پيشگفتار م. رازی

پيشگفتار لنين

پيش گفتار لنين به ترجمه ی فرانسه و آلمانی

1 - تمرکز تولید و انحصارها

2 - بانک ها و نقش نوين آن ها

3 - سرمايه ی مالی و اليگارشی مالی

4 - صدور سرمايه

5 - تقسيم جهان بين اتحاديه های سرمايه داران

6 - تقسيم جهان بين دول معظم

7 - امپرياليزم به مثابه مرحله ی خاصی از سرمايه داری

8 - طفيلی گری و گنديدگی سرمايه داری

9 - انتقاد از امپرياليزم

10- مقام تاريخی امپرياليزم