اولین شماره جریدۀ خلق، ناشر افکار دموکراتیک خلق، بتاریخ ۲۲ حمل سال ۱۳۴۵ مطابق ۱۱ اپریل سال ۱۹۶۶ به چاپ رسید. صاحب امتیاز آن زنده یاد نور محمد تره کی و مدیر مسئول آن محمد حسن بارق شفیعی بود و در چهار صفحه در مطبعه دولتی کابل چاپ و به قیمت دو افغانی به فروش می رسید

شماره اول و دوم جریدۀ خلق (در یک شماره) وقف (مرام دموکراتیک خلق) گردیده و به زبانهای پشتو و دری زیر عنوان بخاطر رنجهای بیکران خلقهای ستمدیدۀ افغانستان در ۸ صفحه به چاپ رسیده است. در شماره سوم تا پنجم دو بخش مقاله مفصل زیر عنوان وسایل و راه های که آرمانهای خلقهای ستمدیده افغانستان و مرام دموکراتیک خلق را به پیروزی میرساند به قلم ببرک کارمل عضو ولسی جرگه نشر گردیده که در واقعیت امر توضیح و تفسیر مرام دموکراتیک خلق بوده است. با تأسف، بخش سوم این مقاله، نسبت مصادره شدن جریده ناتمام باقی مانده است.

جریدۀ خلق تنها ۶ شماره اقبال نشر یافت و در جریان نشر این ۶ شماره نیز فشارهای گوناگونی بر هیئت تحریر جریده وارد می گردید؛ چنانچه در شماره ششم جریده طی مصاحبه ی با عنوان خلق از خود دفاع میکند به سلسله ی از اتهام های واهی و خیالی مراجع و افراد مفتن پاسخ داده شده است؛ اما کجا بود چشم بینا و گوش شنوا. جریدۀ خلق بعد از شماره ششم مصادره و حق نشر آن سلب گردید.

سایت اصالت ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتخار دارد تا با پخش دوباره کلکسیون جریده خلق، زمینه رابرای دسترسی بیشتر پژوهندگان تاریخ نهضت مبارزات وطن مساعد میسازد.

 

(اصالت)