یکشنبه، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

آقای کرزی! آیا صدای ملت را میشنوید؟؟؟

استاد (صباح)


استاد (صباح)

 نویسنده، مؤرخ، ادیب، شاعر و تحلیلگر مسایل ملی و بین المللی

 

 

محترم رئیس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تو نشانه گرفته میشود؟، زیرا شما باید درد دل، حرفهای ناگفته، غم و اندوه یی ملت، مصیبت و مشقت مردم ستمدیده، تاراج و وحشیگری های زورمندان و جنگ سالاران، چور و چپاول ملی، فساد و قانون گریزی، ستمکاری و بی بند و باری زورگویان، قتل و کشتارجنگ افروزان و ناقضین حقوق بشر را مورد بازپرس و بازخواست قرار بدهید. تا زمانیکه از صمیم قلب و بدون تظاهر و ریا، به این جنایت رسیده گی ننمایید و ملت شما را رها نخواهد کرد و از قضاوت فردای تاریخ نیز در امان نخواهی بود. اکنون صلاحیت با شماست که چه میخواهید انجام بدهید.

زمان به خاطرهیچ کس منتظر نمی ماند! دیروز به تاریخ پیوست و فردا معما است. امروز ما هدیه ای است که باید قدر آنرا بدانیم.

صدای وجدان و تپش قلب

دانشمندی عقیده دارد، طعم عزت را تنها زمانی خواهی یافت که دیگر به تملق نیازی نداری،

زمانی که تنها به یک مبدأ امیدوار شدی و به یک مبدأ نیازمند شدی، تمام قدرت را یافته ای.

متملق کسی است که نمی تواند قدرت درونی خویش را بیابد. و وقتی که نتوانست بیابد تضعیف می شود. نیرومند ترین انسان کسی است که امیدش را از دست ندهد.

تنها کسی امیدش را از دست می دهد که درون خویش را کشف نکرده باشد.

تنها نوری که می تواند انسان را در ظلمات راه ببرد، دل پاک است.

اگر انسان گناه را بشناسد، می تواند ازآن رهایی بیابد.

ولی زمانی که گناه را نمی شناسد کی می تواند از آن رهایی یابد.

خلوص، دل انسان را به بزرگی آسمان کرده و تبدیل به خروش اقیانوس می کند.

یک تپش دل، اگر بداند که چرا می تپد، تبدیل به یک شمع می شود در تمام ظلمت تاریخ.

یک تحفه کوچک: «آن کس که به فریاد دلش بیدار نشود، به فریاد دیگران نیز بیدار نخواهد شد».

تمام پیامبران تنها، با تپش قلبت صدا می زنند تا به فریاد دلت بیدار شوی. و آنکس که با ندای وجدان بیدار نمیشود او مرده است. اگر یک تپش دل بیدار باشد، انسان را از فرش تا عرش می رساند.

ذلت از آنجا می آید که انسان فریاد و دعوت دل خویش را نمی شنود.

آنکه به پاداش خدا حرکت می کند عزیز است، و آنکه به پاداش دیگران حرکت می کند ذلیل است.

اولین قدم برای پانهادن در مسیر یک هدف بزرگ عبور از سد ِخنده‌ های زهر دار و تمسخر آمیز دیگران است.

 

کیها مالکین اصلی كمپنی های امنیتی خصوصی اند؟؟؟

چهره های عریان و چپاولگر های نمایان

 

وطن را داده اند این ها به خواری  

نه عذری میکنند نه شرم ساری

ببین با این همه جرم و جنایت  

هنوز یاوه گویی، دیده درایی.

متاسفانه فساد درادارات دولتی، بحران هزار و یک سری است که کشور را با چالش های بی شمار ومتعددی ازجمله عدم موثریت تلاش ها و فعالیت ها مواجه ساخته وتاکنون دولت نتوانسته این بحران را ازپیش روی خود بردارد. عملکرد دولت دراین مدت برای ریشه کن شدن فساد درادارات ناکارآمد و نا کافی بوده است. رئیس جمهوردراین مدت برای مبارزه با فساد اداری، اقدام به ایجاد کمیسیون های نمایشی مبارزه با فساد اداری واصلاحات نمود، اما این کمیسیون به جای این که در راستای کاهش فساد درادارات کشورموثر باشد، اکنون خود نیز به منبعی بزرگ برای فساد مبدل گشته است. ریشه تمام مفاسد اداری خود اراکین بلندپایه دولت ومالکین کمپنی های امنیتی اند که درپستهای بلند وبا آب ونان دولت لمیده وزنگ چوررابه صدا دراورده ومصروف چوروچپاول هستند.

صحنه نبرد آمریکا درافغانستان، جغرافیایی شده که تیم جدیدی که درقصرسفید، پنتاگون وناتو که به‌شدت معتقد به اثرگذاری قدرت نرم است خواهان به‌کارگیری چنین قدرتی است. یکی از مولفه‌های قدرت نرم نوع حکومت است؛ این اعتقاد وجود دارد که حکومت درصورت داشتن ماهیت دموکراتیک و فقدان فساد مالی ودیگر انواع آن دربین صاحبان قدرت دربهترین موقعیت است تا ازشکل‌گیری شورش‌ها، انقلاب‌ها و بی‌ثباتی جلوگیری کند.

ازهمان زمان که باراک اوباما به قدرت رسید گروهی ازتصمیم‌گیرندگان مطرح در قلمرو سیاست خارجی که شامل معاون رئیس‌جمهور وسفیر آمریکا در افغانستان هستند به بیان این نظریه پرداختند که بحران افغانستان قابل مدیریت و حل و فصل است.

می‌‌توان علیه سابقه تاریخی سرنوشت امپراتوری‌ها وقدرت‌های بزرگ در گذشته‌های دورونزدیک درافغانستان که نشانگرشکست وعقب ‌نشینی آنها بوده است غلبه کرد وپیروزی آمریکا رادرتحقق اهداف تضمین کرد. اینان معضل کنونی درافغانستان راغیرتاریخی می‌نگرند واعتقاد دارند که این عملکرد حکومت افغانستان به رهبری حامد کرزی است به‌ویژه قدرت کنونی طالبان و ناتوانی آمریکا دراستقرار حاکمیت نیروهای غربی است. اینان حکومت کرزی را به‌شدت آلوده به فساد مالی و ناکارآمد درارائه سرویس‌های اولیه به مردم قلمداد می‌‌کنند. ازاین نقطه‌‌نظر، حاکم کشور درارتباط نزدیک با جنگ‌سالاران و افراد مطرح درقاچاق موادمخدر است. حکومت به‌لحاظ این ویژگی‌ها فاقد مشروعیت درکلیت جامعه است. انتخابات اخیر درافغانستان که در اواخرسال دوهزارونومیلادی برگزار شد سیل اتهامات را به وسیله همین افراد به سوی حامد کرزی روانه ساخت.

