یکشنبه، ۲ جنوری ۲۰۱۱

 

موفق شدن كانديدان ناشايسته به مجلس نماينده گان افغانستان

 

در قدم نخست سلام خدمت تمامي دوستان و برادران گرامي ام كه بعضي شما سياست مداران حاضر و بعضي شما آينده سازان كشور مان افغانستان عزيز ميباشيد و براي دوستانی كه نظر و فكرشان بر مبنای دموكراتيك استوار است و بدون كدام تبعيض ملیتی و مذهبي در مورد آينده كشورمان افغانستان فكر دارند احترامات تقديم مي دارم. بعداً اينجانب ميخواهم كه درمورد "موفق شدن كانديدان ناشايسته به مجلس نماينده گان افغانستان" چند نكته به حضور شما پيشكش نمايم.

دوستان محترم! قراری كه شما خودتان در جريان هستيد مبارزات انتخاباتی مجلس نماينده گان افغانستان از ابتدای سال (۱۳۸۹- ۰۴-۰۱) آغاز بكار نموده و تا (۸۹-۰۶ ۲۷) دوام كرده و بالآخره تا اينكه انتخابات پارلماني كشور آغاز و پايان يافت متاسفانه شما هموطنان عزيز و گرامي مي بينيد كه نماينده هاي نخبه، فرهنگ پرور، دانشمند و مردمدوست در مجلس فعلي خويش نداريد كه بتوانند روي قانون گذاري كشور اجرات كنند ولي من خودم مشكل اساسي را بالاي رای دهندن گان عزيز عنوان مي نمايم بخاطری اينكه مردم كشور عزيز مان به اشخاصی رای داده اند كه ايشان دارايي و ثروت دارند. مردم كشورمان بنابر شايستگي نماينده گان خويش راتعیين نكرده اند از همين خاطر است كه پارلمان پرتقلب افغانسان و نماينده گان غير انتخابي مردم در مجلس نماينده گان هنوز هم به كار خود آغاز نكرده اند. من ميخواهم ابتدا از بعضي نماينده گان  ناشايسته و غير واقعي ولايت بدخشان آغاز كنم و در اين مورد چند نكته بنویسم.

