اطلاعیه ی سوم

کميته فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان

مورخ 2013 / 10 / 22

 

 هم ميهنان عزيز !

 رفقاء و دوستان محترم !

 درهفته های قبل اطلاعیه های (اول و دوم) مورخ 2013 / 9 / 24 و مورخ 2013 / 10 / 10 کميته فعالين ح.د.خ.ا. در سايت "سپيده دم" و تارنما های وزين ديگر به نشر سپرده شد.

 در اطلاعیه های قبلی وعده داده شده بود که علاوه بر اصلاح و تصحیح هویت سياسی و رزمی اصلی پرچم داران شهيد و نشر نام های آنان که در لیست ۵ هزار نفری جعل نگاری گرديده است ؛ خوانندگان گران ارج در جريان قرار خواهد گرفت که چرا، روی کدام هدف و غايه و بخاطر کدام آرزوی شوم سياسی، گروهک های ماجراجو و مفتن، از مجموع ليست ۱۲ هزار نفری شهدای گلگون کفن دربند کشيده در دوران اقتدار خونين سياسی ـ نظامی حفيظ الله امين و شرکاء ( سال های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸ ) ؛ ليست نزديک به (۵) هزار تن زندانی شهيد را با تغيير هویت اصلی سياسی ـ رزمی و نگارش نام های آنان را به عضويت گروهک های شرير و فتنه انگيز (مائوئيست ـ شعله يی و اخوانی) جعل گونه، در رسانه های جمعی انتشار دادند؟

 پيش از هر چيز ديگر توجه هم ميهنان گرامی خويش را به مطالب زيرين جلب می داريم :

 ـ هموطنان عزيز مان بخوبی واقف اند که پس از سقوط حاکميت سياسی جمهوری افغانستان در هشتم ثور ۱۳۷۱، صد ها هزارها شهروند افغانستان در پنج قاره ی جهان آواره و مهاجر شدند.

 در کشور شاهی هالند، در پهلوی اعضای حزب اسلامی گلبدين حکمتيار و تنظيم های ديگر، يک گروه مائوئيستی عقده مند و شکست خورده درمبارزات قانونمند دهه های پيشين درافغانستان، بخاطر ترکاندن آبله های چرکين دست نيافتن بقدرت سياسی و سپرده شدن تئوری مائوئيسم به زباله دان تاريخ؛ با ترتيب دادن اسناد جعلی در صدد پرونده سازی عليه اعضای ح.د.خ.ا. (پرچم داران و سايرين) زيرنام جنايتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر، برآمدند و با ارائه ی معلومات غلط و نادرست، ذهنيت مقامهای عدلی و قضايی هالند را در برابر متقاضيان پناهندگی سياسی، مکدر ساختند.

 پرونده سازی جعلی اين گروهک مائوئيستی عقده مند، سبب آن گرديد که پناهجويان سياسی مربوط به ح.د.خ.ا. (بويژه پرچم داران ) از سال ها بدين طرف با مشکلات آزار دهنده و طاقت فرسا، از جمله رفتن به کنج زندان و محروميت از دريافت حقوق پناهندگی، روبه رو شوند و حتی دشواری های زندگی آنان تا سرحد جداسازی اعضای خانواده ها از همدگر، به پيش رفت.

 اعضای اين گروه مائوئيستی در اصل از سرسپردگان رژيم سرنيزه ی دوران امين و امينی های جنايتکار ( سال های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸) بودند که در قتل و شهادت ۲۵۰۰ تن اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان، در همکاری با باند امين و در کنار آنان دست های کثيف شان آلوده به خون است ؛ آنان پس از سقوط حکومت حفيظ الله امين، يک جا با اعضای فراری اين باند، به کمک " آی. اس. آی " پاکستان، در سال های دهه ی شصت خورشيدی به هالند پناه آوردند ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ يک عضو اين گروه در سال های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸ کارمند راديو تلويزيون افغانستان بودﻩﻭ درحال حاضر در ﯾﻜﯽ ﺍﺯ راديو ـ تلويزيون ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﯼ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. دو عضو ديگر اين گروه (ﻛﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ زن و شوهر ﺍﻧﺪ) در دوران حاکميت خونتای امين و پس از آن، انجنير ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ساختماﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻛﺎﺑﻞ، ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.)؛ ﺭﻓﻘﺎﯼ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻣﻌﺘ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦﺡ.ﺩ.ﺥ.ﺍ، ﺷﺮﯾﻚ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽﺩﺳﺖ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯﻧﺸﺮ ﺁﻥ، ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.

 ـ چند روز پس از انتشار ليست ۵ هزار نفری جعل نگاری شده که در زير روی آن توضيحات داده خوهد شد؛ گروهک مائوئيستی "حزب همبستگی ملی" با حرکت ها و ماجراجويی های سازمان يافته و از قبل طرح ريزی شده بوسيله عمال سازمان "سيا" و "آی. اس. آی"؛ در شهر کابل دست به تظاهرات نمايشی زدند. دراين اعتراض نمايشی

(۳۵ سال بعد!)، باقی سمندر يکی از مائوئيستهای سرشناس مقيم آلمان، نيز اشتراک داشت. وی در مقابل دوربين کمره ی خبرنگاران تلويزيونها ظاهر شده، خود را بحيث عضو فعال (!) جامعه ی مدنی (!) افغانستان به معرفی گذاشت؛

 توجه فرماييد: تنها از قريه واصل آباد شهرکابل ازشماره ۵۶ الی شماره ۸۰ ـ به تعداد ۲۵ تن شهداء همگی" شعله يی " معرفی شده اند؛ درحالی که تعداد بيشتر آنان پرچم داران ح. د.خ. ا بوده و اصلاً از اين قريه نيستند. بگونه مثال، اين رفقای پرچمدار که بصورت جعلی "شعله يِ" و از واصل آباد معرفی شده اند :

ـ درشماره ۵۷ ليست، عبدالصبور خوژمن مسکونه قلعه شاده بوده است نه واصل آباد؛

ـ درشماره ۵۸ ليست، خليل الله جگرن مسکونه مرکز شهر کابل بوده ـ نه از واصل آباد؛

ـ درشماره ۵۹ ليست، غلام جيلانی جگرن مسکونه شهرنو کابل بوده ـ نه از واصل آباد؛

ـ درشماره ۶۰ ليست، سيد زمان الدين تورن مسکونه عاشقان وعارفان بوده ـ نه ازواصل آباد؛