سفیرآمریکا دریک گزارش مفصل که به‌وسیله دولت آمریکا به مطبوعات درز داده شد پیروزی کرزی را بر پایه یک تقلب بزرگ مطرح کرد و آرای ریخته شده به‌نفع اورا کاملا دروغین و تقلبی اعلام کرد وعبدالله، وزیر امورخارجه سابق را برنده اصلی معرفی کرد. کیفیت حکومت افغانستان است که زمینه این اعمال را برای آمریکا فراهم نمی‌کند تا به تحقق سیاست‌های خود بپردازد و فساد گسترده دربطن حکومت و دزدی انتخابات از نظرمردم این امکان را برای مخالفان یعنی طالبان فراهم آورده است که یک بازیگرمطرح درصحنه کشورباشند. پس اگرآمریکا حامد کرزی را ازکاربرکنارکند وانتخابات مجدد برقرارسازد تا فرد جدیدی ازطریق صندوق رای به‌قدرت برسد می‌تواند امید داشته باشد که طالبان به تدریج ازصحنه محو شوند. چنین چیزی به این زودی ها امکان ندارد ومهره های راکه غرب تصمیم دارد درقدرت سیاسی جابجا نماید بیش ازاندازه ناکارآمد، کثیف شده، زنگ زده وبه قولی ( خرمهره ) بیش نیست وکشورراغرق درتباهی وتفرقه ملی سوق خواهد کرد.

 این افراد که کمترین درکی از ریشه‌های فرهنگی درجامعه افغانستان را دارند. فشارزیادی برحامد کرزی است که قدرت را ترک کند تا فرصت برای شروعی جدید درکشورفراهم شود وحتی باراک اوباما درسفرخود به این کشوردراواخربهاردوهزاروده میلادی تاکید بسیاربرضرورت حکومت‌داری خوب کرد مشکلی که تصمیم‌گیرندگان کنونی آمریکا دارند این است که فاقد این توانایی ذهنی هستند که درک کنند قدرت درمعنای بسیط آن که دربرگیرنده جنبه نرم‌افزاری آن است کمترین فرصت تجلی را در افغانستان درشرایط کنونی دارد. تنها درصورتی قدرت نرم امکان‌ ابراز وجود می‌یابد که یک جامعه با ثبات با رفاه نسبی و سطح مشخصی از زایش فرهنگی وجود داشته باشد. افغانستان امروزه در چنین جایگاهی نیست. ده سال ازسقوط طالبان درکشورمیگذرد ده هاوحتا صدها میلیون دالربه افغانستان سرازیرودرزیرریش جامعه بین المللی به جیب دزدان ثروتهای ملی افغانستان سرازیرشدوهمین دزدان وچپاولگران بعدازسال سیزده هفتادویک خورشیدی، مالک ده ها تعمیروبلند منزل، شرکتهای تجارتی، صاحب ده ها عراده موتر، صدها جریب زمین، شرکتهای خصوصی امنیتی و. . . گردیدند.

اگر واقعاً به كمك های ارایه شده به افغانستان نگاه كنیم به این موضوع می رسیم كه اكثر این كمك ها برای مردم افغانستان مفید نبوده تعدادی دلال داخلی وخارجی را فربه كرده است! درسایه این كمك ها تنظیم های که درویرانی کشوروبربادی ملت سهیم اند، قدرتمند و به استحكام مواضع خود پرداخته اند. یعنی همان جریانی كه در سال های قبل رواج داشت. منتها آن زمان با نام جهادومقاومت درجیب عده محدود میریخت و امروز با نام بازسازی وآبادی. ولی دراصل هیچ فرق و تفاوتی در روند رسانید ن این كمك ها به مردم نكرده است.

 دركنار این موضوع صدها و بلكه هزاران دلال جناحی و تنظیمی به پركردن انبارهای خود مشغول اند درحالی كه مردم همچنان نیازمند باقی مانده اند. ازطرف دیگر، ازد یاد موسسات و نیروهای خارجی را شاهد یم كه هركدام شان به بهانه كمك به افغانستان ماهانه پنج تا ده ها هزاردالر حقوق دریافت كرده هزینه های كزاف مخارج شان را نیز درحساب كمك های بلاعوض و یا قرض الحسنه به افغانستان می كذارند. همین اکنون دركابل بیش ازدوهزاروچهارصد مووسسه خارجی و یا به نوعی وابسته به آن ها وجود دارد. كه درهركدام شان اگربه طورمتوسط ده نفرمشغول به كار باشند، حدود بیست وچهار هزارحقوق بگیر اكثرا بلا استفاده خارجی دركابل مستقر هستند. این افراد ازیك طرف به نا امنی های اجتماعی با ارایه طرح های اكثرا بدون استفاده دامن می زنند و از طرف دیگر بازارگرمی دلالان داخلی راسبب شده اند. همچنین اگر نگاهی به وضعیت كرایه خانه ها و خرید وفروش ها وعواقب ناشی از این مسایل داشته باشیم، نارضایتی مردم را درایجاد اختلالات روانی اجتماعی مشاهده خواهیم كرد. ازمنظر دیگر، كمك هایی كه نقدی و یا جنسی مستقیما به دولت پرداخت شده كه یك سوم همه كمك را تشكیل می دهد، اكثرا با مبالغه های آماری وعددی همراه بوده واقعیت ها به اطلاع همگان نمی رسد. اختلافات بین کرزی وخارجی ها جنبه های فراوان دارد وازجمله یکی هم موضوع شرکتهای امنیتی خارجی وداخلی بوده که تنشهارا به اوج رسانده است.

درپی پافشاری دولت برتوقف فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در کشور، شرکت های عمرانی فعال درافغانستان اعلام کردند که درصدد لغو قرارداد و یا محدود کردن فعالیت خود درکشور هستند. این شرکتها ازاین طریق می کوشند با اعمال فشاربردولت، آن را واداربه پس گرفتن فرمان انحلال شرکت های امنیتی خصوصی کنند که پایان سال دوهزاروده میلادی را، ضرب الاجل تعیین کرده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع موثق دردولت آمریکا بااعلام این خبرتاکید کرد لغو پروژه های دردست اجرای شرکت های اعمارمجدد یک ونیم میلیارد دالراز بودجه بازسازی درافغانستان را خواهد کاست. به نوشته این روزنامه شرکت دیوالاپمنت آلترناتیف ازجمله شرکت های بازسازی است که دفترمرکزیش درواشنگتن است وازمحدود کردن فعالیت خود درافغانستان خبرداده است. این شرکتها ادعا می کنند فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی، امنیت کارکنانشان درافغانستان به مخاطره خواهد افتاد. این درحالی است که رئیس جمهوری کشوربارها برتوانایی نیروهای پولیس وامنیتی کشور برای تامین امنیت شرکتهای بازسازی فعال درافغانستان تاکید کرده است.

