تاریخ ارسال به اصالت:

Sat, June 20, 2009 19:36

مرگ بر هر کسی که از جمهوری اسلامی حمایت می کند.
مرگ بر خامنه ای. نابود باد نظام جمهوری اسلامی