یاد بود از جان باخته گان ح.د.خ.ا.
به مناسبت چهل و سومین سالگرد تأسیس ح.د.خ.ا.

 

 

 

 

 

 

 شهید دگرجنرال عبدالجلال رزمنده

قهرمان جمهوری افغانستان !

 نوشتهً : محمد ابراهیم سکندری

 شهید عبدالجلال رزمنده قهرمان جمهوری افغانستان فرزند حاجی مرزا عبدالجبار در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی در قریۀ دۀ ملا یوسف ولایت پروان در یک فامیل روشنفکر چشم به جهان گشود. وی دورۀ تحصیلات ابتدائی ولیسه را در مکتب نومان ولایت پروان و تحصیلات عالی خویشرا در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی از پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل در رشتهً ژورنالیزم به پایۀ اتمام رسانید .

 در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی، زمانیکه فعالیت های مسلحانه و مداخله گرانه کشورهای ایران و پاکستان در تبانی با مخالفان دولت،علیه حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان شدت پیدا نمود و حزب دموکراتیک خلق افغانستان نخبه ترین اعضای خویشرا در چوکات فعالین حزبی، غرض کشف، جلوگیری و قطع فعالیتهای خصمانۀ مخالفین حاکمیت وقت تنظیم نمود، شهید جلال رزمنده به مثابه یکی از اساسگذاران آن، نقش عمده را در رشد و بلند بردن مهارت های استخباراتی اعضای فعالین با روحیۀ کاملأ وفاداری به خواست و ارمان های حزب، که همانا تأمین صلح و ثبات، رفاه و آسایش مردم، اعمار جامعه نوین، تأمین عدالت اجتماعی و نظم قانون بود، دوشا دوش سایر مسؤولین اجرا نمود .

 فعالین حزبی بعد از یک مدت کوتاه به عنوان ریاست عمومی خدمات اطلاعات دولتی در چوکات شورای وزیران به فعالیت خویش آغاز نمود و شهید جلال رزمنده به عنوان رئیس حوزۀ اول در استقامت های کاری شهری و اطرافی ولایت کابل معرفی گردید .

او برعلاوۀ اینکه انسان مردم دوست، وطنپرست و یک دموکرات واقعی جامعه افغانی ما بود، از جانب دیگر جوانمردی، کاکگی و عیاری جزو خصایل ذاتی آنرا تشکیل میداد و کسانیکه با شخصیت شهید رزمنده شناسایی دارند، از کرکتر وعادات عالی آن شهید خاطرات فراموش ناشدنی دارند .

 شهید جلال رزمنده، یکی ازجملۀ آگاهان مبتکر حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن)، در ارگان استخباراتی کشور بوده که به مشارکت وسیع مردم در سیستم سیاسی و دولتی کشور تأکید می ورزید، او جسورانه در تفاهم بین الافغانی با گروپ های مخالفین می شتافت و ایشانرا در فضای صلح و آشتی دعوت می نمود، چنانچه در اوایل سال ۱۳۶۰ در حدود ۳۰ گروپ مخالف دولت را با کمیت بیشتر از ۲۰۰۰ هزار افراد مسلح در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل برای بار اول در سطح افغانستان با دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در جهت تأمین صلح، به شکلی علنی همکار نمود و در ۴۲ قریه تحت تسلط موقت مخالفین، بیرق دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را در اهتزاز درآورد.

 شهید جلال رزمنده در سال ۱۳۶۵ هجری شمسی به صفت معاون وزارت امنیت دولتی و رئیس عمومی ادارۀ پنج امنیت دولتی تعین گردید، او در جریان مدت وظیفه در ریاست عمومی پنج امنیت دولتی، تمام نیروی خویشرا در قسمت تأمین امنیت کشور و دعوت مخالفین دولت به زنده گی صلح آمیز در کشور به خرچ داد که در نتیجه تقریباً با ۴۰ فیصد مخالفین مسلح دولت پروتوکول های قطع فعالیت مسلحانه را به امضأ رسانید و اکثریت قرا و قصبات را در تحت حاکمیت دولتی قرار داد .

 جلال رزمنده همیش در مقابل خنثی سازی دسایس داخلی و خارجی از خویش قهرمانی نشان میداد وبه جز وطن و سعادت مردم، به هیچ چیز دیگر نمی اندیشید. او در ۱۶ حوت سال ۱۳۶۹ دسیسهً آی اس آی پاکستان را، که در تبانی اجنت های معلوم الحال خویش می خواست حاکمیت دولتی وقت را در اثر کودتاه سقوط دهد، با شهامت و قهرمانی خنثی نمود .

 جلال رزمنده به خاطر تحکیم پایه های سیاسی و اجتماعی حاکمیت جمهوری افغانستان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزید . او زمانیکه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت باستانی هرات مصروف توسعۀ حاکمیت دولتی و علنی نمودن تعدادی از کثیری  مخالفین دولت به زنده گی صلح آمیز  بود، بتاریخ ۱۷ حمل ۱۳۶۹ توسط یک توطئه خاینانۀ شبکه های تروریستی به شهادت رسید، شهادت او نه تنها مردم، منسوبین دولتی و حزبی را درساحۀ حاکمیت دولتی مأیوس نمود، بل در اکثریت مناطق تحت تسلط مخالفین دولت برحسب سنت های مذهبی، محافل ترحیم بر روح آن شهید برگذار گردید و بعدأ در اثر فرمان ریاست جمهوری افغانستان لقب قهرمان جمهوری افغانستان به وی داده شد .

  

روحش شاد وخاطراتش جاویدان !

 

www.esalat.org