وی معتقد است هزینه های سنگینی که کشورهای غربی به شرکتهای امنیتی خصوصی درکشورمی پردازند باید برای آموزش وتجهیزات پولیس ونیروهای امنیتی اختصاص یابد. ازدیدگاه تحلیل گران سیاسی عقب نشینی اخیرکرزی رئیس دربرابرفشارهای آمریکا، شرکت های عمرانی رانیز امیدوارکرده است که با محدود کردن فعالیت خود درافغانستان دولت این کشور را به عقب نشینی بیشتروارد کنند.

رئیس جمهوری اخیرا تحت فشارهای واشنگتن با ادامه فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی که ازسفارت خانه ها، انبارها وپایگاههای نظامی وخانه های کارکنان سفارتخانه ها حفاظت می کند، موافقت کرد. بااین حال وی تاکید کرد که ازسفارت خانه ها فشارهای مضاعفی بردولت کابل وارد می شود تا با فعالیت این شرکتها درعرصه های مختلف موافقت کند.

کرزی اخیرا بامتهم کردن شرکت های امنیتی خصوصی به راه زنی واقدامات تروریستی، خواستار انحلال آنها درافغانستان شد. حدود پنجاه شرکت امنیتی خصوصی با حدود سی هزار نیرو فعالیت میکنند که مهم ترین آنها زی سرویس یاهمان بلک واتر، بد نام ترین شرکت امنیتی خصوصی است که عملکردش درافغانستان وعراق برکسی پوشیده نیست. به گفته مقامات دولت پاکستان، شرکتهای امنیتی خصوصی درقاچاق اسلحه، موادمخدر وجنایات سازمان یافته دست دارند وبه گفته وزیرداخله ما، نیروهای امنیتی ازاین شرکت ها مقادیر زیادی سلاح غیر قانونی کشف کرده اند. ازآنجاکه شرکتهای امنیتی خصوصی درمقابل هیچ نهاد ومقام دولتی پاسخگو نیستند دولت ادامه فعالیت آنها را موجب تشدید ناامنی وادامه بحران درکشور می داند.

دراین شرایط، تلاش شرکت های عمرانی برای وادارکردن دولت به عقب نشینی بیشتردرمورد لغو فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی، نوعی دخالت در امور داخلی افغانستان است ومی کوشند بااستفاده از مشکلات این کشورونیاز آن به کمک های خارجی، از آن درجهت تحمیل خواسته های خود به دولت استفاده کنند.

حامد کرزی است که اخیرا در محفل تجلیل از بیست وشش جون روز جهانی مبارزه با مواد مخدر تداوم کار این شرکت ها را باعث ایجاد ملیشه سازی و درگیری های داخلی خواند و گفت که نیروهای خارجی مستقر درکشور باید اجازه دهند تا دولت افغانستان صاحب مطلق قوه امنیتی خود باشد وی تاکید کرد: هیچ حرکت موازی با نظام افغانستان، باعث امن و نظام سازی درین خاک شده نمیتواند؛ خارجی ها پول شان را به جای اینکه به آنها (شرکت ها) بدهند و ضایع شود و توسط این شرکت ها مردم آزاری، راه گیری وبی امنی شده و به تروریزم کمک شود، همین پول را به ارگان های امنیتی دولت افغانستان بدهند. این اظهارات رئیس جمهوردرواقع پاسخی به گزارش های منتشره در رسانه های امریکایی مبنی بر باج دهی کمپنی های امنیتی به طالبان و اینکه برخی ازین شرکت ها به نزدیکان کرزی و شمار از مقام های ارشد افغان تعلق دارند پنداشته میشود.

كرزی ازمالیات دهندگان امریكایی خواست تا پرداخت پول را به شرکت های امنیتی خصوصی حاضر درافغانستان كه به گفته‌ وی با گروههای مافیایی و احتمالا با طالبان در ارتباط هستند، متوقف كنند. رئیس جمهور حكم برچیدن شرکت های امنیتی خارجی را ظرف چهار ماه صادر كرد، درگفت‌وگو با کانال ABC اظهار داشت: این افراد مانعی برسر راه توسعه پولیس و نیروهای امنیتی كشور محسوب می‌شوند. من از مالیات دهندگان امریكایی می خواهم تا اجازه ندهند كه پولی را كه به زحمت فراهم می‌شود برای گروههایی خرج شود كه نه تنها بی‌اعتمادی فراوان نسبت به مردم افغان ایجاد می‌كنند، بلكه خدا می‌داند با گروههایی مافیایی در ارتباط هستند و نیز شاید با آن پول‌ها شورشیان طالبان و ترویست‌ها را تامین مالی می‌كنند. دستمز بالایی كه شركت‌های امنیتی خارجی پیشنهاد می‌دهند مردم افغان را از پیوستن به نیروهای امنیتی و پولیس كشور منصرف می‌كند.

به همین سبب چطور یك جوان افغان در حالی كه می‌تواند در شركت امنیتی خصوصی مشغول به كار شود كه آزادی عمل زیادی دارد و بی مقررات است بیاید وعضو پولیس شود؟ بنابراین این مساله طبیعی است كه رشد نیروهای امنیتی ما سخت خواهد شد. كرزی گفت: بنابراین چنانچه بخواهیم این نیروها توسعه یابند، این شركت‌ها باید منحل شوند.

كرزی سخنان زیادی علیه شركت‌های امنیتی خصوصی زده وفرمان وی حاكی از اینست كه فعالیت این شركت‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده از تسلیحاتی كه موجب حوادث مهیب و ناگوار می‌شود، ممنوع است. با وجود این كرزی تصریح كرد كه محافظان امنیتی كه ازدیپلمات‌ها و گروههای امداد محافظت می‌كنند اجازه خواهند داشت تا به فعالیت خود ادامه دهند. ما مطمئنا به آنها اجازه نخواهیم داد تا در جاده‌ها، بازارها، سرکها و بزرگراهها باشند و نمی‌گذاریم از خطوط تامین مایحتاج حفاظت كنند زیرا این وظیفه دولت و پولیس افغانستان است.

وزارت دفاع امریكا ضرب‌الاجل برچیدن شرکت های امنیتی خارجی را درمدت چهارماه و درحالی كه خشونت طالبان روبه افزایش است بسیار خصمانه وچالش‌برانگیز خوانده است. شركت‌های امنیتی خارجی‌ كه درافغانستان محبوبیت ندارند، بیش از سی هزار نیروی محلی ثبت شده دارند. دیوید پترائوس جنرال ارشد نظامی امریكا درمصاحبه با کانال CBS در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه چنانچه انتقادها درواشنگتن وسایر كشورها علیه كرزی شدید شود گفت: گمان می‌كنم كه او(كرزی) در موقعیت دشواری قرار دارد. اگرچه امریکا به شدت بربازنگری دراین تصمیم تاکید دارد، با این وجود در تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز فعالیت شرکت‌های امنیتی خارجی در این کشور تاکید دارد.

کرزی تصریح کرد، دولت درتصمیم برای لغو مجوز فعالیت این شرکت‌ها مصمم است و ازجامعه جهانی می‌خواهد در این امر مشارکت کنند.