ـ درشماره ۶۱ ليست، سليمان جکتورن مسکونه قريه بتخاک کابل بوده ـ نه ازواصل آباد؛

ـ در شماره ۶۲ ليست، محمد انور جگرن مسکونه شهرنو کابل بوده ـ نه از واصل آباد ؛

ـ درشماره ۶۳ ليست، گل محمد جگرن مسکونه شهر کهنه کابل بوده ـ نه از واصل آباد ؛

ـ درشماره ۶۴ ليست، عبدالرحيم جگرن مسکونه مکرورويان اول بوده نه از واصل آباد ؛

 ـ برنامه سازان مائوئيست (ازجمله:حسن سيغانی " اميری" که درمورد هویت وی تحت عنوان "مثلث شيطانی حسن اميری . . ." در سايت "سپيده دم" معلومات کامل داده شده است) وهابی ها و گلبدينی ها (سيمين عمر ـ سادات ـ ابوبکر) در تلويزيون جهانی آريانا (نبيل مسکينيار در لاس انجلس امريکا) و تلويزيون پيام افغان (عمر خطاب در لاس انجلس امريکا)، بدون اين که وجدان در خواب رفته ی خويش را بيدار کنند و به معرفی قاتلان و جنايت کاران اصلی بپردازند؛ با توسل به حرافی و دروغگويی هميشگی خود، زندانيان شامل ليست (۵) هزار نفری را شهيدان دوران حکومت خلق و پرچم (!) دانستند و با دروغ پراگنی حرف های نادرست و ضد حقيقت را به خورد مردم دادند...

 طوری که به همگان معلوم است، درسال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، در دوران حاکميت خونتای امين و شرکاء، اکثريت رهبری پرچم داران ح.د.خ.ا. در خارج ازکشور در تبعيد بسر می بردند؛ متباقی اعضای رهبری با شمار زيادی از کادرها و فعالين، در زندانهای مخوف رژيم در انتظار مرگ، دقيقه شماری می کردند ؛ بخش سوم، کادرها و صفوف مبارز آن در سنگرهای مبارزات مخفی برضد اين باند جنايت پيشه فعاليت جانبازانه و چشمگير داشتند.

بنابران، برچسب زدن و پيوند دادن پرچم داران ح.د.خ.ا. با امين تبهکار، بسان چسبانيدن گِل خشک برديوار است که نزد انسان های آگاه و روشن بين، جزبرملا شدن نيات شوم و رسوايی مائوئيستها، چيز ديگری را به نمايش نخواهد گذاشت.

 وليک اين حقيقت تلخ را همه ی هموطنان گرامی ما بخوبی می دانند که بعد از سرکوب حاکميت خونين حفيظ الله امين در کشور و تشکيل دولت فراگير و قانونگرا (جمهوری دموکراتيک افغانستان)، آزادی زندانيان سياسی دوران امين، تشکيل سازمانهای اجتماعی و آغاز زندگی نوين مردم در اين سرزمين؛ اعلام جهاد فی سبيل الله(!) از جانب ايالات متحدۀ امريکا و متحدين غربی ـ عربی ـ پاکستانی ايرانی و چينايی آن عليه جمهوری دموکراتيک افغانستان، بمنظور گرفتن انتقام و جبران شکست در ويتنام وخونخواهی از مرگ حفيظ الله امين، (اجنت "سيا") ؛ در کنار دهشت افگنان مسلح تنظيم های جهادی تربيت يافته در پايگاهها و مراکز آموزشی در پاکستان و ايران؛ اعضای گروهک مائوئيستی (شعله جاويد ـ يا شعلۀ دو روزه) نيز در دهه ی شصت خورشيدی در دفاتر سازمانهای استخباراتی پاکستان و ايران (آی. اس. آی و جانشين ساواک راجستر شده، بعد از تربيت نظامی و آموزش فعاليتهای تروريستی، بشکل سيستماتيک و سازمان يافته، به ترور روشنفکران، علماء و دانشمندان، شخصيت های ملی و اجتماعی و اعضای ح.د.خ.ا.، اعم از ملکی و نظامی پرداخته ودست های کثيف شان را به خون بی گناهان ميهن مان رنگين ساختند، که می توان از ترور شخصيتهای معروف کشور چون فتح محمد فرقه مشر . . . يادآور شد.

  همچنان شماری از بی نظمی ها و آشوبگری ها از قبيل قطع خطوط مواصلاتی، سرقت های مسلحانه ی بانک ها، دستبرد به قطارهای اکمالاتی مواد اوليه برای شهريان کابل و ولايات، حمله به پايگاهها و تاسيسات ملکی و نظامی، ترور اعضای ح.د.خ.ا. و اعضای سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان، زهرپاشی در مکاتب پسران و زهری ساختن آب آشاميدنی مدارس دختران؛ نشر و پخش اسناد جعلی (بانک نوت ها، تذکره ها تابعيت پاسپورتها) . . . توسط اعضای گروهک های مائوئيستی، صورت گرفته بود.

 به همين منوال، جنايات نابخشودنی ای که در دهه ی هفتاد خورشيدی (دهه ی نود ميلادی) در حق مردم بی گناه و بی دفاع افغانستان و عليه منافع عمومی و برضد استقلال ملی و تماميت ارضی سرزمين تاريخی مان انجام داده شد، از حافطه ی تاريخ زدودنی نيست. 

همين گونه در (۱۲) سال اخير آنچه در افغانستان رخ داده و در آينده دنبال می گردد، عاملين اصلی بربادی مردم و تباهی ميهن را به نمايش گذاشت؛ در پهلوی رهبران و فرماندهان تنظيم های جنگ افروز (پشاوری و تهرانی) يک پايه ی نيرومند رژيم فاسد و مافيايی موجود را در افغانستان، مائوئيستها تشکيل می دهند که در مقام های بلند دولتی، همچنان در سازمانهای اجتماعی، در موسسات انجويی و نهاد های جامعه مدنی (!)، اخذ موقع کرده اند و وطن و مردم را به سمت انحطاط فکری، انارشيسم و نابودی سوق داده اند.

اين گروهک نابکار عقده يی، بمنظور سرپوش گذاشتن بر جنايات، ناروايی ها و اعمال شرماور غير قابل عفو خويش، راه نجات موقتی خود را از چنگال دادخواهانه ی مردم و از قضاوت عادلانه ی تاريخ؛ همين طور بخاطر انحراف ذهنيت عامه از قضايا و مسائلی که سبب خونريزی روز افزون، فقر، بدبختی و آوارگی مداوم در جامعه گرديده است؛ در نشر مجدد ليست شهدای دوران حاکميت حفيظ الله امين و شرکاء ( سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸) جست و جو کردند.

