رفقا و دوستان عزیز،

 سلام ها و درود های گرم همکاران نثار شما !

عنقریب، به تاریخ ۱۳ اگست ۲۰۰۸، دومین سالگردِ نشراتِ "اصالت" می باشد.

ادارۀ سایت از شما عزیزان صمیمانه خواهش میکند که لُطف نموده، پیامها، پیشنهاد ها، انتقاد ها و نظریات خودرا به این مناسبت الی تاریخ ۶ اگست ۲۰۰۸ به ایمیل های "اصالت" ارسال نموده، ممنون سازید.
 

دست های شما را به گرمی میفشاریم،

ادارۀ سایت "اصالت"

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com