دوستان گرامي! قراری كه شما معلومات داريد در ولايت بدخشان نماينده گان بسيار عالي و نخبه موجود میباشند ولي متاسفانه بنابر عاشق بودن مردم به پول و نه دانستن كانديدان دانشمند مردم ما به جاي اين اشخاص دانشمند نماينده هاي غيرمسلكي و اصلآ بي سواد را به مجلس نماينده گان معرفی كرده اند. اگرچه جاي خوشي است كه حداقل دو نماينده منتخب و واقعي در مجلس نماينده گان انتخاب شده اند ولي نماينده هاي ديگر مثل زلمي مجددي ذكريا سودا و ديگران نماينده گانی هستند كه به مجلس نماينده گان گماشته شده اند كه در حقيقت اين اشخاص به زور و تقلب خويش به مجلس راه يافته اند در حقيقت نماينده مردم نمي باشند. ميخواهم درباره کاندیدای زلمي مجددي به شما چند سطر بنویسم. شخص زلمي مجددي نماينده نيست بل بخاطر اهداف و كار و بار خويش خودرا به مجلس نماينده گان انتخاب نموده است. قراری كه شما در جريان هستيد شخص نامبرده در تاريخ (۱۳۸۸-۹-۱۲) توسط برادر زاده خويش مي خواست قاچاق را انجام بدهد كه خوشبختانه توسط جنرال داوُد دستگير شده بود ولي جاي تاسف اين است كه اين شخص بنا به روابط غير واقعي كه با حكومت جناب كرزي دارد اين موضوع را از بالاي خود دور ساخته بود و در دور دوم انتخابات پارلماني اين شخص خود را از ولايت بدخشان کاندید و رای اول را در رديف مردان از آن خود نموده بود. اگر رای گيري واقعي مي بود شما شاهد مي بوديد كه اين شخص، بدون كدام طرف داري و بدون كدام بدبيني به شما هموطنان عزيز مي گويم، شاید در حدود هزار رای را هم از آن خود نه می کرد، اما اصل موضوع در اين جاه اين است كه در انتخاباتی كه ما سپري نموديم از طرف مردم بالاي زلمی مجددی انتقاد صورت گرفته بود ولي بنا بر روابطی كه به آقاي كرزي داشت درمورد اين انتقادات مردم هيچ نظر لوي څارنوالي نداشته بود ولي موضوع ديگري اين است كه بالای جناب آقاي زلمي مجددي در تقلب رای گيري انتخابات مجلس نماينده گان كه ما به شكل سمبوليك آنرا سپري كريم انتقاد صورت گرفته بود و اين جناب به لوي څارنوالي معرفي شده بود كه اين جناب از طرف مردم بدخشان نماينده غير واقعي شناخته مي شود ولي جاي تاسف است كه اين شخص را لوي څارنوالي بخاطري كه از طرف رییس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان آقاي كرزي فشار مياورد زلمي مجددي را بي گناه و رای اين شخص را واقعي شناخت و از جناب زلمي مجددي معذرت خواهي نمود بعداً لوي څارنوالي آخر از ديدن اين قسم فساد غير اسلامي كه نمي توانست ديگر تحمل كند اين انتخابات را باطل اعلان نمود و از ستره محكمه كشور خواست كه اين انتخابات را باطل اعلان كند كه تا مردم بدانند كه در دولت شان اين طور نماينده هاي غير واقعي وجود دارند ولي تا حال هم اين چالش ميان لوي څارنوالي و كميسیون مستقل انتخابات وجود دارد به نظر شخص خودم هم اين انتخابات غير واقعي و غیرعادلانه ميباشد و بايد جناب ريیس جمهور جناب كرزي اين انتخابات گذشته را به مردم باطل اعلان كند و بايد به مردم بگويد كه در چند ماهی كه بعد از اعلان انتخابات بدين سو جنگ و جنجالی كه بود و زياد دوام كرد من از شما مردم عزيز معذرت مي خواهم كه در اين چند ما بار ديگر به شما وقت ندادم كه شما به صورت واقعي بار ديگر نماينده گان نخبه خويش را انتخاب مي كرديد.

مي خواهم بار ديگر تبصره ی داشته باشم در مورد كانديد وكلاي انتخابات پارلماني در بدخشان. مردم گرامي بدخشان، شما مردم ديار با فرهنگ و علم دوست كه هيچ کدام شما در هر قدم تان بدون علم حركت نه نموده اید ولي جاي تاسف اين است كه شما مردم هنر دوست و با فرهنگ بدخشان باستاني كه تمام مردم كشور به فرهنگ شما افتخار دارند در انتخاب نماينده گان نخبه از شما اشتباه صورت گرفته است. اگر شما مردم بدخشان عزيز ميخواستيد كه نماينده عالي در مجلس نماينده گان مي داشتید شما بايد داكتر شمس علي شمس، سيد جعفر نادري، دولت محمد جوشن، عبدالمنان شيواي شرق و پرتو نادري را انتخاب مي كرديد اما جاي خوشحالي هم است اينكه حداقل دو نماينده نخبه داريد كه در فوق یادآور شدم. شما نماينده گان خود را به شايستگي انتخاب نمي كنيد بنابر پول نماينده گان خويش را انتخاب كرديد شما مردم در انتخاب خويش اشتباه مي كنيد و بعد ها مي گویيد كه به ما كسي كمك نمي كند و ما نماينده نداريم صداي مارا هيچ كس به گوش مقامات بالا نمي رساند در اصل موضوع اين است كه وقتي كه شما نماينده خود را به پول و دارايي انتخاب مي كنيد او در حقيقت رای شما را مي خرد و وقتي كه در مجلس راه يافت كار و بار خود را پيش مي برد و در مورد مردم تا پنج سال آينده هيچ فكر نمي كند و در اين جريان وكلا زندگي خود را بيشتر تامين ميكنند و در سرگرمي معيشت خويش مي باشند و مي خواهند خود را شهرت بدهند و خودرا وقتي در رسانه ها و تلويزون ها مطرح ساختند باز در دور انتخابات بعدي اگر رای هم نبرند به اينطور اشخاص منافع مردم فرق ندارد ديگر به آنها مافع شان ضروري ميباشد.