و ليک مردم آگاه وروشن ضمير ميهن مان به اين فتنه انگيزان شرارت پيشه و جعل نگاران لگام گسيخته، که اکنون با استفاده از الطاف و دستگيری(!) جامعه ی جهانی (!) خود را بمقام های... رسانيده اند ؛ با صراحت کلام بيان داشته می گويند :

به هر رنگی که خواهی جامه پوشی  ـ  من از طرز خرامت می شناسم

اينک به سلسله گذشته، هویت سياسی و رزمی اصلی شماری از شهيدان ح.د.خ.ا. (پرچم داران) که تا کنون از جانب رفقای حزب ارسال گرديده است، به معرفی گرفته می شود :

 شمارۀ ليست جعل شده ـ اسم شهيد ـ اسم پدر ـ سکونت ـ شغل ـ هویت اصلی ـ هویت جعلی

۱ـ ۲۵ ـ سيد حميد الله ولد سيد امين الله ـ نهرين بغلان ـ معلم ـ پرچمدارح.د.خ.ا ـ اخوانی  

۲ـ ۲۶ ـ يار محمد ولد گل محمد مسکونه بغلان ـ معلم ليسۀ بغلان ـ پرچمدار... ـ ضد انقلاب

۳ـ ۲۷ ـ غلام عباس ولد عبدالاحد ـ پلخمری ـ [مدير نساجی پلخمری] ـ پرچمدار... ـ اخوانی

 ۴ ـ ۲۸ ـ اقبال احمدزی ولد امير محمد مسکونه پکتيا ـ مامور  ـ پرچمدار... ـ  اخوانی

۵ـ ۲۹ ـ سلطان حبيب ولد سلطان حميد ـ بغلان ـ معاون احصائيه بغلان ـ پرچمدار...ـ اخوانی

۶ ـ ۳۰ ـ محمد اسماعيل ولد خواجه مسکونه بغلان ـ معلم ـ پرچمدار... ـ    اخوانی

۷ـ ۲۶۴ ـ محمد اسماعيل ولد محمد هاشم مسکونه بلخ ـ [کارگر تفحصات شبرغان] هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعل شده در ليست خمينی

۸ ـ ۶۰۶ ـ انجنير عبدالکريم [ عبدالطيف] ولد عبدالرشيد ـ مسکونه کارته نو ـ [مدير پروگرام های بلوچی] راديو افغانستان ـ هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعل شده در ليست اخوانی

۹ ـ ۱۰۶۷ ـ ربانی گريان [کوهنورد] ولد عبدالرؤوف مسکونه کابل [مکرويان] ـ مامور وزارت اطلاعات و کلتور ـ هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعلی در ليست ـ اخوانی

۱۰ ـ ۱۰۸۹ ـ عبدالاحد [ عبدالاحمد] ولد عبدالستار مسکونه کارته سوم ـ محصل پولی تخنيک ـ هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعلی در ليست ـ اخوانی

۱۱ ـ ۱۱۱۷ ـ عبدالرزاق [ پروفيسور دوکتور] ولد دين محمد مسکونه خوشحال مينه ـ استاد فاکولته ادبيات ـ هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعل شده در ليست ـ اخوانی

۱۲ ـ ۴۶۴۴ ـ جکتورن سيد زمان الدين ولد سيد امام الدين مسکونه ناحيه شش ـ افسر کندک پراشوت ـ هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعل شده در ليست اخوانی

۱۳ ۴۶۵۲ ـ جگرن سليمان ولد گل آقا مسکونه بگرام ـ افسرکندک پراشوت ـ هویت اصلی پرچمدار... ـ هویت جعل شده اخوانی

۱۴ ۴۶۵۶ ـ عبدالرحيم ولد فقير محمد مسکونه مکرويان ـ جگرن غند استحکام.

 توجه کنيد: اين رفيق شهيد، درشماره ۶۴ ليست، که در اطلاعیه اول، يادش جاويدان شد، سکونت وی قريه واصل آباد و هویت سياسی اش شعله يی گفته شده است ؛ اما در اين شماره ليست مذکور هيچ از هويت سياسی اين رفيق شهيد پرچمدار ح.د.خ.ا ذکری بعمل نيامده است.

۱۵ ـ ۲۰۳۲ ـ بشير احمد [امير] ولد اميرمحمد مسکونه تايمنی ـ داکتر واستاد فاکولته طب ـ هویت اصلی پرچمدارـ هویت جعل شده در ليست مائوئيست

۱۶ ـ ۲۰۴۵ ـ علی شاه [محبوب] ولد محمد يعقوب مسکونه چنداول ـ کارمند اداره مترولوژی ـ هویت اصلی پرچمدار ح.د.خ.ا هویت جعل شده در ليست مائوئيست.

 ـ روان همه ی شهداء شاد و خاطره ی شان جاويدان باد!

ادامه دارد

 

 

اطلاعيۀ دوم

کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان

مورخ ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۳

 

هم ميهنان گران ارج!

رفقا و دوستان عزيز!

به تعقیب اطلاعیه ی مورخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ خویش، بار دگر به اطلاع شما عزیزان گرانمایه رسانيده می شود:

در دورانِ یکه تازی های فاشيستی حفيظ الله امين و شُرکاء (سالهای ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸ خورشيدی)، تعداد زيادی از هموطنان بی گناه مان، پس از زجر و شکنجه های جانکاه، توسط قاتلان و جلادان "اگسا" و "کام"، به طرز خيلی ها بی رحمانه، طبق برنامه ی "سيا"، بدستور مستقيم حفيظ الله امين و اعضای باند تبهکار او، به شهادت رسيدند، که در هفتۀ های پيشين، از زمرۀ ۱۲ هزار شهيد در بند کشيده، ليست ۵۰۰۰ تن آنان، در رسانه های جمعی به نشر رسيد و خانواده های داغدار را يکبار دگر درسوگ و ماتم نشاند.

طوری که ليست متذکره ملاحظه گرديد، شماری از پرچمداران ح.د.خ.ا.، زير نام های: "اخوانی"، "شعله يی"، "مائوويست"، "مائوويست ضد انقلاب"، "اشرافی" و "پخش کنندۀ شبنامه" در آن ثبت و ضبط شده، تا هويت سياسی اصلی و رزمی آنان، مخدوش و مکدر گردد.

بر اساس تقاضای بعمل آمده در اطلاعيۀ هفتۀ قبل کميتۀ فعالين ح.د.خ.ا.، شماری از رفقای شهيد مان که از جانب قاتلان جنايت پيشه و دشمنان حزب ما، با تغيير هويت اصلی و جايگاه سياسی آنان، شامل ليست ۵۰۰۰ نفری شده اند؛ از سوی رفقاء شناسايی و نام های شان به آدرس سايت "سپيده دم" ارسال گرديد، که در زير به خوانندگان گرامی به  معرفی گرفته می شوند.

