شنبه‏، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳

 

ـ روز ششم جدی ۱۳۵۸ را به تمام زندانیان دربند کشيده و در انتظار مرگ، که با  پيروزی اين رويداد از دخمه های مرگ باند جنايتکار حفيظ الله امين جان به سلامت بردند؛

ـ به همه مبارزان ضد وحشت و دهشت، که در راه دموکراسی و تأمین عدالت اجتماعی، در برابر بازداشت ها و سر به نيست کردن های اين باند تبهکار، رزميدند ؛

ـ به پرچم داران سازمان انقلابی مخفی و رفقای زندانی و در حال تبعيد و آن بخشی از رفقای خلقی که قهرمانانه در برابر اين باند خون آشام روياروی به پا خاستند، رزميدند؛ سر دادند، ولی سنگر ندادند؛ دشنام شنيدند، مگر تسليم نشدند و افتخار آفريدند؛

ـ به تمام مردم ستمديدۀ افغانستان، که از يک توطئه ی بزرگ امحاء دسته جمعی طراحی شدۀ (امين ـ گلب الدين و حاميان بين المللی آنان) نجات يافته و از دم ساطور خونین فاشیسم قبیله يی جان به سلامت بردند؛

ـ به تمام اقوام و مليت های ساکن در افغانستان که از برکت اين رويداد برای اولين بار در تاريخ اين کشور، دروازه های مقام های کليدی قدرت و ادارۀ دولت بر روی نخبگان و دانشمندان شان باز گرديد و از تساوی حقوق ملی و اجتماعی خويش برخوردار گرديدند؛

ـ به همه اقشار و نهاد های دموکراتيک که در تداوم روند اين رويداد، سازمانهای دهگانۀ (دهقانان ـ تاجران ـ علماء و روحانيون ـ نويسندگان ـ  ژورناليستان ـ هنرمندان ـ پزشکان ـ معلمان ـ سازمان صلح و همبستگی و جبهه ی ملی پدر وطن) صنفی و اجتماعی خويش را در کنار سازمان زنان ـ جوانان و اتحاديه های صنفی ايجاد شدۀ قبلی، تشکيل داده و بدين وسيله از حقوق صنفی و اجتماعی خود بهره مند شدند؛

ـ به همه کارگران ـ دهقانان ـ پيشه وران ـ تاجران و متشبثين ملی ـ علماء و روحانيون ـ استادان دانشگاهها و مدارس و مامورین لشکری و کشوری که همگان جایگاه خويش را دوباره در مدارس و مکاتب؛ در مزرعه و کارگاه ؛ در مساجد و تکایا؛ در اداره های دولت و در فعالیت های مثمر اقتصادی و اجتماعی دریافتند ؛ تبریک و تهنیت می گوييم!

ـ همين گونه به همه جان باختگان ميهن و شهدای حزب دموکراتيک خلق افغانستان که قهرمانانه در برابر اين باند خون آشام رزميدند ؛ شکنجه کشيدند ؛ ولی تسليم نگرديدند ـ جام شهادت نوشيدند؛ ولی اسمی از رفقای هم سنگر خويش را به دژخیمان امينی نگفتند؛ درود بی پايان می فرستيم!

ـ زنده باد مردم آزادی دوست، زحمتکش، صلحجو و عدالتخواه افغانستان!

ـ پيروز باد رزم و پيکار عدالتخواهانۀ  فرزندان راستين، ح. د. خ. ا و همه رهروان راه آزادی، دموکراسی، صلح، ترقی و عدالت اجتماعی در افغانستان!

ـ مرگ بر آنانی که از دسيسه و توطئه عليه تاريخ، اصالت و رسالت اين حزب و رزمندگان صديق آن، دست بر نداشته ؛ بدون در نظر داشت وقوع حوادث تاریخی و بینیش جامعه شناسی علمی، در تشخيص و شناخت دوستان تاریخی در مقايسه با اشغالگران، قصد گمراهی مردم را در پيش گرفته،  دوستان حقيقی و تاریخی ۹۰ ساله افغانستان را دشمن و اشغالگر نشخوار کرده ؛ اشغالگران سيستم مونوپوليسم جهان سرمايه ی بیدادگر را، که جنايات مشهود آنان: در جاپان، کوبا، ويتنام، عراق، افغانستان (۸۰ سال انگلیسیها و ۴۰ سال امريکايیها) و در ساير کشورهای جهان، اظهر من الشمس است؛ دوستان (!) و جامعۀ جهانی (!) موعظه می کنند!

کميتۀ فعالين

ح. د. خ. ا

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org