این درحالی است که امریکا با اعمال فشارهای پیاپی از دولت خواسته بود تادرتصمیم خود برای پایان دادن به فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی درافغانستان تجدیدنظر کند. شرکت‌های امنیتی خصوصی در ظاهر به فعالیت‌هایی همچون تأمین امنیت و حفاظت از سفارت‌خانه‌های خارجی، جابه‌جایی کارمندان سفارت‌خانه‌ها و تأمین امنیت پایگاه‌های نیروهای خارجی مصروف اند.

تحقیق یک سالهء که درین مورد ازسوی یکی از کمیته های فرعی مجلس سنای امریکا انجام یافته نشان میدهد که برخی از شرکت های محافظ کاروان های اکمالاتی سربازان امریکایی درشاهراه ها، برای تداوم کاروجلوگیری ازحملات طالبان به جنگجویان این گروه پول رشوه میدهند. مطابق تحقیق انجام شده، دهها گروه مسلح در چوکات قرارداد دوملیاردتا دونیم ملیارد دالری سربازان امریکایی مستقر درافغانستان که بنام هوست نیشن تراکینک (باربری ملت میزبان) یاد میشود، امنیت کاروان های مواد غذایی و سایر اکمالاتی دوصد مرکز این سربازان در سراسر افغانستان را تامین میکنند.

جان اف ترینی رئیس کمیته تحقیق؛ ازین احتمال که شاید ازپول امریکا توسط این شرکت های امنیتی در تقویت طالبان استفاده گردد، ابراز نگرانی کرده است. به نقل ازرسانه های امریکایی مقام ها درواشنگتن براین نیز تردید دارند که کمپنی های امنیتی شاید در آشوب های راه ها دست داشته باشند تا احساس خطردرجاده ها را بیشترسازند و یا هم ممکن است بعضا برای به دست آوردن قرارداد بر ضد رقیبان خود دست به حمله بزنند.

همین اکنون پنجاه ودوکمپنی امنیتی داخلی وخارجی با بیست وشش هزار نیرودروزارت امورداخله ثبت است که بیش ازسه هزارتن آنها را اتباع خارجی تشکیل میدهد ولی گفته میشود که ده ها کمپنی غیر راجستر نیز درکشور فعالیت میکنند، کرزی نیروهای خارجی مستقردرکشور را متهم به حمایت وتقویت این شرکت ها نمود اما برخی مقام های قوماندانی آیساف وناتو درکابل دولت را درعدم کنترول فعالیت های این کمپنی ها مقصر میدانند. جنرال جوزف بلاتزسخنگوی ایساف میگوید که آنها مجبوراند برای انتقالات شان ازین کمپنی ها استفاده نمایند اما به گفته اوباید دولت خود را مطمئن سازد که آیا این شرکت های جوازدارند ویاخیر، بلاتزمیگوید که ایساف نیزازین بابت نگران استند که احتمالا این شرکت ها به طالبان مسلح پول میدهند اوافزود ایساف سال گذشته تیم کاری مبارزه با فساد را ایجاد کرد وحالا نیزما تیم دیگری را تحت نام تیم کاری دوهزاروده میلادی تشکیل کرده ایم تا درمورد این مسایل تحقیقاتی را انجام دهند ما ازجانب ایساف وظایف خود را انجام داده ایم ولی دولت باید اطمینان خود را حاصل کند که این کمپنی ها راجستر شده اند یا نه، چون این وظیفه ایساف نیست بلکه باید دولت ازطریق ادارات نظارتی خود اینها را بررسی نماید.

همین اکنون بیش ازسی کمپنی امنیتی خارجی درکشورفعالیت دارد که شامل حدود پانزده کمپنی انگلیسی، ده امریکایی، دو استرالیایی، دو ترکی، یک کانادایی، ویک لبنانی میشود. تعداد اندکی ازین شرکت ها شرکای داخلی نیز دارند. فعالیت های عمده شرکت های خارجی رادرکشورتامین امنیت کاروان های اکمالاتی ناتو، سفارت خانه ها، نهادهای بین المللی و برخی ازادارت دولتی تشکیل میدهد. مشهورترین این شرکت ها بلک واتر است که تحت نام زی سرویسز در کشور فعالیت میکند. دولت نیز با برخی ازین شرکت ها قرارداد دارد، ازجمله تامین امنیت ساختمان های مربوط به کمیسیون انتخابات، پروژه برق دیزلی کابل، واقع درپلچرخی وامنیت میدان های هوایی کابل وکندهار به شرکت امنیتی گلوبل که یک کمپنی انگلیسی است داده شده است.

نام و مشخصات شرکت های عمده امنیتی خارجی در کشور:

 

نام شرکت امنیتی

کشور

رییس یا مسؤول

بلوهکل میدلیست

انگلند

پیتر کولن

ایجیس

انگلند

ستیفن جیمزبارکلی- ایفلی

پیج پروتیکتیو

انگلند

لیسلی سمیت

اولیف گروپ

انگلند

اندریو گراهم فرینچ

انترنشنل سپیشلایزد سرویسز

انگلند- افریقای جنوبی

نیکولس ویلیم میر

آی دی جی سیکیورتی

انگلند-افغان

آین دوگلاس گوردن

سیکیورG4S سلوشنزآرمور

انگلند

مارک جیمز سپیندلر

تور افغانستان

انگلند-افغان

ملکوم مکگون

افغانستانE. R. S. M

انگلند

این هودگسون

یونیتی اواس جی سیکیورتی

انگلند- استرالیا

گاوردون گلیف انسلم

هارت سیکیورتی انترنشنل

انگلند

مایکل موریرتی

صبری انترنشنل سیکیورتی

انگلند- اردن

مک دانلد تامس

سلادین سیکیورتی افغانستان

انگلند

دیوید جان واکر

رونکو سیکیورتی

انگلند- امریکا

ستیفن ایدلمن

گلوبل میدلیست استراتیجیس

انگلند

جان

زی سرویسیز

امریکا

جوزیف مایکل یوریو( بلک واتر قبلی)

سپیشل اوپریشن کانسلتنک

امریکا- افغان

رابرت هاورد بایرد

سروکورLLC

امریکا

الن ستیوارت ویلیم

شپیرد سیکیورتی

امریکا- افغان

گریک اون

فورهارسمن انترنشنل

امریکا

جان الین

مرکز- وینس-مجن-ایم وی ایم

امریکا

داریو اوتورو مارکوز

ورلد سیکیورتی انیشتیف

امریکا- افغان

ویلکینس هنری

افغان ریسورس گروپ سیکورتی

امریکا- افغان

محمد ندیم

ایودت سیکیورتی

امریکا

بروفور چیس

تک فورس

استرالیا-افغان

آرژین والکمیروالکنبرک

کامپس سیکیورتی

استرالیا

پیتر بید مکسکور

گات سیکورتی دیماینگ

ترکیه

اورهان اریک

یوکسل سپیشل سیکیورتی

ترکیه

اکرام گولر

رید اینکارپوریتد

افریقای جنوبی

دیرریک جاکوبس

کپس

کانادا

یار محمد

 

شماری ازکمپنی های امنیتی مربوط به نزدیکان مقام های ارشد دولتی نیزنام شرکت شان را بنام شرکت های خارجی ثبت نموده و جوازفعالیت گرفته اند. از جمله کمپنی ان سی ال (NCL) که از حامد وردک پسر عبدالرحیم وردک وزیردفاع ملی است شرکت اش را بنام شرکت امریکایی ثبت نموده و کمپنی امنیتی تریبل اس آی (SSSi) یا ستراتیژیک سیکیورتی سلوشن انترنشنل که ازحاجی حصین برادرملا مارشال معاون اول ریاست جمهوری است کمپنی اش را بنام کمپنی انگلیسی ثبت نموده است.