خاطرنشان بايد ساخت، که سلسلۀ تشخيص و تثبيت هويت سياسی رفقای شهيد مان، شامل اين ليست ۵۰۰۰ نفری ادامه می يابد و يافته ها مرحله به مرحله در اطلاعيه های آينده به نشر سپرده خواهد شد:

 شمارۀ ليست ـ       اسم   ـ     اسم پدر  ـ      سکونت ـ      شغل ـ   هويت اصلی  ـ  هويت جعل شده

۱ـ  شماره ۵۷ ـ عبدالصبور فرزند عبدالرسول مسکونه  واصل آباد ـ جگړن ـ  پرچمی  ـ  شعله

۲ ـ شماره  ۵۸ ـ  خليل الله  فرزند محمد يوسف ـ مسکونه واصل آباد ـ  جگړن ـ پرچمی ـ  شعله

۳ ـ شماره ۵۹ ـ غلام جيلانی فرزند محمد انور ـ مسکونه واصل آباد ـ جکتورن ـ پرچمی ـ  شعله

۴ ـ شماره ۶۰ ـ سيد زمان الدين فرزند سيد امان الدين ـ مسکونه واصل آباد ـ تورن ـ پرچمی ـ  شعله

۵ ـ شماره ۶۱ ـ  سليمان فرزند  دگروال گل آقا ـ  مسکونه  واصل آباد  ـ  جکتورن ـ پرچمی ـ  شعله

۶ ـ شماره ۶۲ ـ محمد انور فرزند  محمد عمر  ـ  مسکونه  واصل آباد ـ جگرن ـ   پرچمی   ـ  شعله

۷ ـ شماره ۶۳ ـ گل محمد فرزند  يار محمد  ـ  مسکونه  ـ واصل آباد  ـ  جگرن ـ پرچمی   ـ   شعله

(اين هفت رفيق پرچمدار، بشمول رفيق عبدالصبور خوژمن افسران قطعۀ ۲۴۲ پراشوت  بودند)

  شش رفيق حزبی ذيل را، به نامهای:

 شعله يی، مائوويست، ضد انقلاب، توطئه گر و اخوانی، به شهادت رسانيده اند:

۸ ـ شماره ۶۴ ـ عبدالرحيم فرزند دگروال فقير محمد ـ جگرن ـ واصل آباد ـ پرچمی  ـ شعله

۹ـ شماره ۱۱۲ ـ داکتر يارقند فرزند شينواری ـ داکترطب ـ هود خيل کابل ـ پرچمی  ـ  اخوانی

۱۰ ـ شماره ۱۹۶ـ امان الله فرزند  بازگل ـ دوم بريدمن ـ  خيرخانه  ـ  پرچمی  ـ   مائوويست

۱۱ ـ شماره ۲۰۰ محمد عمر فرزند ـ رحم دل ـ مامور بانک ـ کارته نو ـ پرچمی ـ ضد انقلاب

۱۲ ـ شماره ۲۰۲ ـ محمد حميد [حامد کامبخش] مامور شهرسازی ـ مکرويان ـ پرچمی ـ توطئه

۱۳ شماره ۱۱۱۹ ـ محمد ظاهر ولد محمد انورـ محصل ادبيات ـ شبرغان ـ پرچمی ـ   اخوانی.

   از شماره ۱۴ الی  ۷۶ رفقای حزب ما (ح.د.خ.ا.) را به اسم "اشرافی(!)" شهيد نموده اند :

 ۱۴ شماره ۱۲۶۹ ـ عبدالهادی ولد محمد کریم ـ محصل صنف پنجم طب ـ پرچمی   ـ  اشرافی.

۱۵ـ شماره ۱۲۷۰ـ محمدعلی ولد عبدالغفورـ مسکونه لغمان ـ محصل طب ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۱۶ـ شماره ۱۲۷۱ـ عبدالقیوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل انجنیری ـ پرچمی ـ اشرافی.

۱۷ـ شماره ۱۲۷۲ـ نقیب الله ولد محمدایوب ـ مسکونه وردک ـ محصل طب ـ  پرچمی  ـ   اشرافی.

۱۸ـ شماره ۱۲۷۳ـ محمداسماعیل ولد تاج محمد، مسکونه تخارـ محصل فارمسی ـ پرچمی ـ اشرافی.

۱۹ـ شماره ۱۲۷۴ـ عبدالله ولد غلام سرورـ مسکونه هرات ـ محصل انجنیری ـ پرچمی  ـ   اشرافی.

۲۰ـ شماره ۱۲۷۵ـ حکیم شاه ولد نصرالدین ـ مسکونه لوگرـ محصل انجنیری ـ  پرچمی ـ  اشرافی.

۲۱ـ شماره ۱۲۷۶ـ غلام حضرت ولد غلام حیدر، مسکونه کابل ـ محصل انجنیری ـ پرچمی ـ اشرافی.

۲۲ـ شماره ۱۲۷۷ـ دین محمد ولد دُرمحمد ـ مسکونه بغلان ـ محصل زراعت ـ   پرچمی ـ   اشرافی.

۲۳ـ شماره ۱۲۷۸ـ محب الله ولد مجیب الله ـ مسکونه بغلان ـ محصل زراعت ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۲۴ـ شماره ۱۲۷۹ـ غلام نبی ولد گلداد ـ  مسکونه ننگرهار ـ محصل زراعت ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۲۵ ـ شماره ۱۲۸۰ ـ عبدالغفار ولد محمدنبی ـ مسکونه بغلان ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ اشرافی.

۲۶ـ شماره ۱۲۸۱ـ  حمران [عمران] ولد خیرالله ـ مسکونه هلمند ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ اشرافی.

۲۷ـ شماره ۱۲۸۲ـ صاحب شاه ولد محمدشاه ـ مسکونه لغمان ـ محصل طب ـ پرچمی  ـ   اشرافی.

۲۸ـ شماره ۱۲۸۳ـ غلام سخی ولد محمدنبی ـ مسکونه غزنی ـ  محصل طب ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۲۹ـ شماره ۱۲۸۴ ـ شاه محمود ولد پیوندشاه ـ مسکونه پروان ـ محصل طب ـ  پرچمی ـ  اشرافی.

۳۰ـ شماره ۱۲۸۵ـ حیدرشاه ولد سیدنجف شاه ـ مسکونه بدخشان ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ اشرافی.

۳۱ـ شماره ۱۲۸۶ـ نجیب الله ولد حبیب الله ـ مسکونه بغلان ـ  محصل زراعت ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۳۲ـ شماره ۱۲۸۷ـ اسماعیل ولد عیدی محمد ـ مسکونه بدخشان ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ اشرافی.

۳۳ـ شماره ۱۲۸۸ـ فضل الله ولد عبدالسلام ـ مسکونه زابل ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ      اشرافی.

۳۴ـ شماره ۱۲۸۹ـ مصلح الدین ولد فضل الدین ـ مسکونه هرات ـ محصل زراعت ـ پرچمی ـ اشرافی.

۳۵ـ شماره ۱۲۹۰ـ محمد عارف ولد قربانعلی ـ مسکونه ننگرهارـ محصل فارمسی ـ پرچمی ـ اشرافی.

۳۶ـ شماره ۱۲۹۱ـ عبدالقدیر ولد سید فقیرـ مسکونه لغمان ـ محصل وترنری ـ  پرچمی ـ   اشرافی.

۳۷ـ شماره ۱۲۹۲ـ رحم الدین ولد محمداسلم ـ مسکونه فراه ـ محصل زراعت ـ پرچمی  ـ اشرافی.

۳۸ـ شماره ۱۲۹۳ـ محمد کریم ولد محمدعارف ـ مسکونه بغلان ـ محصل وترنری ـ پرچمی ـ اشرافی.

