چهرشنبه، ۹ جولای  ۲۰۰۸

گفتار محمد طاهر نسیم در بارۀ تبصرۀ سایت سپیده دم
 "نابینایی گر به چاه می افتد عیبی نیست
"

هر اندازۀ که مبارزۀ ایدیولوژیکی و سیاسی در دفاع از اهدافِ خلقهای افغانستان به منظورِ رهائی از قیدِ اشغالگرانِ امپریالیستی و برای استقلال، دموکراسی، صلح و ترقی اجتماعی موفقیت های بیشتری بدست آورد، دشمنانِ رنگارنگِ جنبشِ ملی و دموکراتیک در ظاهر و باطن بیشتر به موضعگیری های خصمانۀ خود گسترش و شدت می بخشند و از راه جعل سازی، دسیسه کاری و شیوه های عوامفریبانه و غیراخلاقی تلاش بخرچ میدهند تا اذهان عامه را از درکِ سالم حقایق و جریانات و از جادۀ مبارزۀ ملی و دموکراتیک منحرف و پلانهای شوم خودرا عملی سازند. این یک پدیدۀ نوین امروزه نیست، زیرا در اواخر سال ۲۰۰۶ و اوائل سال ۲۰۰۷ یکعده اشخاص و گروه های وابسته به ادارات و سازمان های خارجی و تنظیم های بنیادگرای اسلامی و مافیای تبلیغاتی دست به فریبکاری، فتنه اندازی و آشوبگری زدند و گفتار های ساخت و بافت شانرا به زبانهای یک عده افراد وطندوست و مردمی افغانی در صفحات انترنیت و در برخی از و سایل اطلاعات جمعی به منظور مغشوش ساختن اذهان عامه و درز اندازی در جبهۀ مبارزۀ ملی و دموکراتیک پخش کرده بودند، که در این مورد مقالۀ: "نکات چند دربارۀ مافیای تبلیغاتی" به تاریخ ۱۶ فبروری ۲۰۰۷ تحریر و در مجلۀ "آزادی" بدست نشر سپرده شد، ریشه ها و ماهیت چنین عمل ضدِ ملی برملاء گردید.

با اعتقادِ کامل گفته میشود، که تمام دانشمندان و وطندوستان، به ویژه جوانان پُرتوان، هوشیار و بیدار، از چنین شیوه ها و برخوردهای خصمانه و فریبکارانه آگاهی کافی در دست دارند و بدون کدام تعلل و تأثیر به نبرد خود ادامه میدهند. به همه کسانیکه تا اکنون ابراز همبستگی و هم آهنگی نشان داده اند، ابراز سپاس و امتنان میشود.

در روزهای نزدیکِ آینده، اسنادی دراین مورد به نشر سپرده، دیده خواهد شد، که آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود، و حقیقت همیشه درخشان است!

 

 ۹ جولای ۲۰۰۸، فرانکفورت

 محمد طاهر نسیم

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org