گرامی داشت از ۸ مارچ روز همبستگی زنان جهان
شهاب الدین سرمند

زن موجود زیبا، زحمت كش و ارایش دهندهُ زنده گی فامیل، خانواده و جامعه میباشد . زن به مثابه دربر گیرنده نیمی از پیكر جهان، در رشد، و تكامل جامعه نقش فعال داشته و خود را تنها مقید به امور منزل ندانسته بلكه وسیع و والا تر از ان تلاش رزم و پیكار می نماید .زن در رزم عادلانه و ازادی خواهانه خویش حماسه می افریند و جاودانگی نصیب میگردد .چرا ۸ مارچ و روز دیگر نه؟ برای اولین بار صدای رساُ، حق طلبانه و ازادی خواهانه زن در قلب استبداد و استعمار در جاده های نیویارك طنین افگند و كاخ سرمایه، ظلم، استبداد و استعمار را به لرزه اورد. این صدای ازادی و حق همانا تظاهرات كارگر زنان نخ ریس و پارچه باف این این شهر میباشد كه به تاریخ ۸ مارچ ۱۸۵۷ متكی به تمام نورم های انسانی، به شكل مسالمت امیز به راه انداخته شده بود، كه از طرف پولیس به شكل غیر انسانی تا سرحد تلف گردیدن تعدادی از زنان و زندانی ساختن ان ها انجامید . اما ارتجاع و استبداد نتوانست صدای حق و عدالت، رزم و پیكار زن را خفه سازد . بلكه این رزم دامنه وسیع و جهانی به خود اختیار كرد و در اتحاد و همبستگی زنان اثر گزین شد. بعد از تظاهرات زنان نخ ریس و بافنده شهر نیویارك كه در ۸ مارچ ۱۸۵۷ براه انداخته شده بود در كنگره انترناسیونال كه در سال ۱۹۰۹ در شهر (كوپن هاگن) تدویر گردیده بود (كلارا زیتكین) یك تن از سوسیالست های فعال المان ۸ مارچ را به مثابه روز جهانی زن پیشنهاد كرد. از ان تاریخ بدینسو ۸ مارچ به مثابه روز همبستگی زنان در سراسر جهان گرامی داشته میشود .زنان نخ ریس و بافنده نیویارك نه تنها از حق و ازادی خود بلكه از حق و ازادی تمام زنان كه در قید اسارت و مرد سالاری زیست میكردند دفاع نموده راه مبارزه و پیكار را باز نمودند و ۸ مارچ را به مثابه سمبول مبارزه عادلانه زنان قانونیت بخشیدند

**************

در كشور عزیز ما افغانستان، روشنفكران مترقی، دموكرات و مبارزین حق و عدالت، ترقی و دموكراسی نیز در این راستا تلاش ورزیده و از داعیه بر حق زنان كشور ما طی مارش ها، محافل و میتنگ ها دفاع نموده و مینمایند. دور از حقیقت نیست كه در زمان شاه امان الله به زن و مقام ان ارج گذاشته شد و ازادی های لازم به انها داده شد اما سیاه كاران و سیاه اندیشان با سوء استفاده از دین و مذهب نه تنها مانع این روند شدند بلكه به اساس تحریكات و نیرنگهای انگلیسی شان با استفاده از سیاست "تفرقه انداز و حکومت كن"، مردم را علیه ان شاه مترقی، وطن پرست و مردم دوست تحریك نمودند و به هدف شوم شان نائل گردیدند. طوریكه تذكر داده شد در اثر كار و پیكار خستگی ناپذیر نیروهای مترقی و به خصوص مبارزه شجاعانه و از خود گذرانه حزب دموكراتیك خلق افغانستان از ۸ مارچ به مثابه روز همبستگی زنان جهان بزرگداشت به عمل می امد و از حق زنان دفاع میشد .به اساس توجه و مواظبت حزب دموكراتیك خلق افغانستان از خواست بر حق زنان افغان و تنظیم این روند مطابق شرایط جامعه ما سازمان دموكراتیك زنان افغانستان كه در رهبری ان رفیق محترم دكتور اناهیتا راتبزاد قرار داشت، ایجاد و فعال گردید .در دشوار ترین شرایط از داعیه بر حق زن در جامعه ما در دفاع و مبارزه بر خاسته و حماسه ها افریده. به جا میدانم با استفاده از موقع ۸ مارچ روز همبستگی زنان جهان را به رفیق محترم و مادر گرامی اناهیتا راتبزاد، همرزمان شان و تمام زنان وطنم افغانستان شاد باش و تهنیت گفته موفقیت و پیروزی در مبارزه عادلانه و ازادی خواهانه شانرا ارزو میدارم. زن را ارج میگذارم زیرا: زن مادر است كه با یك دست گهواره و با دست دیگر جهان را می جنباند. زن در بر گیرنده نیمی از پیكر جامعه و در حقیقت تشكیل دهنده مناسبات انسانی در كره زمین است. زن در حقیقت معبد دنیوی هر انسان است

*************

زنان رنج دیدهُ افغان! دور نیست انروزیكه صدای رسای شما گوش فلك را بشكافد، دژ ظلم و استبداد را سر نگون كند تا باشد حق و عدالت، برابری و مساوات قانونیت یابد.

 

۸ مارچ روز جهانی زن به تمام زنان نجیب جهان مبارك باد!

 شهاب الدین سرمند

۸ مارچ ۲۰۰۸

 

www.esalat.org