۳۹ـ شماره ۱۲۹۴ـ کرام الدین ولد حبیب الرحمن، مسکونه قندهار، محصل وترنری ـ پرچمی ـ اشرافی.

۴۰ـ شماره ۱۲۹۵ـ محمد شیر ولد لالاجان ـ مسکونه پروان ـ  محصل وترنری ـ پرچمی ـ اشرافی.

۴۱ـ شماره ۱۲۹۶ـ عاشورمحمد ولد عبدالخیر ـ مسکونه جوزجان ـ محصل وترنری ـ پرچمی ـ اشرافی.

۴۲ـ شماره ۱۲۹۷ـ محمد داوود ولد میراحمد ـ مسکونه جوزجان ـ محصل زراعت ـ پرچمی ـ اشرافی.

۴۳ـ شماره ۱۲۹۸ـ عبدالحمید ولد صالح محمد ـ مسکونه فاریاب ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۴۴ـ شماره ۱۲۹۹ـ فضل احمد ولد علی محمد ـ مسکونه لوگرـ محصل وترنری ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۴۵ـ شماره ۱۳۰۰ـ احمد ضیا ولد عبدالقدیرـ  مسکونه لوگرـ  محصل ادبیات ـ  پرچمی  ـ   اشرافی.

۴۶ـ شماره ۱۳۰۱ـ عبدالقادر ولد شیخ برات ـ مسکونه هرات ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ   اشرافی.

۴۷ـ شماره ۱۳۰۲ ـ اسلام الدین ولد میرفضل الدین، مسکونه کندز، داکتراستاژير طب ـ پرچمی ـ اشرافی.

۴۸ـ شماره ۱۳۰۳ـ دوست محمد ولد مرزاگل ـ مسکونه پکتیا، داکتر استاژیر طب ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۴۹ـ شماره ۱۳۰۴ـ محمدنعیم ولد نیازمحمد ـ مسکونه بغلان ـ داکتر استاژیر طب ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۵۰ـ شماره ۱۳۰۵ـ عبدالهادی ولد محمدحسین ـ مسکونه هرات ـ داکتر استاژیر طب ـ پرچمی ـ اشرافی.

۵۱ـ شماره ۱۳۰۶ـ عبدالرؤوف ولد عبدالحمید،مسکونه هرات،محصل صنف سوم طب ـ پرچمی ـ اشرافی.

۵۲ـ شماره ۱۳۰۷ـ حسین علی ولد غلام علی ـ مسکونه غزنی ـ محصل فارمسی ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۵۳ـ شماره ۱۳۰۸ـ عزیزاحمد ولد فقیرمحمد ـ مسکونه هرات ـ محصل طب ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۵۴ـ شماره ۱۳۰۹ـ مسافر ولد عبدالقدوس ـ مسکونه کابل ـ محصل طب ـ پرچمی  ـ   اشرافی.

۵۵ـ شماره ۱۳۱۰ـ فریدالدین ولد جلال الدین ـ مسکونه کابل ـ داکتر استاژیر طب ـ پرچمی ـ اشرافی.

۵۷ـ شماره ۱۳۱۱ـ محمدقسیم ولد محمد شعیب ـ مسکونه لغمان ـ داکتر استاژیر طب ـ پرچمی ـ اشرافی.

۵۷ـ شماره ۱۳۱۲ـ محمد احسان ولد محمدحسین ـ مسکونه کابل ـ محصل فارمسی ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۵۸ـ شماره ۱۳۱۳ـ تیمورشاه ولد عبدالغفار ـ مسکونه کابل ـ محصل طب ـ  پرچمی ـ  اشرافی.

۵۹ـ شماره ۱۳۱۴ـ بریالی ولد نیک محمد ـ مسکونه کابل ـ محصل طب ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۶۰ـ شماره ۱۳۱۵ ـ حشمت الله ولد عبدالغفار ـ  مسکونه کابل ـ محصل فارمسی ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۶۱ـ شماره ۱۳۱۶ـ محمداسماعیل ولد پاینده محمد ـ مسکونه بلخ ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ اشرافی.

۶۲ـ شماره ۱۳۱۷ـ عبدالجلیل ولد خیرمحمد ـ مسکونه ارزگان ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۶۳ـ شماره ۱۳۱۸ـ سردار محمد ولد نیک محمد ـ مسکونه زابل ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ اشرافی.

۶۴ـ شماره ۱۳۱۹ـ سید سرور ولد سید یوسف ـ مسکونه بغلان ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۶۵ـ شماره ۱۳۲۰ـ عبیدالله ولد میرغلام حیدرـ مسکونه کابل ـ محصل فارمسی ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۶۶ـ شماره ۱۳۲۱ـ معراج الدین ولد گلبدین ـ مسکونه جوزجان ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۶۷ـ شماره ۱۳۲۲ـ عبدالقدیر ولد سربلند ـ مسکونه هرات ـ  محصل وترنری ـ  پرچمی  ـ   اشرافی.

۶۸ـ شماره ۱۳۲۳ـ محمدانور ولد بخیارخان ـ مسکونه غزنی ـ محصل ادبیات ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۶۹ـ شماره ۱۳۲۴ـ فریدالدین ولد امام الدین ـ مسکونه لوگر ـ محصل زراعت ـ پرچمی ـ  اشرافی.

۷۰ـ شماره ۱۳۲۵ـ عزیزالدین ولد محی الدین، مسکونه ننگرهار،استاد پوهنزی اقتصاد، پرچمی ـ اشرافی.

۷۱ـ شماره ۱۳۲۶ـ بازمحمد ولد محمدموسی ـ مسکونه لغمان ـ محصل اقتصاد ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۷۲ـ شماره ۱۳۲۷ـ غیاث الدین ولد عبدالغفارـ مسکونه بدخشان ـ محصل طب ـ پرچمی  ـ  اشرافی.

۷۳ـ شماره ۲۰۱۹ـ امير محمد ولد مومن ـ مسکونۀ لغمان ـ استاد فاکولتۀ ادبيات ـ پرچمی ـ اشرافی

۷۴ـ شماره ۲۰۲۰ـ خان آباد ولد بيدار ـ مسکونۀ پکتيا ـ استاد فاکولتۀ ادبيات ـ پرچمی ـ   اشرافی

۷۵ـ شماره ۲۰۲۱ـ سيد علی شاه ولد سيد سلطان ـ مسکونۀ کابل ـ استاد طب ـ پرچمی ـ اشرافی

۷۶ـ شماره ۲۰۲۳ـ خالقداد ولد دوست محمد ـ مسکونۀ تخار ـ خرُدضابط فرقه 8ـ پرچمی ـ اشرافی.

