«خیانت بس»

 

در انتخابات شرکت نکنیم!!!

با تمام قدرت انتخابات جمهوری اسلامی را تحریم کنیم !

حکومت جمهوری اسلامی بعنوان پاسدار و ادامه دهنده نظام بهره کشی ونابرابری سرمایه داری است، در این رژیم کمتراز هزار میلیادردر قالب باندهای مثل باند رفسنجانی، محسن رضایی، ناطق نوری، رفیق دوست، خامنه ای، واعض طبسی، مهدوی کنی، امامی کاشانی،خزعلی، جزایری، سپاهی ها، اطلاعاتی ها و . . . جان و مال هفتاد میلیون انسان را غارت و چپاول می کنند. نتیجه سلطه و چپاول حکومت فاشیستی – اسلامی طی سی سال گذشته: ۲۰ میلیون در فقر مطلق، ۷۵ درصد زیر خط فقر، ۸ میلیون بیکارو هفت میلیون متعاد است. همچنین به لطف وجود جمهوری اسلامی سن فاحشگی به ۱۱ سال رسیده و مقام اول دنیا را کسب کرده است، ۶۸ درصد مردم افسرده شده اند، دختران توسط باند های درون حکومت اسلامی ربوده و به کشورهای مختلف صادر شده و در بازارهای منطقه بعنوان برده های جنسی در دوبی، کراچی و . . . از جمله بازار فجیره به فروش می رسند، در هر یک ساعت و ۴۰ دقیقه یک نفر بر اثر فشار فقر و نا امیدی دست به خود کشی می زند، هر سال ۱۴۰۰۰ کلیه برای امرار معاش و درمان فروخته می شود، مواد مخدر و داروهای روان گردان توسط باند های درون حکومت اسلامی بصورت گسترده پخش می گردد، تمامی امکانات آموزشی، درمانی، خدماتی، پولی و نابود شده است، نابود کردن پایه واساس کار تولید،به ورشکستگی کشاندن صنایع و ... این همه نتیجه سلطه و حاکمیت گندیده وفساد بر انگیز جمهوری سرمایه داری اسلامی است. با توجه به نتیجه سی سال حکومت جمهوری فاشیستی – اسلامی فعالانه انتخابات را تحریم کرده وآگاهی رسانی به مردم وسازماندهی برای تحریم را از همین امروز شروع کنیم.

هموطنان، کارگران، زنان، مردان، دانشجویان، معلمان و تمامی انسان ها: رای دادن به جمهوری اسلامی یعنی رای دادن به ادامه تمامی بدبختی ها است، رای دادن به بی حقوقی و نابرابری و بی عدالتی است، رای دادن به بیکاری، اخراج، دستمزد های ناچیز، فقر، اعتیاد و فحشا است. رای دادن به جمهوری اسلامی با هر وعده و وعیدی، رای دادن به ادامه زندانی کردن آزادی وزدن قفل محکمتر به درزندانی به وسعت ایران است.

مردم ستمدیده: رژیم دیکتاتوری و استبدادی ولایت فقیه، حکومت شلاق، شکنجه و اعدام، وزندانبان هفتاد میلیون انسان است. جمهوری فاشیستی - اسلامی زندانبان ملل تحت ستم کرد، ترک،بلوچ، عرب و ترکمن است، زندانبان مذاهب سنی، یهودی،مسیحی، بهایی، زرتشتی است . جمهوری فاشیستی – اسلامی قاتل و زندانبان سازمانها،احزاب، جنبش های اجتماعی، تشکلها و تجمعات کارگری – مردمی،زنان، معلمان و دانشجویان است.جمهوری فاشیستی – اسلامی زندانبان بیان و اندیشه مترقی است. از رای دادن به زندانبان خود بپرهیزید. رای دادن به این حکومت رای به شکنجه،شلاق،زندان و اعدام است، با دست خود و با رای خود قفل های بیشتری به در زندان خود نزنیم . با آگاه کردن دوستان، بستگان و آشنایان خود فعالانه از شرکت مردم در انتخابات جلو گیری کنیم.

کارگران: حکومت جمهوری فاشیستی - اسلامی سگ زنجیری امپریالیستها درحفظ نظام جهنمی سرمایه داری بحران زده و گندیده به عنوان پایه اصلی وابستگی کشورمان به امپریالیستها است . در نتیجه اجرای سیاستهای امپریالیستها توسط جمهوری فاشیستی – اسلامی که از طریق بانک جهانی (سازمان نزول خواری امپریالیسم)، سازمان تجارت جهانی و ... به این حکومت دیکته می شود، از یک طرف نفت و گاز ما به یغما رفته بنزین را با قیمت جهانی به مردمی، می فروشند، که بایک بیستم دستمزد متوسط جهانی زندگی می کنند، هر روز کارگران و کارمندان و معلمان را اخراج می کنند، می خواهند قیمت مایحتاج مردم وسوخت را به قیمت جهانی(واقعی) برسانند در حالیکه هرروزقدرت خرید مردم را پایینتر می آورند.

