشد و به روشنی اذهان توده ها کمک نمایند. که سایت «اصالت» این اصل را مراعات کرده و تا حد توان برویت اسناد حاصله و موجود با آنها بر خورد گردیده است.

بخش تصاویر سایت: که همه از یادگارهای سخنرانی های آن رهبر، فیلم برداری و عکس برداری شده است، عکس ها خود سخن میگویند و به وضاحت از رضایــت خاطر مدعوین و حاضرین آن جلسات و نشست ها، گواهی میدهند.

بخش: افعانستان در مسیر تاریخ، اثر میر غلام محمد غبار، شمه ای از واقعیت های تاریخی اند که در روشنی اذهان علاقمندان تاریخ میهن، مطالب مستند به نگارش گرفته شده است.

بخش: یاد و بود شهیدان گلگون کفن ح.د.خ.ا.، که شخصا مورد علاقمندی من میباشد در خور ستایش اند. ولی افسوس که ح.د.خ.ا. در راه اعمار جامعه نوین و رهایی خلق های زحمتکش میهن اعم از دهقانان و کارگران، و سایر وطنپرستان، قربانی بیشمار داده است که ثبت این همه تعداد نه تنها در سایت «اصالت»، بلکه در بعضی سایت های دیگر نیز به مشاهده نمیرسد. زیرا قربانیان و شهیدان حزب قهرمان ما هزار و دو هزار نبوده بلکه به ده ها هزار میرسد کــــه همه بطور اکثریت بین سنین ۱۷ تا ۲۶ یا کم وربیش بوده اند. من نمیدانم چرا رفقای انقلابی ما در این امر توجه کافی نکرده اند و چرا در این زمینه ها با تماس با مراجع، فامیل رفقا اعم از اعضای ح.د.خ.ا.، سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، سازمــان دموکراتیک زنان افغانستان، اتحادیه های صنفی اعم از کارگران، دهقان و سایــــــر زحمتکشان، شهرت اینچنین شهیدان را دستیاب نکرده اند. و اگر فامیلها، این شهیدان را که مایه افتخار و عزت و شرف آنها میباشد و بآنها به نحوی از انحاء ارتباط داشته اند،  به مراجع سایت های اینترنتی چپ معرفی نکرده اند، گویا خاطر آن شهدای پاک وطن را در مقبره های پاک شان، افسرده روح نموده اند.

آمدیم در بخش مسایل دینی و مذهبی: گنجاندن این بخش را من از نظر مـربوطیت آن به افکار عامه مردم متدین ما و اینکه مردمان عزیز میهن ما باید از پندار های اصلــی دین و مذاهب بهتر بدانند و به گفتار کسانیکه از اصل دین حقیقی و مذاهب و قوانین آن آگاهی کامل ندارند و رفتن به بهشت را به فتوا «طالبان»، این دسته های کم دانش علم و معرفت میدانند و خود ها را خلاف شریعت و قانون و اخلاق و عمدتا خصایل انسانی، به دام مرگ میبرند و چار بیگناه را نیز از بین میبرند و به مراجع عبادات و مراکز تحصیلی و تربیتی، مارکیتها و مراکز دیگر ازدحام مردم که غرض رفع ضرورت تجمع میکنند خیلی ارزشمند میدانم. زیرا تا جایی که من بعضی از نویسنده گان این صفحه را از لحاظ سوابق کاری شان، کم و بیش می شناسم، آنها مردمان اهل دانش، تتبع و همــه تحصیل کرده ها اند که واضحاً گفتار و نظر شان قابل اعتبار و با استناد موارد قانونی و شرعی میباشند.

بخش شخصیت های ملی و بین المللی:  این بخش نیز به نوبه خود از اهمیت خاصــــی برخوردار است. زیرا در این بخش از کرکتر های علمی، سیاسی، ادبی و هنری عده ای از نخبه گان عصر حاضر و گذشته ها، مطالب مفید دارند که میتوانند، به خواننده هــا معلومات در زمینه ها ارائه بدارند.

خلاصه همه ای بخشهای سایت که نام بردن از آنها به درازا خواهد کشید، در خور ستایش اند. که این همه کارها و فعالیتهای سایت، مستلزم زحمات زیادی بوده اند، که مسوولین سایت تا حد امکان زیاد از عهده پیشبرد سایت به سر فرازی بدر آمده اند. البته در سایت کمی نواقص و کمبودی ها میباشد البته از نظر شخص این قلم بدست. مثلا من در بخش شخصیت های ملی و بین المللی، مطالبی مبسوط و یا مختصر از عده ای اهل علم و هنر و سیاستمداران و سایر شخصیت های علمـــی و فرهنگی دیده ام. ولی متاسفانه از نام رفیق ببرک کارمل عزیز در آن بخش تذکر و خبری وجود ندارد. گرچه در بخش خود سایت، مطالب زیادی در باره این شخصیــت گرامی ح.د.خ.ا.، مطالب زیادی تحریر شده است ولی هرچه جایش را دارد. به نظر من آن بخش ها به جای خودش و این بخش بجای خودش در خور اهمیت است. اگر سایت «اصالت»، در این بخش نیز تصویر رفیق ببرک کارمل را با مختصری از کارنامــه های شان را طوری که لازم میدانند جاه دهند، موضوع خوبی خواهد بود.

بخش کتابخانهء سایت: در این بخش که آثار مترقی بعضی نویسنده گان کلاسیک و معاصر، و آثار علمی مربوط به نویسنده گان تیوری های علمی انقلابی، وجود دارد ارزش خاصی خودش را دارد که قابل تمجید است. اگر زیادتر بسط و گسترش داد ه شود، یقین دارم که جز مفاد به اضرار نخواهد بود.  البته مطالب گفتنی در باره این سایت پر محتوا خیلی زیاد است. که البته من با اغتنام فرصت، این بحث مختصر را در همینجا، خاتمه داده و به شخص محترم انجنیـــر فضل الرحیم همت صاحب امتیاز و مدیر مسئوول سایت، محترم فضلی مسئوول بخش نشرات سایت و سایر دست اندر کاران شان، کامیابی های زیادی میخواهم. و عمدتا تلاش های شان را بــه خاطر انسجام اعضای حزب و فعالیت مجدد حزب، وحدت غایوی و تشکیلاتی تماما اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با نظر داشت شرایط زمانی و مکانی و ایجابات عینی جامعهء ما که در حال حاضر از هر حیث، به وخامت اوضاع از لحاظ اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و خاصتا وضع امنیتی، میگراید، توقع میبرم. و به همین ترتیب تلاش همکاران قلمی شان را و سهــــم فعال آنها را بخاطر حمایت، حفظ و با ثباتی سایت «اصالت» توقع میبرم و پیروزی شان را میخواهم.

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org