فاجعهء
۸ ثور ۱۳۷۱

روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان

 

 فلم مستند صحنه های فرار دو سال پیش مجاهدین(!) و

  مقامات بلندپایه ی افغانستان !

 

اینجا را کلیک کنید