کمپنی های امنیتی ومقامات دولتی، (گزارشی از نشریه کلید و گزارشگر ملیار صادق)

شركت های لوژیستیكی و امنیتی تجارت های سود آوری اند كه تا كنون زورمندان حكومتی و حزبی پول های هنگفتی را از آن بدست آورده اند. باآنکه در اوایل، شمار زیادی از اعضای ائتلاف شمال به شمول جنرال دین محمد جرئت کمپنی امنیتی داشتند؛ ولی حالا بیشتر آنان کمپنی های لوژیستیكی ایجاد نموده و پول بیشتر نسبت به کمپنی های امنیتی از نیروهای خارجی بدست میاورند. درحقیقت آنان قرارداد کننده نخست با طرف های خارجی هستند.

شركت های لوژیستیكی با كمترین زحمت و قبول خطر، فقط با واسطه قرار گرفتن قرارداد ها پول هنگفتی را به دست می آورند كه زمینه ساز اصلی معامله ها با كمپنی های امنیتی می باشند. قوماندان روح الله رئیس کندهار سیکیورتی گروپ، می گوید که بیشتر کمپنی های امنیتی با این شرکت ها قرارداد دارند نه با قوای خارجی. وی می گوید: "این شرکت ها از نیروهای خارجی در بدل رساندن هر موتر حدود چهارهزار دالر امریکایی میگیرند؛ بعد با ما قرارداد میکنند ولی در بدل هر موتر به ما پنج تا هشت صد دالر میدهند، سه چند پول را اینها میگیرند. " گفته میشود از بزرگترین شرکت های لوژیستیكی که با بگرام قراردادهای پرهزینه دارد یکی هم شرکت مربوط به اجمل رحمانی برادرزاده جنرال بابه جان قوماندان امنیه پیشین کابل و از فرماندهان سابق است.

این درحالی است که چندی قبل رئیس جمهور کرزی با شدید ترین الفاظ تمام كمپنی های امنیتی خصوصی را متهم به دزدی، قتل، اختطاف و همکاری با مخالفان مسلح نموده است، شواهد نشان میدهد که بیش از پنج هزار نفرمسلح در چوکات چهار گروپ بزرگ امنیتی به نزدیکان وی تعلق دارند. علاوه براین، شماری از قدرتمند ترین افراد، مالک اصلی بزرگترین کمپنی های امنیتی بوده، هرچند جواز فعالیت شان را بنام کارمندان عادی کمپنی شان ثبت نموده اند. در واقع هیچ کمپنی امنیتی وجود ندارد که مالکان ویا سهام داران آن ازین سه کته گوری خارج باشند؛ اعضای خانواده بلند پایه ترین مقام دولتی، زورمندان و قدرتمداران و سرمایه داران بزرگ خارجی و داخلی.

این تحقیق بر بنیاد شواهد و مصاحبه های انجام یافته با مقام های بلند پایه بیش از6شرکت بزرگ امنیتی خصوصی استوار است و ارتباط مالكان آنها را با این قدرتمندان ثابت می سازد. فرمانی که رییس جمهور کرزی مبنی بر لغو تمامی شرکت های خصوصی امنیتی تا چهار ماه دیگر صادر نمود به این معنی است که وی تفاوتی میان این شرکت ها قایل نبوده ودرپی لغو تمام کمپنی های امنیتی، چه خارجی و چه هم داخلی، چه از مقامات بلند پایه دولتی و چه از نزدیکان وی، می باشد. این درحالی است كه شماری از مالکان این کمپنی ها یک قدم به عقب نهاده و به نظر می رسد، می خواهند دست ازین فعالیت ها بکشند؛ اما شمار زیادی ازین افراد به این سخنان رئیس جمهور پوزخند زده و به این باور اند که آقای کرزی توانایی انحلال کمپنی های امنیتی خصوصی را ندارد. عدهء شرکت های مربوط به رییس جمهور کرزی، مقام های دولتی، و اعضای ائتلاف شمال با مشخصات و عملكردهای ذیل مشغول فعالیت می باشند.

كمپنی های امنیتی نزدیکان رئیس جمهور

- آسیا سیکیورتی گروپ (A. S. G): این کمپنی امنیتی مربوط به حشمت کرزی فرزند خلیل خان کرزی، پسرکاکای رئیس جمهورحامد کرزی است. اکنون که رئیس جمهور خواستار لغو شرکت های امنیتی شده، حشمت کرزی می گوید که او دیگر مالک این کمپنی امنیتی نیست. او که دراین زمینه از مصاحبه با ما خود داری كرد، تنها ابراز داشت که مدتی است آسیا سیکیورتی گروپ را به فروش رسانده است. وقتی ازاو پرسیدم که چرا شرکت اش را فروخته، گفت که " دلم نبود فروختمش" این درحالیست که جواز فعالیت این کمپنی در دفتر آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان هنوزهم بنام وی ثبت می باشد.

- وطن ریسک منجمنت و کندهار سیکیورتی گروپ: هسته مرکزی قدرت و فعالیت کمپنی های امنیتی خصوصی در جنوب افغانستان با دو نام فوق خلاصه میشود. برای بیشتر مسوولان شرکت های امنیتی خصوصی این موضوع پذیرفته شده که احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی سهم بزرگی درین دو کمپنی دارد، هرچند که هیچ یک از آنان حاضر نیستند در مصاحبه رسمی این موضوع را بیان كنند. از طرف دیگر نام قوماندان روح الله که در برخورد خشن با مردم و مخالفان مسلح در شاهراه کابل - کندهار شهرت دارد با این دو کمپنی گره خورده است.

وطن ریسک مجمنت، بخشی از وطن گروپ است که احمد راتب پوپل و احمد راشد پوپل از وابستگان دورتر رئیس جمهور، مالکیت آنرا ظاهراً به عهده دارند و کندهار سیکیورتی گروپ شامل ۲۳ گروپ امنیتی فعال در ولایت کندهار است که از چند ماه بدینسو تحت ریاست قوماندان روح الله، یکی از خویشاوندان دور کرزی درآمده است. روح الله که قوماندان عملیاتی وطن ریسک نیز بود؛ هفته گذشته با استقبال از تصمیم رئیس جمهور در مورد شرکت های امنیتی از سمت اش در وطن ریسک استعفا داد؛ اما عصر همان روز در مصاحبه با کلید تائید کرد که سمت او درکندهار سیکیورتی گروپ هنوز پابرجاست.