از طرفی جهت تامین نیروی کارارزان برای سرمایه جهانی و عوامل داخلی آنان جمعیت هفتاد درصدی کارگران که بعنوان تنها نیروی مولد تمامی ثروت جامعه هستند، را از طریق بیکار سازی و اخراج، قراردادهای موقت وسفید امضاء به بردگان بی دفاع سرمایه داران جهانی و مزدوران ودلالان داخلی شان تبدیل می کنند.

 کارگران، زحمتکشان: رای به هر بخشی از جمهوری اسلامی، رای به اخراج، ندادن حقوق، رای به بیکاری وگرسنگی، رای به نابودی و سرکوب تشکلهای سیاسی – صنفی کارگران و زحمتکشان است.

مردم شریف و آزاده : در مقابله با سیاست های استبدادی حکومت فاشیستی - اسلامی این سگ نگهبان هزار میلیادر،طبقه 40 میلیونی کارگران همراه دیگر مردم ستمدیده مبارزات خود را ارتقاع داده اند. کارگران انقلابی ترین طبقه بعنوان ستون فقرات نبرد برای سرنگونی رژیم و مبارزه برای آزادی، برابری و سوسیالیسم دامنه ستیز طبقاتی خود را گسترش داده اند. اعتصابات کارگری در تمامی شهرهای بزرگ مانند تهران،اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد و . . . از محیط کارخانه به خیابانها کشیده شده است،این نوید بخش مبارزه سراسری – سیاسی آنان از طریق اعتصاب عمومی – سیاسی بعنوان رهبری تمامی ستمدید گان است، با توجه به چنین شرایطی شرکت کردن در انتخابات و رای دادن به جمهوری اسلامی خیانت به مردم و کارگران است. تنها با انقلاب تحت رهبری طبقه کارگراست که می توان در یک حکومت شورایی سوسیالیستی به آزادی،برابری رسید.نه با تکیه به جناحی از حکومت فاشیستی – اسلامی.

مردان، زنان، جوانان: غیر از طبقه وسازمانهای کارگری و انقلابی تمامی سازمانها و گروههای سرمایه داری سر در آخور حکومت و نظام سرمایه داری دارند. از اصلاح طلبان گرفته تا سازمان و احزاب رنگارنگ سرمایه داری از جمله جبهه ملی و . . . این کاسه لیسان رژیم فاشیستی – اسلامی فقط خواهان سهم بیشتری از قدرت بوده و در بهره کشی از کارگران و زحمتکشان هیچ فرقی با جناح های مختلف حکومت ندارند. آنهای که بیرون حکومت هستند و شرکت کردن در انتخابات را تبلیغ می کنند، از انقلاب و قدرت توده ها بیشتر وحشت دارند تا حکومت فاشیستی – اسلامی !!! چرا که با این نظام شریک بهره کشی و دزدی هستند.

برما مردم زحمتکش و آزاده است: که بدانیم هر رای به این حکومت فساد، فحشا و اعتیاد، حکومت شلاق و زندان و اعدام، تیری است که از طرف خود ما بر پیکر آزادی و برابری شلیک می شود. آیندگان و فرزندان، هر گز این خیانت را بر ما نخواهند بخشید. پس خیانت بس است. با تمام قدرت و از هر طریق ممکن انتخابات را فعالانه تحریم کرده و از هر گونه شرکت در آن خود داری کرده و اطرافیان را نیز به عدم شرکت تشویق کنیم.

تنها و تنها با سرنگونی انقلابی رژیم فاشیستی – اسلامی با یک انقلاب مردمی – کارگری و برقراری حکومت مسلح وشورایی کارگران وزحمتکشان بر ویرانه های این حکومت می توان برای همیشه به بی عدالتی ونابرابری وسرکوب و بهره کشی پایان داد.

 

پیش بسوی تحریم همگانی انتخابات ارتجاعی – نمایشی

زنده باد اعتصاب عمومی – سیاسی

زنده باد انقلاب

سرنگون باد جمهوری فاشیستی – اسلامی

بر قرار باد حکومت شورایی سوسیالیستی کارگران

  

کمیته همبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران ساختمان

۲۴ حمل ۱۳۸۸

کارگران،معلمان،زنان، دانشجویان وجوانان:

 

از هر طریق ممکن در تکثیر و پخش گسترده این اطلاعیه در میان مردم بکوشید.

 

توجه !

 

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

دوشنبه، ۱۳ اپریل  ۲۰۰۹

www.esalat.org