مردان تاریخ !

تاجائیکه اندیشه های بشری و حافظه تاریخ به خاطر دارد، راد مردان، خیر اندیشان، نیکخواهان ترقی پسندان و ازادی خواهان به خاطر استقرار یک جامعه عادلانه اجتماعی که سعادت رفاه و خوشبختی انسان در ان مضمر باشد تا سرحد قبول فداکاری و ایثار رزمیده و در این ارمان مقدس شهرت نیک و افتخارات بزرگ را نصیب گردیده اند. این متفکران انسان دوست و نوع پرور به منظور بیرون رفت جامعه بشری از این بدبختی و به عدالتی ها اندیشده، و تفکرات و ارمانهای را به وجود اورده اند که سر مشق مبارزات بشرخواهانه و عدالت خواهی نسل های بعدی گردیده اند. چنانچه تاریخ گواه بران است که وجود چنین اشخاص متفکر طی قرون متمادی در ایجاد و انتشار آئین های تاسیسی و تکمیلی (توحیدی و غیر توحیدی) که انسانها را تحت پندارهای تهدید و خشم و غضب کردگار و وعده به توجه و عنایت پروردگار از ظلم و ستمگری به عدالت و داد خواهی رهنمون گردیده اند خیلی ها برازنده و حائیز اهمیت می باشد.

طوریکه تاریخ باستانی کشور ما در سده های قدیم چه پیش از میلاد و چه بعد از میلاد مبارزات عدالت خواهی در وجود، ادیان زردشتی، بودائی، میترائی و مانوی شیوای در وجود چون اشخاصی نامور تاریخ مانند کاوه اهنگر، ارش کمان کش، مزدک، بابک خرمدیان، و سایری قهرمانان اساطیر تاریخ که در سرزمین کشور ما نماد مانده گار تاریخ میباشد. از ان می توان به افتخار یاد نمود.

در عین حال متفکرین و خردمندان هنگام بازتاب روحیات توده های زحمتکش و ستمدیده، عدالت را نه در اطاعت از ظالم و ستم پیشه گان، بلکه در مبارزه و قیام علیه انها دانسته اند چونانکه سعدی گفته است.

جفاپیشگان را بده سر به باد
ستم بر ستم پیشه عدل است و داد

و همچنان حضرت بیدل (ع) فرموده است!  

عاجزکشی شیوه ابنای روزگار
 بیدل به چشم خیره نگاهان زبون مباش

از جمله یکی از متفکرین پُر نبوغ و خلاق و مبارز پُرشور و انقلابی معاصر کشور زنده یاد ببرک کارمل این نماد جاوید مانده گار تاریخ نهضت چپ ملی و دموکراتیک معاصر کشور که ار عنفوان جوانی قلبش به خاطر ترقی و سعادت و تأمین عدالت اجتماعی به میهن می تپید و راه نجات توده های ستمدیده را جز مبارزه به خاطر استقرار عدالت اجتماعی راه دیگری جستجو نمیکرد و ان را در مبارزه اگاهانه و پیگیر اصولی و سالم در وجود یک حزب قوی و با دسپلین طرح ریزی میکرد.

ببرک کارمل به صراحت خاطر نشان میکرد که حل بنیادی مسئله عدالت اجتماعی را جزء با تغییر نظام مستبد واپسگرا و کندن ریشه استعمار و استثمار نو و کهنه از جامعه میسر نبوده و نمی توان تأمین و تحقق بخشید.

ببرک کارمل با وضاحت می گفت که عدالت اجتماعی با نظام استثماری و عقب گرا نمی گنجد و یگانه راه نجات ان نظام مستقل ازاد با اراده خود مردم با حفظ احترام و رعایت به حقایق عنعنات و سنن جامعه در وجود حکومت دموکرات و ملی می تواند عملی گردد.

ببرک کارمل همه اقوام و قبایل را از لحاظ موقف سیاسی و اجتماعی مساوی میدانست و همه را شهروند و به ارمانهای شهروندی معتقد بود.

ببرک کارمل به مانند یک شخصیت با تقوی و پرهیزگار جز معنویت چیزی از لحاظ مادی از خود بجا نمانده و به مثابه شخصیت بزرگ سیاسی و سیاستمدار بزرگ فراموش نا شدنی کشورما زیست نموده است.

ببرک کارمل یکی از بنیان گذاران اصلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بعد از رهائی زندان تلاش ورزید تا در بسیج روشنفکران و تشکیل سازمان سیاسی سرتاسری با اندیشه ترقی خواهانه که دارای پروگرام روشن و از دسپلین عالی برخوردار باشد اقدام ورزید. ببرک کارمل منحیث رهبر با تقوا مبتکر خلاقانه دایماً برای تحکیم وحدت سازمانی، تشکیلاتی ح.د.خ.ا. پیگیرانه مبارزه نموده و از هیچ نوع فداکاری دریغ نه ورزیده است.

ببرک کارمل یکی از ان شخصیت هایست که با تحلیل عمیق و درک علمی اش از جامعه مبارزه مسالمت امیز را برای نبود و گسترش اهداف ترقی خواهانه حزب در جامعه و بسیج توده ها بدور ان حزب و سازمانهای اجتماعی بر گذیده و از این طریق راه عدم خشونت تفاهم و همسوئی را با سایری نیروهای ملی و مترقی چپ به خاطر ایجاد جبهه مشترک ضد استبدادی و ضد استعماری هموار گر دانید. وی را برحق می توان منحیث شخصیت بی نظیر و بی بدیل که جایگاه خاص خودرا در تاریخ جنبش چپ و دموکراتیک کشور دارد به حساب اورد.

پیام من به هم رزمان که به اندیشه های بزرگ زنده یاد ببرک کارمل فقید معتقد هستند اینست که تا به استقبال از هشتادمین سالگرد وی تا هرچه فشرده تر و منسجم تر به خاطر ارمانهای والای زحمتکشان که ارمانهای رفیق کارمل را تشکیل میداد با هم در یک سازمان سیاسی بدون هرنوع اختلافات سلیقوی و گروپی و سازمانی جمع شده و هرنوع اختلافات را کنار گذاشته و از فضای خوشبینی اعتماد و حسن نیتی که به وجود اماده استقبال نموده و در راه تحکیم بیشتر و گسترش ان صادقانه و بی الایشانه عمل نمائیم. و در محافلی که به این ارتباط از جانب هر گروپ و یا سازمان سیاسی و اشخاص مستقل و متحد که به اندیشه های مترقی زنده یاد ببرک کارمل وفادار هستند براه انداخته میشود فعالانه اشتراک و سهم گیریم.

طوریکه مولانای بزرگ فرموده اند

اختلافِ خلق از نام اوفتاد        چون به معنا رفت ارام اوفتاد

زنده و جاوید باد خاطرات تابناک زنده یاد ببرک کارمل !

موفق باشید.

ع. رستمی، شهر فرانکفورت، جرمنی

شهرک مور فیلدین

۲۱ دسمبر ۲۰۰۸

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»