سه شنبه، ۸  جولای  ۲۰۰۸

در شرایط کنونی که فضای سیاسی کشور عزیز ما افغانستان چنان مکدر است، که آب از گلوی مردم آن به آرامی پائین نمیرود. هرروز هزاران انسان بیگناه و بی دفاع بنابر توطئه ها و دسایس دشمنان تاریخی مردم ما به خاک و خون کشانده میشوند، ترور شخصیت های مستقل سیاسی، روشنفکران آگاه و مترقی، قلم بدستان حقیقت نویس، ژورنالیستان روشنگر و زنانی که بخاطر دفاع از منافع خود و مردم کشورشان فریاد بلند میکنند، در اشکال مختلف آن (ترور فرهنگی)، به وسیلۀ گروپ های مسلح و غیر مسلح سازمانهای ارتجاعی خودفروخته شدۀ داخلی و سازمان های سیاه و تبهکار بیرونی، طرحریزی گردیده و میگردد. از جانبی دیگر، متأسفانه تعدادی از احزاب و فرکسیونهای سیاسی چپ(!) نیز، که به قوم پرستی و ملیت گرائی تکیه نموده اند، هر روز در توطئه و دسیسه سازی علیه یکدیگر و در حفر نمودن چاه ها از یکدیگر پیشی دارند. بعضی از نویسندگان و قلم بدستان هم به شیوۀ "دو روی و یک سکه" یعنی اینکه "تو هم راست میگوئی و آن هم راست میگوید" را پیشه کرده اند، در اینجاست که دشمنان و توطئه گران در اجرای جعل کاری ها و دسیسه سازی های شان پیش قدم گردیده اند.

روشنفکران عزیز! طبق معمول، به مقصد کسب آگاهی از انکشاف اوضاع نابسامان و متشنج سیاسی و نظامی کشور، روزانه، با وجودِ نداشتن وقت کافی، به سایت های مختلفی که تعدادی شان زیاد است، مراجعه میکنم. به تاریخ ۶ جولای، تصادفاً مضمونی تحتِ عنوان "افغانستان در جستجوی راه حل مناسب" در سایت فردا، و آنهم از محترم استاد صباح، توجه ام را جلب کرد و آنرا به خوانش گرفتم. در ختم، متوجه شدم که طرز نوشتۀ مقاله به نوشته ها و یادداشت های محترم صباح شباهت ندارد و یکبار دیگر دقیقاً آنرا به مطالعه گرفتم، زیرا من خود روابط خیلی دوستانه و نزدیک با محترم صباح دارم، دریافتم که نوشتۀ مذکور از وی نیست، بعداً از خودشان اطلاع دقیق به دست آوردم که ایشان این مقاله را برای سایت فردا نفرستاده و از ایشان نمیباشد. دست به کار شدم، و با محترم فضلی، یکی از همکاران سایت وزین اصالت در تماس شدم، که وی نیز از موضوع آگاهی داشت، با تفاهم هم تصمیم گرفتیم تا من شخصاً با محترم داکتر صاحب اکرم عثمان، شخصیت فرهنگی و نویسندۀ نامدار کشور، تیلیفونی تماس گرفته و موضوع را با ایشان درمیان گذارم که مسئله از چی قرار است. من به محترم داکتر صاحب اکرم عثمان تیلیفون کردم و موضوع را با ایشان درمیان گذاشتم. ایشان با لحن به خصوص و با ادبیاتِ عالی فرهنگی شان چنین اظهار نظر کردند: "چند ساعت پیش مسوول قلمی سایت، شکوه و شکایت محترم صباح را برایم اطلاع داد، جمعاً به چنین نظری تفاهم کردیم که اولاً مقاله را از سایت برمیداریم و هم چند سطری پوزش خواهانه از محترم صباح تحریر میداریم" و ابراز کردند: "که به مسوول قلمی سایت گفته ام که منبعد هرمقاله ای که از نام صباح مواصلت میکند باید شمارۀ تیلیفونش را پیدا کرده بعد از تماس با ایشان که آیا این مقاله از وی است یا نه، بعداً به نشر بسپارند"، و ضمناً تقاضای شمارۀ تیلیفون محترم صباح را از من کردند و من شمارۀ تیلیفون محترم صباح را در اختیار ایشان قرار دادم. لذا آرزومندم تا فردا، همانطوری که از نامش پیداست، فردای آن روز می بایست این وعده را در عمل پیاده میکرد، لیکن متأسفانه تا هنوز این وعده انجام نشده است. بنا بر اظهارات تیلیفونی محترم داکتر صاحب اکرم عثمان، به این نتیجه میرسیم که این مقاله از نام محترم صباح کاملاً جعلی بوده، و این خود دسیسۀ مخالفین و انسان های سیاه کار میباشد.

محترم صباح! همان طوری که من، دوستان و هموطنان شرافتمند مان از شخصیت، فهم، دانش و طرز دید شما آگاهی کامل داریم، از مردانگی، شجاعت، دلیری و استواری اندیشه یی شما هم آگاهی کامل داریم، من مطمئنم که شما هیچ وقت از تهدید تفنگداران و افراد بی فرهنگ و جعلکاران روزگار نه می هراسید و نباید هراسید، زیرا آنانیکه در راه بیان حقیقت و حقایق تاریخی قلم برمیدارند، خود وجدان آرام دارند و جاودانه ماندگار هستند. شما مطمئن باشید که ما، دوستان و رفقا، شما را در این مبارزۀ حق بر باطل هرگز تنها نگذاشته و نمیگذاریم، بگذار توطئه گران، جعل کاران، معامله گران سیاسی و تفنگداران بی فرهنگ در آتش توطئه های خود خودشان بسوزند و خاکستر شوند. برای شما و خانواده نجیب و شریف تان پیروزی و موفقیت آرزو دارم.

 

گنجعلی عبدالله از سویدن

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

 

  www.esalat.org