محمد طاهر نسیم

 

 

هر اندازه ایکه به فعالیت سایت «اصالت» از لحاظ ماهیت و محتوای سیاسی، ایدئولوژیکی و تعهدات پیکار جویانه آن در راه مبارزه ملی و دموکراتیک گسترش و ارتقا بخشیده میشود، هواداران، قلم بدستان و همکاران سایت افزایش می یابند، مقام و اتوریته سازنده آن بویژه در بین دانشمندان، وطن دوستان و محافل ترقی خواهانه و اندیشمندان پیشرو و زحمتکشان آگاه وطن برجسته میگردد، در مقابل حملات خصمانه و تخریب کارانه و تبلیغات مغرضانه تنگ نظران، تاریک اندیشان، بیسوادان سیاسی و ایدئولوژیکی، بیماران فرهنگی، صحنه سازان و بازیگران ابن الوقت، دجالان و شارلاتان ها شدت و ادامه می یابد. که دور از هرگونه نزاکت های اخلاقی، سیاسی، آداب ژورنالیستیکی و اصول راستین دیالوگ و تبادل نظر بوده، و بالبداهه به پلانها و استراتیژی دشمنان رنگارنگ میهن و خلق های رنجدیده افغانستان یاری میرساند!

اتکاء بر تعهدات اخلاقی، سیاسی و ایدئولوژیکی و شیوه های دیالوگ سالم و سازنده، از یادآوری نامها، نشان ها، و مقامها خودداری میگردد و به روشن سازی بیشتر حقایق، واقعیت ها و ماهیت موضعگیری ملی و دموکراتیک و نیازمندیهای روند مبارزه ترقیخواهانه «اصالت» و جستجوی راههای بیرون رفت از دشواری های پیچیده کنونی، پرداخته میشود.

در آغاز تأکید میگردد که سایت «اصالت» با عقب گرائی فئودالی، ارتجاع سیاه "مذهبی"، قبیله سالاری قرون وسطائی، رسم و رواج دوره های برده گی، و خلاصه با جامعۀ طبقاتی بسا عقب گرا، همنوایی نداشته و ندارد و نخواهد داشت، و در راه دگرگون سازی زیر بنای جامعۀ عقب مانده و دستیابی به تحولات انکشاف یافته در کلیه عرصه های زندگی، بصورت خستگی ناپذیر مبارزه مینماید.

«اصالت» با اقدامات سالیان گذشته دورۀ تجاوز کارانه استعمار انگلیس در ربودن سرزمین های افغانستان و تجزیه سازی ملت افغانستان، توسط قیودات رقت بار کولنیالی "گندمک" و "دیورند" و غیره توافقات سازش کارانه امرای مزدور و خیانت کار با غارت گران استعماری، بمنظور حفاظت تخت و تاج خود، سازگار نبوده و سرسختانه و دوامدار فعالیت های پیکار جویانه خود را در سطوح مختلف جهت استرداد حقوق حقه خلق های افغانستان به پیش میبرد- و به این باور است که بدون استرداد سرزمین های سلب شده، تمامیت ارضی تکامل نمییابد، و به استقلال میهن تحکیم بخشیده نمیشود، و دولت نامنهاد "پاکستان" اصلاً در تاریخ هزاران ساله افغانستان وجود نداشته، و توسط استعمار انگلیس در توافق با عده ای از مزدوران و خائنان دست نشانده در سرزمین های سلب شده، ایجاد گردیده، و به حیث یک اسرائیل به شیوه دیگر درین منطقه زائیده شده است! تا مسئولیت پیشبرد منافع و بهره برداری امپریالیستی را بدوش گیرد، و امروز به حیث مرکز شبکه های جاسوسی، استخباراتی، فعالیت های مافیایی، جاگزین سازی، آموزشی و آماده سازی تروریستان بر ضد کشورها و خلق های منطقه بویژه افغانستان، اجرای وظیفه مینماید!

«اصالت» در استناد بر تحلیل ها، بررسی ها و مطالعات دقیق و علمی قلم به دستان و همکاران ورزیده خویش به این نتیجه رسیده است که اشغال نظامی خارجی افغانستان، نه تنها خلاف استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی کشور و مردمان زحمتکش، و به نفع بهره برداری امپریالیستی در منطقه بوده است، و باید به مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک بمنظور آزادی افغانستان و دستیابی به حاکمیت و ارگانهای ملی و دموکراتیک، و تحقق نیازمندی های خلق های رنجدیده، تشدید و گسترش بخشیده شود. و بیشتر توده های وسیع زحمتکش را درین نبرد خستگی ناپذیر آگاه و بسیج ساخت، و همه نیروهای ملی، وطندوست، آزادی و ترقّیخواه وطن مسئولیت تاریخی بدوش دارند که مطابق با شرایط و اوضاع کنونی مبارزه همگانی را علیه تسلط غارت گرانه نظامی خارجی، حاکمیت و ارگانهای دست نشانده وابسته، و غلبه علیه اوضاع و شرایط ناگوار و بدبختی های روزافزون و استراتیژی درازمدت منافع امپریالیستی، سازماندهی کنند!

«اصالت» به این باور است که بدون موجودیت یک تشکل رهبری کننده قاطع، جدی، توانا با برنامۀ دقیق علمی، بمنظور پیشبرد مبارزه ملی و دموکراتیک همگانی، دیسیپلین پذیر، متکی بر توده های گسترده زحمتکشان آگاه، پیروزی مبارزه امکان پذیر نخواهد بود، که درین مورد فعالیت های همه جانبه و مساعی مبذول میگردد که به چنین اقدام ملی به شکل جدی و واقعبینانه تحقق بخشیده شود.

در چنین مبارزه همگانی رهائی بخش، جائی برای سازش و معامله گری با نیروها و تنظیم های ارتجاعی سیاه و "مذهبی" عقب گرا، و آدم کشان حرفه وی و وابسته گان مافیایی داخلی و خارجی نباید وجود داشته باشد!

در مبارزه طبقاتی کنونی مردمان افغانستان، احزاب راست گرا و لیبرال بورژوازی جبون و معامله گر، نمیتوانند کدام گامی را به نفع و پیروزی زحمتکشان جامعه بردارند، بلکه بیماری کشنده ای جدیدی بر بدبختی های گذشته علاوه میکنند!

«اصالت» در یک پیوند و در یک صف پیکار جویانه با دانشمندان و وطن دوستان، رزمنده گان آزادی و ترقّیخواه با آگاهی اندیشه وی و سازنده گی خود میتوانند حرکت و فعالیت مبارزه را به پیش رانند و در همبستگی کامل با جنبش انترناسیونالیستی زحمتکشان جهان، پرچم پیروزی را در اهتزاز در آورند!

و در این راه بر حق مبارزه، «اصالت» مسئولیت انتشار اندیشه ها، آرمانها و اهداف مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را، بمنظور ساختار افغانستان نوین، بدوش دارد، و در راه موفقیت و پیروزی به پیش میرود!

                            محمد طاهر نسیم، ۷ جولای ۲۰۱۴

 

مطالب مرتبط:

«اصالت» میدرخشد و دشمنانش آتش میگیرند

در آیینۀ سایت «اصالت» روسیاهان، خود را سیاهتر میبینند!!

جنایت وطنفروشانه نیازی به بررسی و قضاوت شیوۀ بورژوازی ندارد!

"نو آوران" کهنه پرست "پینه دوز" !

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org