روح الله؛ از هفت سال بدینسو قوماندان نامدار شرکت های امنیتی بوده است. او بیش از چهارسال کمپنی غیر مجوز را بنام "امنیت کماندو" اداره می کرد که درشاهراه کندهار- هلمند فعالیت داشت. بعد او با "وطن ریسک مجمنت" شریک شد و قطارهای اکمالاتی ناتو را از میدان شهر به کندهار و هلمند حمل می نمود. در تاریخ ۵ ماه ثور سال جاری افراد مربوط به شرکت های امنیتی "وطن ریسک منجمنت" و کمپنی "کمپاس" در ولسوالی شیخ آباد ولایت میدان وردک دو فرد ملکی را حین حمله طالبان بر قطار حامل شان به قتل رساندند. علاوه براین وطن ریسک، متهم به باج دهی و رشوه به طالبان است. زمانیکه فعالیت این کمپنی بعد ازین قتل توقف داده شد، کاروان اکمالاتی ناتو در شاهراه کابل - کندهار مورد حملات شدید طالبان قرار گرفت و چنین پنداشته شد که گویا افراد این کمپنی با شورشیان دست دارند و این حملات را به این منظور راه اندازی کردند تا بر ضرورت خدمات آنها تاکید کند. روح الله، باج دهی و همکاری با طالبان را رد می کند.

او در مصاحبه با کلید از بازجویی که مقام های امریکایی درین زمینه از آنها انجام داده چنین خبر داد: " آنها که از کانگرس امریکا بودند؛ من، راشد پوپل و راتب پوپل را به دوبی احضار کردند، ما مذاكره هشت ساعته داشتیم، آنها هیچ شواهدی نداشتند، فقط ادعا می کردند، ما برایشان نشان دادیم که در یک سال گذشته از ده میلون دالری که عاید داشتیم در کجاها مصرف کردیم، ولی آنها می گفتند که شانزده صد ملیون دالردرزمینه تأمین امنیت کاروان های اکمالاتی از سنای امریکا تصویب شده است. . . . بالاخره ما آنها را قناعت دادیم. " روح الله در مورد کلیپ ویدیویی که در سایت یوتیوپ منتشر شده و در آن افراد مسلح مربوط به وی چند فرد نامعلوم را شکنجه نموده و سپس سر می برند؛ میگوید که او خود این کلپ را ندیده است، اما او در ادامه به نحوی تائید کرد که این کار توسط سربازان او صورت گرفته است: " اگر حلال ( سربریده شده) شده است کسانی بوده که افراد ما را حلال کرده اند؛ اما این کار عسکرهایم است من در کابل نشستم و درآنجا(شاهراه) دو صد نفر پرسونل است و آنها وقتی می بینند که یک رفیق شان در پیش چشم شان کشته می شود، درمقابل وقتی طالب به دست شان بیفتد آنها هم همین کار را می کنند. " از او پرسیدم که چگونه میتوان باور کرد، کسانی را که افراد شما سر بریده اند طالب هستند. ؟در جواب گفت: بین طالب و مردم ملکی در ویدیو چه فرق می شود. طالب كه در پیشانی اش نوشته نیست که این طالب است.

کشته شده ها از جمع کسانی هستند که من را می کشند با من مقاومت می کنند. این چنین افراد کشته شده اند؛ تعداد دقیق کسانی را که کشته ایم نمی دانم، ولی اگر طالب ها قتل پنج هزار تن از افراد شان را هم به من نسبت دهند، من منکر نمی شوم و نمی گویم که نکشته ایم تان. "

روح الله می گوید: کسانیکه توسط افراد تحت قومانده او به قتل می رسند، اگر اسلحه و سایر تجهیزات داشته باشند آنرا به دولت تسلیم می نمایند. او شراکت احمد ولی کرزی در وطن ریسک منجمنت و کندهار سیکیورتی گروپ را رد میکند: به خدا اگر ولی کرزی یک فیصد سهم هم در کمپنی ما و یا سایر کمپنی های امنیتی داشته باشد، این یک گپ ناحق است که او سهم دارد. قوماندان روح الله در مورد کندهار سیکورتی گروپ می گوید که نودوهشت در صد کار اخذ جواز او را ختم کرده است در مجموع دوهزار و دوصد فرد مسلح درچوکات کندهارسیکورتی گروپ کار میکنند. او می افزاید كه در اول موافقت رئیس صاحب جمهور بود اما حالا به میزرئیس جمهور رسیده و به نوبت مانده که چه وقت او امضا میکند. " او از دولت میخواهد تا جواز این کمپنی بزرگ را هرچه زودتر بدهد. او می گوید که فکر میکنم خارجی ها راضی نیستند که این کمپنی جواز فعالیت داشته باشد.

قطعه ریزرف عملیاتی: بیش از سه هزار فرد مسلح تحت قومندانی مطیع الله خان در ولایت ارزگان فعالیت می کنند. مطیع الله خان که از خانواده جان محمد خان والی پیشین ارزگان و یکی از وزرای مشاور رئیس جمهور کرزی است، مسوولیت پولیس شاهراه کندهار-ارزگان را به عهده دارد؛ اما او خارج از تشکیلات حکومتی هزاران فرد مسلح دارد. خانواده جان محمد خان از احترام و محبوبیت خاصی نزد رئیس جمهور کرزی برخوردار است؛ زیرا او درسال ۲۰۰۱ زمان حمله امریکا به افغانستان آقای کرزی را درکوه های نزدیک به ترینکوت از چنگ طالبان نجات داد و رئیس جمهور کرزی از مهمان خانهء او به ارگ ریاست جمهوری رسید. علاوه براین، او که بنام حاجی امیر صاحب مشهور است در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری، رئیس کمپاین انتخاباتی کرزی در ارزگان بود و صد هزار رای بدست آمده کرزی درین ولایت از دستاوردهای او به شمار می رود. مطیع الله خان که گفته میشود برادرزاده جان محمد خان است، در مصاحبه با کلید تائید کرد که گروه بزرگی از افراد مسلح غیرحکومتی را رهبری می کند. وی می گوید: در تشکیل وزارت امورداخله من ۶۴۸ نفر دارم اما بیش از سه هزار و پنجصد تن از خانه سلاح برداشته و با من کار می کنند. برای همه آنها من معاش و سایر امکانات را از قطار خارجی ها برابر می کنم؛ معاش هریک  ۲۴۰ دالر امریکایی است. مطیع الله خان؛ هر هفته کاروان برزگ اکمالاتی سربازان خارجی مستقر در ارزگان را از کندهار به این ولایت به همراهی بیش از ۱۵۰۰ فرد مسلح انتقال میدهد.

