دوشنبه، ۷ جولای  ۲۰۰۸

همکاران و گرداننده گان اصالت حملۀ تروریستی انتحاری به سفارت هند در کابل را که مردم غیرنظامی را که در برابر سفارت هند صف کشیده بودند و کارمندان سفارت را هدف قرار دادند، شدیداً  تقبیح و محکوم نموده، و این حمله تروریستی را مخالف ارزش های انسانی می دانند.

 بدین وسیله، گرداننده گان سایت همدردی و تسلیت خودرا برای تمام بازمانده گان و خانواده هایی قربانیان، که بستگان خود را در این انفجار از دست داده اند، اظهار نموده، در این غم بزرگ خودرا با ایشان شریک میدانند.

www.esalat.org