    از شماره ۷۷ الی شماره  ۹۳، رفقای حزب ما را به نامهای:

 "مائوويست"، "مائوويست ضد انقلاب" و "اشرافی(!)" به شهادت رسانيده اند:

 ۷۷ـ شماره ۲۳۴۹ـ نثاراحمد ولد عزيزاحمد  مسکونه سرای غزنی ـ محصل پلتخنيک ـ پرچمی ـ مائوويست

۷۸ـ شماره ۲۳۵۲ـ لعل محمد ولد عبدالرحمان ـ مسکونه مشرقی ـ محصل پلتخنيک ـ پرچمی ـ مائوويست

۷۹ـ شماره ۲۳۵۴ـ عبدالسلام ولد محمد سرورـ مسکونه هرات ـ محصل پلتخنيک ـ پرچمی ـ مائوويست

۸۰ـ شماره ۲۳۵۵ـ جگندرسنگ ولد رام سنگ مسکونه شوربازار ـ محصل پلتخنيک ـ پرچمی ـ مائوويست

۸۱ـ شماره ۲۴۳۶ـ محمد علم ولد قربان علی ـ مسکونه غزنی ـ محصل پلتخنيک ـ پرچمی ـ مائوويست

 ۸۲ـ شماره ۳۱۵۴ـ عنايت الله ولد غلام نبی ـ  مسکونه خيرخانه ـ انجنير سروی جيولوجی ـ پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب

۸۳ـ شماره ۳۱۵۵ ـ محمد اشرف ولد محمد ابراهيم ـ مسکونه کابل ـ  انجنير سروی جيولوجی [انجنير دستگاه ساختمانی افغانی] ـ پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب

۸۴ ـ شماره ۳۱۵۸ـ فیض احمد ولد غلام جان، مسکونه کابل ـ [مسکونه پروان انجنير رياست پما] ـ پرچمی ـ  مائوويست ضدانقلاب

۸۵ـ شماره ۳۱۵۹ـ محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، پرچمی ـ مائوويست ضدانقلاب

۸۶ـ شماره۳۱۶۰ـ عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر ـ پرچمی ـ مائوويست ضدانقلاب

۸۷ـ شماره ۳۱۶۱ـ محمد ايوب ولد محمد يعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب

۸۸ـ شماره ۳۲۲۳ـ عبدالستار ولد گل حميد، مسکونه کنُدز ـ مدير انحصارات ـ پرچمی ـ اشرافی

۸۹ـ شماره ۳۲۲۴ـ عزيزاحمد ولد نوراحمد، مسکونه کنُدز ـ مامور مجادله ملاريا ـ پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب

۹۰ـ شماره ۳۳۰۴ـ خواجه ولد غلام حيدر، مسکونه شوربازارـ کارمند ـ پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب

۹۱ـ شماره ۳۵۷۲ـ شيرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی ـ پرچمی ـ مائوويست ضدانقلاب

۹۲ـ شماره ۳۶۱۶ـ ظهيرالدين ولد غلام مصطفی، مسکونه، پنجشير، متعلم، پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب

۹۳ـ شملره ۳۶۱۷ـ محمدموسی ولد يعقوب علی، مسکونه غزنی ـ پرچمی ـ مائوويست ضد انقلاب.

    از شماره ۹۴ الی شماره ۱۰۳، رفقای حزبی مان را به نام  و اتهام:

 "پخش کنندۀ شبنامه و رفيق شماره ۱۰۴ را به نام و اتهام تبليغ ضد دولت شهيد نموده اند:

 ۹۴ـ شماره ۳۳۶۲ـ عزیزالله ولد امین الله ـ مسکونه کندز ـ محصل ـ پرچمی ـ  پخش کننده شب نامه

۹۵ـ شماره ۳۳۶۳ـ عبدالوکیل ولد خدابخش مسکونه پروان، ماموراصلاحات، پرچمی، پخش کننده شبنامه

 ۹۶ـ شماره ۳۳۶۴ـ سفرمحمد ولد محمد اسحق، مسکونه کندز، میوه فروش،  پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۹۷ـ شماره ۳۳۶۵ـ عنایت الله ولد اسلام الدین، مسکونه کندز، مامور ترویج، پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۹۸ـ شماره ۳۳۶۶ـ محمدظاهر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، ماموربانک، پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۹۹ـ شماره ۳۳۶۷ـ قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، رادیوساز ـ پرچمی ـ  پخش کننده شبنامه

۱۰۰ـ شماره ۳۳۶۸ـ محمدالله ولد جمعه خان، مسکونه مزار، رادیوساز ـ پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۱۰۱ـ شماره ۳۳۷۷ـ نعمت الله ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار ـ کاتب تعلیم وتربیه ـ پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۱۰۲ـ شماره ۳۳۷۸ـ عبدالمقیم ولد آدینه محمد، مسکونه فرخار ـ معلم ـ پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۱۰۳ـ شماره ۳۳۷۹ـ غلام محمد ولد غلام قادر، مسکونه فرخار ـ معلم ـ پرچمی ـ پخش کننده شبنامه

۱۰۴ـ شماره ۳۳۶۹ـ فيروز الدين ولد ميرزا نجم الدين، مسکونه خان آباد ـ معلم ـ پرچمی ـ تبليغ ضد دولت

 هموطنان عزيز، توجه فرماييد!

  قاتلان حرفه يی با توسل به جعلکاری و جعل نگاری، چگونه خواسته اند تا با مسخ کردن هويت سياسی اصلی زندانيان دربند کشيده ح.د.خ.ا. و ساير هم ميهنان بی دفاع مان، بر روی جنايات سازمان يافته ی خويش، پرده ی سياه بکشند و به اين شيوه به فريب شهروندان افغانستان و کليه مردم جهان دست يازند!

ـ درود بی پايان به روان پاک همه شهدای گلگون کفن راه آزادی و عدالت اجتماعی !

ـ مرگ بر قاتلان تشنه به خون و دشمنان سرسخت انسانهای آزاده در افغانستان و جهان !

کميتۀ فعالين

ح.د.خ.ا.

 

اطلاعیه

کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان

مورخ: ۲۰۱۳ / ۹ / ۲۴

 

هم ميهنان گرامی!

 هفته ی قبل، لیست ۵۰۰۰ تن از قربانیان بیگناه دوران دیکتاتوری حفيظ الله امين (سالهای ۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۷)، در رسانه های همگانی داخل و خارج از کشور به نشر سپرده شد و همزمان با آن حکومت آقای کرزی نيز به گونه ی مزوّرانه، دو روز را بعنوان "فاتحه گيری" و ماتم اعلان نمود. و ليک قدر مسلم اين است که اين لیست، بخشی از شمار جدول اسم بندی شده ی ۱۲ هزار نفری است، که توسط جلادان دستگاه سرکوب گر و مخوف "اگسا"، طبق برنامه ی حفيظ الله امين و شرکاء و بدستور مستقیم اين چهره ی سياه، آدم کش و منفور، به شهادت رسيده بودند و پس از قرار گرفتن وی در رأس حزب و دولت، بروی ديوارهای تعمير وزارت داخله آويخته شده بود.

