یکشنبه، ۴ نومبر ۲۰۰۷

 اطلاعیه
 سایت اخبار افغانستان

 

دوستان و علاقه مندان سایت اخبار افغانستان!

 سایت ما و شما که به علت بروز یک سلسله موانع تخنیکی برای مدتی از نشر باز مانده بود عجالتاً از طریق آدرس ذیل دوباره به نشرات خود می پردازد :

 

http://watchbands.net/afghanistannews.html

 

www.esalat.org