اطلاعیهء

دست اندرکاران هنر موسیقی افغانستان مقیم آلمان و سایر کشور های اروپایی

مجلس ترحيم رحيم مهريار

 

با اندوه عميق و جانکاه رحيم مهريار هنرمند و آواز خوان بی بديل؛ یکی از نخبه های موسیقی افغانستان، هم مسلک عزیز ما را به خاک سپردند تا به جاويدانه گان بپيوندد.

ما هنرمندان مقیم آلمان در حالیکه از اشتراک عده‌ ای کثیری از هموطنان هنر دوست ما که در مراسم به خاک سپاری همکار ما از راه‌ های دور حضور بهم رسانیده و درین اندوه بزرگ همراه ما بودند، اظهار سپاس نموده برای هر یک شان از بارگاه ایزد متعال اجر جلیلی آرزو می ‌بریم. خانواده‌ های موسیقی ما و هر یک از دست اندرکاران این هنر والا درین اندوه بزرگ  خود را شریک دانسته و به خاطر اتحاف دوعایی بر روح پاک شادروان در نظر داریم که با همرایی خانم عزیزش( مشعل ترنم، پرستو) و بازمانده گان مهریار یکبار دیگر بروز یکشنبه یازدهم جولای سال روان از ساعت (۱۴-۱۶عصر) مراسم فاتحه ای را به آدرس پايان به پاس حرمت آنعده از عزیزانی که نسبت معاذیری در مراسم به خاک سپاری حضور به هم رسانیده نتوانستند و آرزوی اتحاف دعایهء بر روح پاک همکار ما را  داشتند اعلان بداریم؛

ما به ابراز همدردی شما با اهل فرهنگ حساب می‌ کنیم، از عزیزانی که امکان اشتراک را دارند آرزومندیم تا در این اندوه بزرگ ما و خانواده اش را همراهی نموده و با اشتراک درین مراسم فاتحه گیری روان مرحومی را شاد داریم.

گفتنی است که؛ پسر عزیزش؛ دختران؛ برادران و خانواده ای مرحوم رحیم مهریار با ابراز قدردانی و سپاس از تشریف آوری و غم شریکی همه هموطنان ما که در مراسم به خاک سپاری و فاتحهء مهریار ما اشتراک کردند اظهار امتنان می نمایند.

جهت معلومات مزید برعلاوه سایر هنرمندان موسیقی ما مقیم آلمان با هنرمندان و تیلفونهای ذیل تماس حاصل کرده می‌توانید:

 

 -مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل الله  تیلیفون  04073675770

تیمور شاه سدوزی 017649922449

- ظفر شامل 01724992244

- بشیر دژم 01796312613

- اکبر نیکزاد 015777173114

- طاهر شباب

صدیق شباب

همایون نویدی

فرید رستگار

خوشحال سدوزی

عارف کیهان

- استاد شریف غزل

- لعل محمد درانی

- علی اعتمادی

- خالد کیهان

- ولید اعتمادی

- محمد شاه حقپرست

- هوشنگ

- مبین حقپرست

- محبوب الله محبوب

- عبدالله اعتمادی

- محسن جوادی

- ولی حجازی

و عده‌ ای کثیری از هنرمندان موسیقی افغانستان مقیم اروپا

 

آدرس محل تدویر فاتحه در شهر هامبورگ آلمان:

 

Adress:

Billstedter Hauptstraße 50

22111  Hamburg

(مسجد جامع (حضرت ابراهیم خلیل الله

واقع در بل اشتید اشتراسه ۵۰ شهر هامبورگ آلمان

 

 

www.esalat.org