امین الله مفکر امینی

هر روزیک گلی نوی میشگفد و یا بهتر بگویم هر روز

 یک گلی نوی به آب داده میشود

 

ما و شما همه به اصطلاح مرتجع و یا ارتجاع بلدیت و آگاهی کامل داریم. البــــته مرتجع یعنی کسانیکه دارای خصلت الستیکی باشند، یعنی فنرمانند بهر طـرف که زور و یا فشار آورده شود، کش شوند.

البته این خصلت ذاتی فنر است. ولی ما می بینم و شاهدیم که بعضا انسانهای انقلابی نیز آموختهء ایـن خصلت فلزی شده اند و البته من شخصا این اصطلاح را با خصلت کهـــنه پسندی، تعریف و زینت می بخشم.

اینها (انسانهای انقلابی) دیگر فلز نیستند، اینها انسانهای اند که دارای قوه ناطقه، فهـم و ادراک عالی انسانی خودها اند و خصوصا آنهایی که خود را انقلابی میگیرند و ادعا هم میدارند که از فیض تیوری علمی انقلابی دوران ساز طبقهء کارگر بهره برده انـد و بهتر از دیگران میدانند، پس چرا آنها به هر طرف که کش شوند باید حتما به همان طرف خم شوند و نا سنجیده و با خصلت غیر پایداری، با آن هم ساز و همنوا شوند.

زیرا ارادهء آنها بدست خود شان و منطق و دانش انسانی آنها میباشد که به ذریعـه آن به خوب و بد باید آگاه باشند. متاسفانه ما به فیصدی کم و زیادی، در بین چنـــین انسانها چـه در گذشته های حیات بشری و چه حالا، از این نمونه ها و تیپ آدم ها و انسانها داشـته ایم و حالا نیز از این نمونه ها چه در داخل میهن عزیز و چه خارج از آن داریم از مدتی باینسو از مطالعات سایت پُرمحتوای «اصالت» که برهبری رفیق محترم انجنیر فضل الرحیــم همـت و با کار و پیکار خسته گی نا پذیر رفیق محترم فضلی یکتن از با خردان، آن رهبری میشود و همچنان سایت پرمحتوای سپیده دم که بـــه رهبری محترم رفـیق عــــبدالواحد فیضی، رفیق شناخته شده و استوا، با سایر همدستان مبارز شان، رهبری میشود، انعکاساتی از تذکراتی "بعضی ها" که آنها خود پیوندی بگذشــته های ح.د.خ.ا. داشته اند، دیده میشود که در نوشتارها، نوسانات عقیده وی و عدول از مرام های غایوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتهامات مشهود به حاکمیت و رهبری حزبی و دولتی آن و به خصوص رهبری و نقش زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز از طرف "آنها" به نظر میخورد که مبتنی بآن تبصره ها و گزارشات و اشارات مستقیم و غیرمستقیم، به مسوولان و نویسنده گان آنها بعمل آمده است.

خوب این حقیقت دارد که ما دشمنان اندیشوی و غایوی و سازمانی در گذشته ها داشـــته ایم و هنوز هم به پیمانهء زیادی در سطح ملی، منطقه و بین المللی داریم و عملا با آنها درگیر میباشیم که مورد تعجب نبوده و نمیباشد. چه راستگرایان، بنا بر خصلت و ماهیت ارتجاعی و ماهیت ضد ترقی و تعالی شان اینراه و رسم راه، را پیروی میدارند و مجبورا باید پیروی بدارند. ولی من مختصرا ادامهء این تذکرات را باین اتکا ادامه میدهم:

چو کفر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی.

من به حساب شنیده گیها نه، بلکه باساس شواهد عینی خود و تاریخ مـبارزات و اشـتراکم در تمام فعالیتهای عملی و نظری حزب محبوبم، نیز شاهد بوده ام که زمانی بعضـی از نخبگان ح.د.خ.ا. از بالا ترین سطح، که بآواز و خرد رفیق گرامی ببرک کارمل یکی از بنیــــان گذاران با خرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سرتسلیم داشـتند و بــه هر آواز انقلابی شان هورا هورا میگفتند، حالا چطور به دامان ارتجاع ملی، مـــــنطقه و جهان غلطیدند کـه نه تنها دیگر از هورا هورا گفتنها صرف نظر کردند بلـــــکه عملا از طریق امواج رادیو هـا و دیگر منابع خبری، فردی و جمعی و گروهی و تیلویزیون ها به بستن اتهامات برهبری حزبی و دولتی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان و زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز پرداخته اند کـه من نمیخواهم نام و نشان، ایــــن دسته ها را بگیرم تا آب خت شود و دشمنان ماهی بگیرند زیرا آنها خودشان بهتر از من خود ها را شناخت دارند. البته روز محاسبات که رسید من یقین دارم با هـمان روحیه اصولی و اصل زرین انتقاد از خود و انتقاد از دیگران، در حضور رفقای صـدیق ح.د.خ.ا. به جواب خود ها خواهند پرداختند.

لذا هدف از تذکرات مختصر من، بآن عده از رفقای حزب دموکراتیک خـلق افغانستان و بعضا تشکیلات جدا شده از بدنهء حزب قهرمان ما اینست که بعوض این غیرحقیقت گویی ها، شرایط فعلی مردم و میهن ما را که هردو در آتش نفاق،عدم وحدت ملی کامل و مواد مخدره میسوزند و روز تا روز وضع امنیتی، عدم مـصئونیت فردی و اجتماعی جان صد ها تن از هموطنان ما را میگیرد و فساد اداری در تمام عرصه ها بشکل مشهود دیده میشود، از این توطئه هــا علیه یکدیگر دست بکشند و با هم با همان خصــــــلت انقلابی و شکست ناپذیر در یک سـنگر واحد و بنام همان حزب قهرمانان و شهیــــدان ما یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که درفش آنرا اصالتداران بلند نگهه داشته اند با جلب متحدین سیاسی وفادارش به این آرمانها زیر یک چتر مستحکم حلقه بزنند و به حقیقت ها تن دهند و سر ســختانه بخاطر دفاع مردم و میهن و ایجاد یک حکومت واقعا ملی و دموکراتیک چپ، بـــه مبارزات قهرمانانه ای شان ادامه بدهند.

2013-07-05

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org