گفته می شود او در هرهفته بیش از یک صد هزار دالر امریکایی از سربازان خارجی در بدل انتقال اکمالات آنها بدست می آورد. قوماندان مطیع مدعی است که بیش از سه هزار جوان ارزگان را صاحب معاش ساخته و به این ترتیب از رفتن آنها به صفوف طالبان جلوگیری نموده است. اما این درحالیست که او از سوی رسانه های امریکایی متهم به باج دهی و دادن رشوه به طالبان شده است.

شرکت های امنیتی دیگر مقامات دولتی: ستراتیژیک سیکیورتی سلوشن انترنشنل(SSSI): این کمپنی امنیتی مربوط به حاجی حسین برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور کرزی است. با تلاش های زیاد نتوانستم باوی مصاحبه نمایم. احمد فواد مسوول بلند رتبه این کمپنی در کابل به ما گفت که حاجی حسین رییس عمومی کمپنی به لندن سفر نموده و وی نمی تواند بدون اجازه او مصاحبه نماید. گفتنی است کمپنی برادر معاون اول رییس جمهور در دفتر آیسا بنام کمپنی انگلیسی ثبت گردیده است.

- شرکت امنیتی ان سی ال (N. C. L): این کمپنی امنیتی مربوط به حامد وردک؛ پسر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی است. حامد وردک؛ علاوه از کمپنی امنیتی، شرکت لوجیستیکی و چک سازی نیز دارد که بزرگترین موانع امنیتی سمنتی توسط شرکت وی ساخته می شود.

در سایت انترنتی مربوط به شرکت ان سی ال حامد وردک موسس و ریس عمومی این کمپنی ذکر شده است. او را درین فعالیت ها شرکای امریکایی اش همراهی میکنند. جواز کمپنی امنیتی ان سی ال بنام نجیب وردک؛ قوماندان امنیه سابق ولایت بغلان و یک تبعه امریکایی ثبت شده است. گفته می شود این کمپنی از سربازان و امکانات نظامی بیشتر برخوردار است. شخص حامد وردک در امریکا به سر می برد. وی چندی پیش انتقاد های شدیدی بر سیاست های رئیس جمهور کرزی نموده بود و از ایجاد حزبی بنام "فدایان صلح" خبر داده بود که به نقل از رسانه ها، هدف آن مبارزه با اهداف طالبان است. وقتی به نجیب وردک قوماندان کمپنی ان سی ال، مراجعه کردم او گفت که از سمتش درین کمپنی استعفا داده و حتی ده فیصد سهمی را که درین کمپنی داشته نیز نگرفته است.

عزیزی؛ سرپرست این كمپنی دركابل از قوم قزلباش است و باجه عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان است كه از امریکا به کشور برگشته است. عزیزی با بیان اینکه او از مطبوعات افغانستان نفرت دارد، حاضر نشد در مورد فعالیت های این کمپنی معلومات بدهد.

 او درحالیکه شدیدا بر قوماندان این کمپنی، نجیب وردک انتقاد کرد، با صدای بلند گفت که کرزی توان منحل كردن کمپنی های امنیتی را ندارد و افزود که به زودی شخصی از امریکا به افغانستان خواهد آمد تا از حقوق کمپنی ان سی ال دفاع نماید.

- شرکت امنیتی ایلیت (نخبه ): این کمپنی امنیتی از صدیق مجددی؛ پسر حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانوجرگه شورای ملی است. مجددی درین کمپنی شریکی بنام مودود پوپل دارد. در حال حاضر صدیق مجددی در ترکیه به سر میبرد. اما مودود پوپل، شریک او در مصاحبه با کلید گفت که نظر به نبود قرارداد، در نظر دارند فعالیت کمپنی امنیتی شانرا توقف دهند؛ ولی به گفته او سایر بخش های کمپنی ایلیت که شامل فعالیت های لوژیستیكی، ساختمانی ونقشه کشی است، به فعالیت خویش ادامه خواهد داد. وقتی از او در مورد فیصدی سهم آقای صدیق مجددی در کمپنی ایلیت پرسیدم گفت که نمیتواند بدون اجازه شریک اش سهم وی را به ما بازگو کند. شریک کمپنی امنیتی پسر رئیس مجلس سنای افغانستان، گفته های کرزی را در مورد اینکه کمپنی های امنیتی برای کشور امنیت نمی آورند، غیر موجه میداند او گفت: کمپنی های امنیتی برای کسانیکه برایشان پول میدهند، امنیت میاورد. امنیت کاروان هایی را که در بدل انتقال آن پول بدست میاورند، تامین میکند وظایف ما تامین امنیت کشور نه، بلکه از بخش های خاص است.

اوگفت که نمی توان تمامی شرکت های امنیتی خصوصی را متهم نمود: "به گونه مثال کمپنی او تعداد قرادادهایی را که باعث خونریزی مردم می شد، نپذیرفت مناطق ناامن خطرات خود را دارد ما چنین قراداد هایی را نپذیرفتم. مودود پوپل از جواب به سایر سوالات ما خود داری نمود.

شرکت امنیتی گلف مناس (Gulf Manas): این کمپنی در ماه های اخیر جواز فعالیت اش را از اداره حمایت از سرمایه گذاری (آیسا)بدست آورده است. گفته میشود سهام دار بزرگ آن اسدالله خالد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل است. شرکای دیگر او گل آغا شیرزوی والی ننگرهار و یک سرمایه گذار عرب دانسته میشود. هرچند نتوانستیم نظر آقای خالد را درین زمینه داشته باشیم اما قوماندان عملیاتی یکی از کمپنی های امنیتی موظف در شاهراه کابل-کندهار که نخواست از وی نام ببریم گفت که آقای خالد، از مدت ها بدینسو در صدد ایجاد یک شرکت امینتی بود تا بالاخره توانست افراد مسلح و سایر امکانات آن را فراهم نموده و، کمپنی "گلف مناس" را ایجاد کند.

 به گفته او این کمپنی جواز فعالیت وزارت امورداخله را که از طریق شورای وزیران و منظوری حامد کرزی طی مراحل میشود، تا حال بدست نیاورده است. همچنان زمانی که لیست شرکت های خصوصی امنیتی را از دفتر آیسا بدست میاوردیم، یک مقام این دفتر به ما گفت برای اخذ جواز این کمپنی شخص اسدالله خالد با یک عرب به آیسا مراجعه نموده بود.

 شرکت امنیتی شمشاد: این کمپنی امنیتی از عبدالروف ځدران پسر پادشاه خان ځدران والی پیشین ولایت پکتیا و یکی از اعضای ولسی جرگه است. برادر او عبدالولی ځدران ولسوال "وازی ځدران" ولایت پکتیا است. کمپنی امنیتی شمشاد، قطار های اکمالاتی سربازان خارجی را در شاهراه میان خوست و گردیز انتقال میدهد. عبدالروف در گفتگو با کلید گفت که در نظر دارد تعداد افراد مسلح کمپنی اش را از صد تن افزایش داده و فعالیت های شرکت اش را نیز گسترش دهد. او میگوید که هیچگونه رابطه با طالبان ندارد و نه هم تصمیم دارد با آنان معامله کند. کمپنی امنیتی شمشماد، جواز فعالیت رسمی ندارد ولی عبدالروف ځدران میگوید که او جواز موقت را از ولایت پکتیا اخذ نموده است.