ميخواهم تبصره ی كوچك داشته باشم در مورد وكلاي بعضي ولايات كشورمان. ميخواهم از ولايت كابل در مورد وكلا بحث را آغار كنم. در مورد وكلاي سابق كه در مجلس نماينده گان بودند از ولايت كابل از جمله استاد ميراحمد جوينده داكتر عبدالكبير رنجبر انجنیر عباس نويان و غيره كه شما مردم نجيب ولايت كابل هم با وجود دسترسي از رسانه ها مجلات و تلويزیون ها باز هم شما در انتخاب نماينده هاي خود اشتباه بزرگ را انجام داده ايد شما كاركرد هاي اين اشخاص را كه نامشان ذكر گرديده است ديده بوديد اما بازهم اشتباه كرديد. من قراري كه ارزيابي نمودم شما بدون انتخاب اين اشخاص اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری را به خود و به مردم اين ولايت كرده ايد.

ميخواهم تبصره ای كوتاهی كنم در مورد كاركرد نماينده مردم كندهار. قراری كه من در مورد این جناب اطلاع دارم آقاي نورالحق علومي ميباشد كه تمام شما مردم كشور شخصيت اين جناب را ميدانيد كه اين شخص هم مانند ديگر دوستان مان كه در بالا ذكر كرده ام بسيار شخص عالي و شناخته شده كشور مان است ولي جاي تاسف است كه بنابر نداشتن روابط با جناب آقاي كرزي رای اين جناب را طرفداران آقاي كرزي باطل اعلان كرده بودند و اين جناب را از وارد شدن به مجلس نماينده گان محروم ساختند. ميروم سراغ ولايت غزني. وكيلی واقعآ عالي آقاي داود سلطان زوي که من در باره اين جناب هم زياد تبصره نمي كنم از تمام اين وكلاي عالي تمام مردم كشور مي دانند و همچنان جناب سلطان زوي تا حال هم به فعالیت خود ادامه مي دهد وبه عنوان آخرين ياد آوري از وكيل دور اول مجلس نماينده گان آقاي مير رحمان اوغلي نماينده مردم فارياب شخصيت اين جناب هم به شما معلوم است كه نقش ايشان در مجلس اول بسيار رزمنده بوده است از تمام شما آقايان خواهشمندم تا اين انتخابات را بالاي ريیس جمهور باطل اعلان كنيد. هرفرد مردم كشور مي داند كه اين انتخابات واقعي نبود و در قبال خويش فساد را داشته است و من هم به شما بينندگان و خوانندگان عزيز مي گويم اين انتخابات غيرعادلانه و غير واقعي بود و بايد جناب ريیس جمهور انتخابات را به دور ديگربه رسانه ها و تلويزیون ها اعلان كند اگر كدام اشتباه در متن نبشته ام باشد ببخشيد.

 

اســــــــــــم نویسنده: عبدالولی (سمنـــــــــــــــــــــدر)

آدرس: اشكاشــــــــــــــم بدخشــــــــــــان

مورخ: (۱۳۸۹ ۱۰ ۰۹ ـــــــــ ۲۰۱۰ ۱۲ ۳۰ )

ساعت: ۱۰:۲۴ بجه، قبل از ظهر

روز پنجشنبه

ایمل: abdulwali_201042@yahoo.com

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org