اما نشر مجدد اين لیست بصورت تکراری و آنهم از منابع مشکوک، محيل و فتنه گر، بعد از ۳۴ سال، بجز بهره برداری مقاصد سياسی، فتنه انگيزی، تحريکات اغواگرانۀ عامه ی مردم و تازه کردن زخم های در حال التيام بازماندگان اين قربانیان، ديگر هيچ ثمره ی را در زمينۀ وحدت و اتحاد نيروهای ملی و دموکراتیک، تفاهم و صميميت بين شهروندان کشور و اعمار مجدد افغانستان ندارد.

به همگان معلوم و هويداست که حفيظ الله امين، بمثابه ی يک تن از اعضای فعال سازمان " C.I.A " با حيله گری و ساده انديشی ها، به صحنۀ سياست راه يافت و با پرتاب شدن وی از جانب "سيا" در درون ح.د.خ.ا.، نه تنها مصيبت های بی شماری، از جمله تحميل انشعابهای درد آور را در حزب در پی داشت؛ بلکه جنايات مهندسی شده ی وی از قتل علی احمد خرم وزير پلان گرفته تا ترور انعام الحق گران پيلوت آريانا، شهادت استاد مير اکبر خيبر و قتل داوود خان و خانواده اش در بيرون از حزب نيز مشهود است.

 در مراحل بعدی، ابعاد ادامه ی جنايات نابخشودنی حفيظ الله امين و شرکاء، محدود به يک قوم و منحصر به يکی دو حزب، سازمان و گروه سياسی و اجتماعی، امثال اخوانی ها، شعله يی ها و افغان ملتی ها باقی نماند؛ بلکه برويت اسناد موثق منتشر شده در مطبوعات و متون کتابها، بيش از ۲۵۰۰ تن از کادرهای رهبری کننده و صفوف پرچمداران ح.د.خ.ا.؛ بيش از ۱۰۰۰ تن اعضای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و حدود ۱۰۰ تن از کادرهای ملکی و نظامی جناح خلق، بشمول نور محمد تره کی منشی عمومی کمیته مرکزی اين حزب، همه بدستور مستقیم اين سفاک، توسط باند خون آشام وی به شهادت رسيده اند، که پس از سرکوب خونين امين در ششم جدی ۱۳۵۸، اکثريت قاتلان و جنايتکاران دستياب شده ی سرشناس اين باند تبهکار، از طرف زعامت جديد ح.د.خ.ا. بازداشت و بعد از انجام تحقيق، از طرف محکمۀ با صلاحيت مجرم شناخته شده، مطابق حکم صريح قانون جزای افغانستان، شماری به اشد مجازات، يعنی اعدام و تعداد ديگری به حبس طويل (۱۰ الی ۱۶ ) سال محکوم به جزا شدند و حکم محکمه بالای آنان تطبيق گرديد.

 همچنان بتاريخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۵۸ به اساس فرمان عفو عمومی ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و رئيس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان، حدود ۱۶ هزار زندانی سياسی دوران سياه امين جلاد از محبس پلچرخی و هزاران تن ديگر از ولايات، بدون در نظر داشت قوم، سمت، زبان، مذهب و عقيدۀ سياسی، رها شدند و مطابق فرمان رئيس شورای انقلابی، يک روز بنام عزای ملی با برگزاری مراسم فاتحه و دعا خوانی بروح پاک تمام شهداء، در سراسر کشور اعلام و عملی گرديد.

 دراين صورت، اعلان فاتحه گيری و بر پا کردن ماتم ملی ديگری در عين موضوع و برای همان اشخاص بصورت تکراری، جز تبليغات فريبنده بخاطر کسب شهرت کاذب و راه اندازی حرکتهای نمايشی از سوی حلقات سياسی افراطی و ماجرجو بمنظور تحريک و فريب اذهان عامۀ، معنی ديگری را افاده نمی کند.

 وليک تاجايی که اين لیست مشاهده گرديد، درمتن آن از نگارش شهرت ۲۵۰۰ تن پرچمداران و حدود ۱۰۰ تن از خلقی های ح.د.خ.ا. و ۱۰۰۰ تن اعضای سازمان جوانان افغانستان، که بدستور حفيظ الله امين به شهادت رسيده اند، هيچ ذکری بعمل نيامده، همگی بصورت يک جانبه، اخوانی، شعله يی، مائوويست و چندی را هم به نامهای ديگری قلمداد کرده اند.

 اما برعکس در اين لیست، تعدادی از اعضای فعال و کادرهای مشهور ح.د.خ.ا.، را به نام های شعله يی و مائوويست درج نموده اند.

 به گونه ی مثال: در شماره ۶۴ لیست مذکور، رفيق عبدالرحيم فرزند مرحوم دگروال فقير محمد خان ساکن ولسوالی نجراب کاپيسا، باشندۀ شهر کابل، که از جملۀ کادرهای برجستۀ نظامی جناح پرچم ح.د.خ.ا. و همدورۀ جنرال محمد رفيع در دانشکدۀ استحکام دانشگاه نظامی کابل بود؛ به نام "شعله يی" نوشته شده است.

 همچنان رفيق امان الله فرزند بازگل ؛ برادر لالا رزاق، ساکن ولسوالی خنجان ولايت بغلان، باشندۀ ناحيۀ ۱۱ خيرخانه، افسر دانشگاه نظامی کابل، که از جملۀ کادرهای فعال و بادانش نظامی جناح پرچم ح.د.خ.ا.، بود، در شماره ۱۹۶ اين لیست، به نام مائوويست ثبت و ضبط شده است.

 با ذکر اين دو نمونه ی بارز و غير قابل انکار، ما را عقيده بر اين است که تعداد زيادی از کادرها و فعالین ح.د.خ.ا. که توسط اين باند جنايت پيشه به شهادت رسيده اند، به نام های مائوويست، شعله يی، اخوانی و امثالهم، ثبت و ضبط شده اند.

 در همين راستا، رفقای حزبی ولسوالی نجراب ولايت کاپيسا، يک چشم ديد خويش را پيرامون شهادت رفيق غلام ايشان ـ برادر رفيق غلام حضرت پيکان سابق والی ولايت کاپيسا، اين گونه گزارش دادند:

 «در دوران فرمانروايی حفيظ الله امين، محمد صادق عالميار يکتن از اعضای باند حاکم بر کشور، غرض بازپس گيری ولسوالی نجراب از دست باند گروپهای حکمتيار، با قوای نظامی وارد نجراب گرديد. بعد از سرکوب مخالفان و دستگيری شمار بيشتری از شهروندان آن منطقه بنام طرفداران حکمتيار؛ يک روز حدود يکصد تن از اهالی محل را غرض نشان دادن ترس و ارعاب "گرفتن درس عبرت (!)" در پيش روی دفتر ولسوالی فراخوانده بود؛ همه دستگير شد گان را که چشم های شان را بسته بودند، بنام "اخوان الشياطين" معرفی کرد و امر انتقال آنان را به سمت قتل گاه صادر نمود.