کمپنی های امنیتی اعضای ائتلاف شمال: اعضای ائتلاف شمال که نخستین همکاران قوای خارجی در افغانستان بوده اند نیز از عمده ترین افرادی اند که با کارو باراکمالات خارجی سرو کار دارند. از نخستین کسانیکه بیشتر در مورد داشتن کمپنی امنیتی ازاونام برده میشود جلال الدین پسربرهان الدین ربانی است. در مورد کمپنی امنیتی او تبصره های زیادی وجود دارد ولی ما با تلاش های زیاد نتوانیستم شرکت وی را شناسایی کنیم. نذیرشفیعی رئیس دفتر برهان الدین ربانی به ما گفت که آنان درنظر داشتن کمپنی امنیتی را بنام "افغانستان ریسک" ایجاد کنند اما به دلایل مختلف این کار صورت نگرفته و جلال الدین پسر ربانی اکنون در کانادا به سرمیبرد.

 در حال حاضردوکمپنی امنیتی بنام های خراسان و افغانستان نوین از جمع کمپنی هایی هستند که مالکان آن از شمال کشور بوده و گفته میشود مقامات ارشد ارگان های امنیتی، ریاست جمهوری و پارلمان کشور از آنان و شرکت های لوژیستیكی که گفته میشود به نزدیکان شان مربوط میشوند حمایت جدی می نمایند. کمپنی افغانستان نوین از قوماندان لطف الله از قوماندانان سابق عبدالرب رسول سیاف است که مدتی زیادی همراه با مسعود در برابر طالبان جنگیده است.

شریک وی درین کمپنی امان الله گذرازقومندانان سابق احمد شاه مسعود پنداشته میشود هرچندی که لطف الله شراکت وی را رد میکند. لطف الله میگوید که در حدود پنجصد فرد مسلح دارد و اسلحه انان را ازقوماندانان محلی خریداری کرده است. کمپنی امنیتی او قراردادهایی با بگرام داشته وعموما اکملات نیروهای امریکایی را ازشیرخان بندر به بگرام و ازآنجا به غزنی انتقال میدهد. شرکت امنیتی خراسان از وحیدالله فیروزی برادر حاجی خلیل فیروزی رییس کابل بانک است که وی نیز از پنجشیر میباشد.

همچنان در جریان این تحقیق ما از تعداد مسئولان شرکت های امنیتی خارج از مصاحبه رسمی در مورد سهیم بودن داکتر رنگین دادفر اسپانتا؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهور دریکی از کمپنی های امنیتی و لوژیستیكی شنیدیم. ولی شواهد کافی در قسمت اثبات این موضع دریافت نتوانیستیم. همچنان ما نام تعداد دیگری از مقام های دولتی که در کمپنی های مختلف سهم دارند برخوردیم ولی به دلیل سری بودن آن موفق دریافت شواهد کافی نگردیدیم. کارمندان کمپنی های امنیتی حد اقل دوصد دالر امریکایی و حد اوسط چهارصد دالر معاش میگیرند، اما شماری از آنها که در شاهراه ها و مناطق ناامن فعالیت میکنند، حتی تا هشت صد دالر امریکایی معاش دارند.

رقابت شدید در میان کمپنی هایی که در شاهراه ها فعالیت میکنند، وجود داشته تا حدی که مالکان برخی از کمپنی ها معتقد اند که رقبای شان حتی درهمکاری با شورشیان به کاروان های مربوط به آنها حمله ور میشوند. شواهد نشان میدهد که برای سربازان خارجی در افغانستان آنچه مهم است رساندن اکمالات شان است، اینکه این اکمالات چگونه میرسند، برای آنان اهمیتی ندارد. موضوع رشوه دهی کمپنی ها به طالبان ازسویی یک کمیته مجلس سنای امریکا بیان شده، درحالیکه به باور کارشناسان سربازان خارجی در افغانستان از حقایق آگاهی داشتند.

این پدیده در افغانستان نیز جدید نیست در سالیان حضور شوروی سابق در کشور، کسانیکه کاروان های اکمالاتی آنها را به کندهار حمل میکردند به مجاهدین رشوه میدادند، حتی این عمل ازسوی افسران اردوی آن زمان نیزصورت گرفته است که فرماندهان مجاهدین درین زمینه ازداشتن اسناد نیز صحبت میکنند. کمپنی های امنیتی از دادن پول به طالبان انکار میکنند، ولی درمورد رقبای خود چنین موضعی ندارند. از عبدالرحیم سالارزی مالک کمپنی سالارزی پرسیدم که آنان درطول شاهراه کابل- کندهار به کی پول میدهند؟ او گفت که تنها به شماری از کسانیکه باشندگان محلات مسیراین شاهراه بوده و به آنها راپور میدهند که آیا طالبان درشاهراه کمین زده اند و یا خیر. . . او گفت که بیشتر این راپور ها دقیق میباشند. درحالیکه نود درصد این کمپنی ها به سربازان و ادارات خارجی خدمات ارائه میکنند، چگونه میتوان با انحلال این کمپنی ها خلاء این خدمات را پرنمود وازسویی هم این گفته رییس جمهور که گویا پرسونل شرکت های امنیتی باید شامل پولیس واردو گردد، چقدر ازسوی آنان پذیرفته خواهد شد. درحالیکه هم اکنون بیشتر قومندانان این کمپنی ها جنرالان وافسران سابق پولیس اند که وظایف شانرا ترک و به دلیل بلند بودن معاش شامل کمپنی های امنیتی گردیده اند.

منابع: نشریه کلید، بخشهای خبری وآرشیف محقق.

به نام دین . . .

فکندند دست و پایها را به زنجیر      

ربودند نام نیکان را به تکبیر

به پای منبر و گلدسته و دیر         

حکایت از بت و بتخانه و پیر

دغل با صدق و آیینها در آمیخت      

ستم بر مردمان کردند به تکفیر

شکوه و اقتدار از دین جدا شد        

مسلمانان همه تهدید به شمشیر

گرفتند پیشه ی پالش وسازش

بجای ساخت و ساز، همه دم تیر

به هم نامردمان آیین فروختند         

 به نام حفظ دین مردم به تسخیر

به هر جا میرسیدند سر میبریدند         

نمودند بیشه مارا، بی شیر

همه تشنه و آنها عشوه فروختند     

همه بی جان ولی آنها همه سیر

چرا کشور اسیر گرگی شریر؟      

نمی دانم چرا مردم دم تیر؟!

کجا شد آرش و کجاست کاوه؟    

بگیرند انتقام از دون خنزیر ؟؟؟

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

ww.esalat.org