 درجمع آنان، دو تن رفقای حزبی ما هر يک رفيق ايشان سرمعلم و رفيق حضرت مشهور به شاآقا سرمعلم مکتب ارباب خيل نجراب نيز قرار داشتند.

 همه در سکوت فرو رفته بودند؛ در همين لحظه تنها رفيق ايشان سرمعلم اين سکوت را شکستانده گفت:

"مردم شريف نجراب! شما همه مرا می شناسيد من غلام ايشان سرمعلم و يکتن از پرچمداران ح.د.خ.ا. هستم، نه اخوانی ونه "اخوان الشياطين!"

 شکست اين سکوت، شئونيسم جنون آميز عالميار را که از استادش امين فرا گرفته بود، خيلی ها تحريک نموده دشنام رکيکی را به آدرس ببرک کارمل حواله نمود. رفيق ايشان به عين الفاظ پاسخ بالمثل را به آدرس حفيظ الله امين داد. هنوز حرف هایش ختم نشده بود که فيرهای گلوله زبان رفيق ايشان را از حرف زدن بست و قلبش را از تپش بخاطر تربيت اولاد وطن و پرورش نسل جوان ميهن، متوقف ساخت.

همين گونه رفيق حضرت سرمعلم و رفيق جلال الدين معلم ليسه حافظ عبد المجيد نجراب را نيز بنام "اخوانی" دستگير و به شهادت رسانيدند.»

در پهلوی همه شهدای ميهن، ياد کليه رفقای قهرمان، جسور و فداکار حزب مان که سر دادند، ولی سنگر ندادند، جان باختند، ولی انديشه و عقيده نه باختند؛ گرامی و خاطرات شان در دل تاريخ، مانگار باد!

بنا بر آنچه گفته آمد، هويداست که تمامی جناياتی را که باند سفاک و جنايت پيشۀ حفيظ الله امين، مطابق دستور سازمان "سيا" در ضديت با اصول زرين مرامی و سياست جاری حزب مان؛ با استفادۀ سوء از قهرمانی های افسران حزب در هفتم ثور ۱۳۵۷؛ نزديکی و اغوای منشی عمومی حزب نورمحمد تره کی و دست يازيدن به کودتای درون حزبی و غصب تمامی قدرت سياسی و حزبی و تبعيد يک بخش متفکر و ژرف نگر رهبری و زندانی ساختن متباقی رهبران و کادرهای با دانش حزب که سدی در برابر همه اعمال شيطانی وی بودند، انجام داد؛ مطابق اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و قوانين عام بشری و ميثاق های بين المللی، "جرم يک عمل شخصی است، هيچ کس را نمی توان بجرم شخص ديگری مسؤول پنداشت و مجازات نمود؛ "بايست جرم و گناه اين باند تبهکار را متعلق به خود آنان منسوب دانست، نه مربوط به همه ی ح.د.خ.ا. زيرا اکثريت حدود بيش از ۸۰ در صد اعضای اين حزب، از جمله پرچمداران ح.د.خ.ا. که در آن مقطع زمانی در مقابل امين خون آشام، روياروی رزميدند و بيش از ۲۵۰۰ تن شهيد دادند و در "اگسا" و "کام" و زندانها شکنجه ی بی رحمانه شدند؛ همچنان آن بخشی از خلقی های انعطاف گرا، وحدت خواه و سالم انديش که همواره در مخالفت با امين قرار داشتند و تلفات هم دادند؛ هيچ گاهی دشمنان سوگند خوردۀ حزب و زحمتکشان افغانستان با پيش کشيدن چنين لیست ها از آدرس گروهک های جنايتکاری که خود آنان در قتل و ترور اعضای ملکی و نظامی ح.د.خ.ا. و جوانان اعم از دختران و پسران مدارس و دانشگاهها متهم بوده و مستوجب تعقيب عدلی و مجازات اند؛ نمی توانند تا اين اکثريت بيش از ۸۰ در صد اعضای ح.د.خ.ا. را، در رديف امينی های جنايتکار قرار دهند.

در فرجام، به اطلاع همه رفقای رسالتمند ح.د.خ.ا. و تمامی آنانی که به مبارزات تاريخ ساز اين حزب، دستاوردهای دهۀ هشتاد ترسايی و به خون شهدای گلگون کفن آن، ارج و احترام می گذارند، رسانيده می شود، تا نخست اين لیست ۵۰۰۰ نفری را، با مشخص نمودن ولايت، ولسوالی و تاريخ وقوع حوادث آن مطالعه و تفکيک فرمايند؛ آنگاه به يقين کامل تعداد زيادی از اعضای حزب مان که به نام های "اخوانی"، "شعله يی"، "مائوويست" و غيره ذکر و ثبت شده اند، شناسايی نموده به آدرس سايت "سپيده دم" ارسال فرمايند تا در نشر آن اقدام بعمل آمده، رفقای حزب ما در شمارش و ثبت در تاريخ کشور به نام اعضای سازمان های مائوويستی و اخوانی درج نگردند و شخصيت سياسی آنان مکدر و دگرگون نشود.

همينگونه اگر رفقاء درمورد اين مطلب، که اين لیست از طرف کدام اشخاص و سازمانها، چرا و به چی مقصدی بعد از ۳۴ سال، آنهم در حالی که عاملان معلوم و مجرمين آن از طرف محکمه مجازات شده اند، بصورت دوباره و تکراری، منتشر گرديد؛ معلومات بيشتر و تازه تری بدست می آورند، برداشتها و اطلاعات خويش را با کميتۀ فعالین ح.د.خ.ا. شريک سازند تا با دستيابی به نتايج بهتر و کاملتری، هم ميهنان گرامی ما نيز در روشنی قرار گرفته، فريب گروهک های اغواگر و شکست خوردۀ دهه های شصت و هفتاد ميلادی را که خود آنان بدتر از باند امين مرتکب جنايات نابخشودنی در دهه ی هشتاد ميلادی شده اند، نخورند و چهره های سياه آنانی را که فعاليت مجدد و نوين فرزندان ح.د.خ.ا.، بخاطر تأمين وحدت و اتحاد تمامی نيروهای دموکراتیک و تحول طلب افغانستان، برای اعمار مجدد کشور، آتش بجان شان افروخته است، خوب تر بشناسند.

درود به روان پاک همه شهدای راه آزادی ـ استقلال ـ ترقی و عدالت اجتماعی در ميهن مان و در سراسر جهان!

مرگ بر قاتلان، فتنه انگيزان، دسيسه سازان، اغواگران، ماجراجويان افراطی و مزدوران "سی.آی.ای"، "انتلجينس سرويس" و "آی. اس. آی" در افغانستان!

کميتۀ فعالین

ح.د.خ.ا.

 سایت وزین سپیده دم

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org